Kronika Uniwersytecka - Maj 2008

"ŚLĄSKI OSKAR"

28 marca w auli audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1 odbyła się uroczystość związana z wręczeniem "Śląskich Oskarów" - nagrody honorującej osobistości, instytucje, samorządy oraz firmy przyczyniające się do rozwoju regionu.

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek jest przewodniczącym kapituły nagrody. Wyróżnienia zostały przyznane 10 osobom i instytucjom, w tym. m.in. arcyksiężnej Marii Krystynie Habsburg, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Arturowi Rojkowi i Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu.

"POPIOŁKA SPRZĄTANIE, STUDENCKIE DZIAŁANIE" - EDYCJA DRUGA

31 marca odbyła się organizowana przez Nieoficjalne Forum Dyskusyjne Studentów Wydziału Nauk Społecznych akcja sprzątania auli im. Kazimierza Popiołka. Jej celem było nie tylko doprowadzenie auli do porządku, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestię niszczenia mienia Uczelni przez studentów.

UMASZYNOWIENIE. SESJA AKADEMII "ARTES LIBERALES"

Od 31 marca do 8 kwietnia Uniwersytet Śląski gościł studentów Akademii "Artes Liberales" oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Akademia Artes Liberales to eksperymentalna forma kształcenia skupiająca najlepszych studentów ośmiu przodujących polskich Uniwersytetów (KUL, UAM, UJ, UMCS, UMK, UŚ, UW, UWr). W programie Akademii uczestniczy około 40 studentów.

WYNIK WYBORÓW REKTORA

1 kwietnia Kolegium Elektorów Uniwersytetu dokonało wyboru rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2008/2012: rektorem został wybrany prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Na ogólną liczbę 200 elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 196 elektorów. Głosowało 196 elektorów. Zgłoszony na rektora kandydat otrzymał w pierwszym głosowaniu 119 głosów za i uzyskał wymaganą większość głosów.

PERSPEKTYWY DEMOKRACJI W POLSCE

Koło Naukowe Integracji Europejskiej było organizatorem wykładu Perspektywy demokracji w Polsce, który został wygłoszony przez Wicemarszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego 2 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

DNI QUEBECKIE W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Już po raz trzeci Zakład Literatury Kanadyjskiej i Przekładu Literackiego w Uniwersytecie Śląskim był organizatorem Dni Quebeckich, które odbyły się 2 i 3 kwietnia w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki w Sosnowcu. Oprócz cyklu wykładów i prezentacji oraz projekcji filmu C.R.A.Z.Y, będącego niezwykłym obrazem montrealskiej popkultury lat 70. został rozegrany konkurs studencki "Awantura o Kanadę".

ZDALNA AKTYWACJA KONT POCZTY ELEKTRONICZNEJ

W serwisie USK USNET uruchomiona została usługa zdalnej aktywacji konta poczty elektronicznej. Każdy pracownik Uniwersytetu Śląskiego może posługiwać się uczelnianym kontem e-mail w postaci imie.nazwisko@us.edu.pl. Wielu pracowników używa już takich kont, ale ci, którzy dotychczas nie korzystali z poczty w uczelni, mogą aktywować usługę przez sieć. Nie trzeba już w tym celu zgłaszać się osobiście.

PRACOWNICY UŚ WŚRÓD EKSPERTÓW KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

Wśród powołanych przez Marszałka Województwa Śląskiego ekspertów do Komisji Oceny Projektów, powoływanych w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Rolę eksperta w dziedzinie edukacji będą pełnić m.in. dr Halina Juszczyk, kierownik dziekanatu Wydziału Filologicznego, dr Wiesława Walkowska, adiunkt w Instytucie Nauk o Edukacji oraz dr Cecylia Tatoj, adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, koordynator Programu Erasmus/LLP w Zakładzie Hispanistyki.

AKREDYTACJA DLA KULTUROZNAWSTWA

Kulturoznawstwo - kierunek studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę pozytywną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Pozytywna ocena oznacza, że spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów, a ich poziom odpowiada kryteriom jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia kierunku nastąpi w roku akademickim 2013/2014.

