Duży krok w dobrym kierunku

Jeden z ważnych postulatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, opracowania i wprowadzenia w życie harmonogramu poprawy wynagrodzeń, został w odniesieniu do szkolnictwa wyższego prawie w pełni osiągnięty.

Trzeba przyznać, że była to długa droga i trwała wiele lat. Wypełniały ją różne działania - od upartych negocjacji z Rządem, z Ministerstwem Edukacji Narodowej, do sporu z Rządem, ogłoszonym w listopadzie 2000 roku.

Udało się doprowadzić do zwiększenia dotacji dla szkolnictwa wyższego w budżecie państwa na rok 2001. Dodatkowa kwota w wysokości 170 mln została wprowadzona z myślą o przeznaczeniu jej na zwiększenie wynagrodzeń, co jednak nie zostało wyraźnie zapisane w ustawie i ostatecznie trzeba było podjąć negocjacje z Rządem o przywrócenie pierwotnego przeznaczenia tej kwoty.

Powstał także problem prawny, w jaki sposób wprowadzić dodatkowe podwyżki. W trakcie rozmów prowadzonych w ramach sporu zbiorowego z Rządem uznano, że najlepiej zrobić to poprzez zapis ustawowy - poprzez nowelizację Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Czasu było mało, ale, kiedy MEN przekazało do zaopiniowania pierwszą wersję projektu ustawy nowelizującej, KSN zgłosiła szereg zastrzeżeń, wskazując m.in. na znaczne ograniczenie docelowego poziomu wynagrodzeń. W kolejnych roboczych wersjach projektu

Ostateczna wersja nowelizacji Ustawy, skierowana na ścieżkę legislacyjną, pod wieloma ważnymi względami była w opinii KSN gorsza od pierwszej, a ponadto zrodziły się obawy, że uchwalenie małej noweli przekreśli szansę na uchwalenie kompleksowego prawa o szkolnictwie wyższym.

Te obawy były uzasadnione, jednak realna ocena sytuacji zadecydowała o poparciu dla projektu noweli, ale pod warunkiem wprowadzenia propozycji KSN dotyczących płac pracowników wyższych uczelni. Pomyślne zakończenie tych starań jest źródłem satysfakcji KSN, że nie wszystkie wysiłki na rzecz poprawy sytuacji finansowej pracowników szkolnictwa wyższego spełzły na niczym oraz potwierdziło ono słuszność działania Związku.

Mimo gorączkowych dyskusji wokół budżetu nasza ustawa weszła w życie 1 września 2001 r. Jej treść została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 85 z 17 sierpnia 2001 r.

W tej sytuacji pierwszego etapu podwyżki od 1 września 2001 r. już nie można powstrzymać bez łamania konstytucji. MEN przygotowało zarządzenia i nowe taryfikatory. Odbył się już pierwszy etap negocjacji ze związkami zawodowymi i z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego.

NSZZ „Solidarność” starała się doprowadzić do zawężenia widełek w taryfikatorach. Odpowiedni poziom przeciętnych wynagrodzeń zostanie osiągnięty, jeżeli uczelnia z własnych środków zwiększy kwotę na wynagrodzenia o 3,9%.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” UŚ

Autorzy: Ewa Żurawska