KONFERENCJA

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje w dniach 17-18 października 2001 r. ogólnopolską konferencję z udziałem gości zagranicznych na temat: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice. Tematyka konferencji będzie obejmować zagadnienia kultury książki, jej obiegu i specyficznych funkcji na terenach zróżnicowanych etnicznie oraz wzajemnych wpływów piśmiennictwa różnych narodów. Mamy nadzieję, że będzie to, nie tylko dla polskiego środowiska naukowego, ważne wydarzenie, ukazujące nowe konteksty problematyki bibliologicznej i wyznaczające dalsze interesujące perspektywy badawcze. Bliższe informacje o konferencji na stronie internetowej: www.pogranicza.prv.pl

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Wydział Filologiczny UŚ