PODPISANIE POROZUMIENIA NA WPiA

4 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji zostało podpisane porozumienie w sprawie wdrożenia metody monitoringu zagrożeń na terenie aglomeracji śląskiej - projekt prowadzony jest przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego oraz resort spraw wewnętrznych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprezes Rady Ministrów Grzegorz Schetyna, komendant główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk, JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

UNIWERSYTECCY EKSPERCI ZEWNĘTRZNI PROGRAMU FORESIGHT POLSKA 2020

Prof. dr hab. Józef Olejniczak, prodziekan Wydziału Filologicznego i prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ oraz dr Wiesława Walkowska, adiunkt w Instytucie Nauk o Edukacji, zostali powołani do grona zespołu ekspertów zewnętrznych Programu Foresight Polska 2020. Członkowie zespołu będą mieli znaczący wpływ na ostateczne wyniki projektu, a ich opinie będą stanowiły podstawę do: budowania przez panele eksperckie programu scenariuszy rozwoju, wyboru, na podstawie przewidywań szerokiego grona ekspertów, priorytetowych kierunków rozwoju badań, zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki i przekładających się na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, m.in. w zakresie rynku edukacyjnego.

WYBRANI PROREKTORZY

8 kwietnia Kolegium Elektorów Uniwersytetu dokonało wyboru prorektorów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2008-2012. Kandydaci na prorektorów zgłoszeni przez rektora-elekta prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia wybrani zostali w pierwszym głosowaniu.

Na ogólną liczbę 200 elektorów, na posiedzeniu wyborczym obecnych było 177 elektorów. Zostali wybrani: prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski na prorektora ds. finansów i rozwoju, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk na prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką, prof. dr hab. Czesław Martysz na prorektora ds. kształcenia i prof. dr hab. Barbara Kożusznik na prorektora ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą.

STUDIUJ W KATOWICACH - TARGI EDUKACJI

9 i 10 kwietnia w budynku Altus w Katowicach odbyły się targi edukacji będące częścią realizowanego przez miasto projektu promocyjnego - Studiuj w Katowicach. Uniwersytet Śląski był jedną z śląskich uczelni, które zaprezentowały na targach swoją ofertę. Patronat nad imprezą objął prezydent Katowic Piotr Uszok.

PROF. HALINA WIDŁA SEKRETARZEM GENERALNYM WCER

Prof. UŚ dr hab. Halina Widła z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, została wybrana do pełnienia funkcji Sekretarza Generalnego Western/Central European Region. Organizacja, działająca pod auspicjami World Federation of Modern Language Associations - Europe (FIPLV-Europe), została powołana 28 marca na Uniwersytecie w Lipsku przy okazji Jahreskongress Gesamtverband Moderne Fremdsprachen.

MISTRZOWIE UŚ W TENISIE STOŁOWYM

14 kwietnia został rozegrany turniej tenisa stołowego o Mistrzostwo Uniwersytetu Śląskiego. Zawody zorganizowało Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ. W rywalizacji kobiet I miejsce zdobyła Beata Zięba, studentka II roku na Wydziale Filologicznym, II miejsce zajęła Joanna Bernad (Wydział Filologiczny, V rok). Tytuł Mistrza UŚ w kategorii mężczyzn zdobył Michał Wlazło (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, IV rok), II miejsce - Mariusz Grzesiczak (pracownik WIiNoM), III miejsce - Dominik Głowacki (WIiNoM, II rok).

OBJAZDOWA "ETIUDA & ANIMA"

15 i 16 kwietnia studenci Animacji Społeczno-Kulturalnej cieszyńskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji przeprowadzili cykl spotkań podczas których zaprezentowano najlepsze etiudy filmowe i animacje świata - obrazy nagrodzone podczas ubiegłorocznego 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Etiuda & Anima". Festiwal organizowany jest w Krakowie od 1994 roku. Powstał, by popularyzować twórczość studentów kształcących się w artystycznych zawodach filmowych. W trakcie dwóch dni można było zobaczyć cztery pokazy podzielone na filmy nagrodzone i wyróżnione w konkursie. prezentacja filmów odbywała się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

DNI OTWARTE I STUDENCKI FESTIWAL NAUKI

16-17 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim odbywały się Dni Otwarte oraz IV Studencki Festiwal Nauki. Stoisko promocyjne Uczelni z ogólnymi informacjami dotyczącymi warunków rekrutacji i studiowania na Uniwersytecie Śląskim były umieszczone na Rynku w Katowicach i w rektoracie UŚ. Stoiska informacyjne mieściły się także w siedzibach wydziałów i jednostek dydaktycznych. W ramach festiwalu przeprowadzono szereg rozmaitych imprez, wykładów, prelekcji i warsztatów dla odwiedzających, przygotowanych przez wykładowców i studentów UŚ.

ADAM GŁOWACKI W AKADEMII "ARTES LIBERALES"

Uniwersytet Śląski wprowadził do Akademii Artes Liberales swojego kolejnego reprezentanta. W poczet studentów trzyletnich studiów pierwszego stopnia został przyjęty Adam Głowacki z II roku pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz IV roku kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. Jest on jedną z dziesięciu osób przyjętych w tym roku do prestiżowej Akademii.

MŁODZI UCZENI Z UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO LAUREATAMI KONKURSU "START"

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs na stypendia dla młodych uczonych START na 2008 r. Wyłoniono 118 laureatów spośród 848 zgłoszonych kandydatów. W gronie laureatów znaleźli się mgr Kamil Kamiński oraz dr Łukasz Machura z Uniwersytetu Śląskiego.

REPREZENTANTKA UŚ W KAPITULE "LODOŁAMACZY 2008"

Anna Wandzel, konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w UŚ została przewodniczącą kapituły regionalnego etapu Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie "Lodołamacze 2008". Jego celem jest promowanie przedsiębiorców wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: otwarty rynek pracy, zakłady pracy chronionej, pracodawca nie przedsiębiorca i zakłady aktywności zawodowej. Jednym z laureatów konkursu jest Uniwersytet Śląski, zwycięzca w kategorii pracodawca nie przedsiębiorca w roku 2006.

FINAŁ XII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

Finał XII Konkursu Wiedzy Technicznej

18 kwietnia w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XII Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i techniczno-zawodowych województwa śląskiego szeroko rozumianą techniką i promowanie wśród młodzieży korzyści płynących z wyboru przedmiotów ścisłych na egzaminach maturalnych, co da im w przyszłości możliwość kontynuowania nauki w zakresie studiów wyższych na kierunkach technicznych. Celem tego konkursu jest także doskonalenie umiejętności dostrzegania, obserwowania i analizowania zjawisk otaczającego nas świata oraz poszukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach technicznych. W zmaganiach uczestniczyli reprezentanci 40 szkół. Zwycięzcą konkursu został Jacek Podlewski z I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach. W uroczystości wręczenia nagród wziął udział rektor-elekt Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ WYŻSZYCH W WSPINACZCE SPORTOWEJ

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego był organizatorem Mistrzostw Polski Szkół Wyższych we wspinaczce sportowej, które odbywały się od 18 do 20 kwietnia w Centrum Wspinaczkowym "Transformator" w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 2. W zawodach wzięło udział ponad 350 uczestników z całego kraju. Patronat nad mistrzostwami objęli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i prezydent Katowic Piotr Uszok.

BARTOSZ KONDRATEK LAUREATEM KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH

Bartosz Kondratek, absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ, został laureatem konkursu prac magisterskich organizowanego przez firmy StatSoft, Inc. i StatSoft Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, edycja 2007. Nagrodzona praca magisterska Klasyczna teoria testów a teoria odpowiadania na pozycje testowe. Teoretyczne i empiryczne porównanie rozwiązań dla pozycji ocenianych dychotomicznie powstała pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Spendla.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

22 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawy dotyczące studiów podyplomowych - wytyczne dotyczące ich tworzenia, prowadzenia i likwidacji oraz uchwalenie regulaminu, a także uchwały dotyczące utworzenia nowej formy studiów, uchwała o przyjęciu karty nauczyciela akademickiego i karty kierunku/specjalności oraz zatwierdzenie porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych.

JM REKTOR W SANTANDER

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek jako reprezentant Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wziął udział w konferencji Building a typology of higher education institutions in Europe. Konferencja, będąca częścią projektu Classifying European Institutions for higher education (II CEIHE), odbywała się od 24 do 26 kwietnia w Santander w Hiszpanii.

OPRACOWAŁA
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC