Nowe książki

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

HISTORIA. Dyplomacja – polityka – prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesoro-wi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Idzi P a n i c, bibliogr., fot., 50 zł

Jerzy S p e r k a: Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późno-średniowiecznej Polsce,. aneksy, indeks, bibliogr., fot., rys., tab., summ., Zsfg., 60 zł

POLITOLOGIA. Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej.. Red. Marek B a r a ń s k i, bibliogr., schem., tab., mapy, summ., Zsfg., 50 zł

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 5: Miejsca znaczące i wartości symboliczne.. Red. Irena B u k o w s k a-F l o r e ń s k a, summ., Zsfg., 18 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni.. Red. Piotr C z e r w i ń s k i przy współudz. Małgorzaty B o r e k, streszcz., rez., summ., 22 zł

Joanna S o b c z y k o w a: Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka,. bibliogr., fot., res., summ., 25 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Irena S o c h a: „Przykładne, użyteczne i zabawne”. O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku i na po-czątku XX wieku,. indeks, fot., summ., Zsfg., 20 zł

KULTURA I SZTUKA. Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”?. Red. Eugeniusz W i l k, fot., summ., res., 20 zł

Alina S o r d y l: Między historią, kreacją i mitem, bibliogr., summ., Zsfg., 17 zł

PEDAGOGIKA. Educational Strategies in Post-Communist Poland. Curriculum Research and Curriculum Politics (Chosen Conceptions). Ed. Andrzej R a d z i e w i c z- -W i n n i c k i, bibliogr., streszcz., Zsfg., 10 zł

Danuta D r a m s k a: Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, bibliogr., tab., schem., summ., Zsfg., 15 zł

PRAWO. Zbigniew K w i a t k o w s k i: Zakazy dowodowe w procesie karnym, bibliogr., Zsfg., summ., 40 zł

NAUKI O ZIEMI. Studia nad regionem śląskim. T. 1. Red. Alicja S z a j n o w s k a- -W y s o c k a, bibliogr., tab., mapy, summ., Zsfg., 20 zł

Peter W a l s h: The Palaeogeography of the southern half of the British Isles and adjacent Continental Shelf at the Palaeogene/Neogene (g/n) boundary and its subsequent modification: a reconsideration, bibliogr., tab., fot., rys., streszcz., rez., 30 zł

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Zygmunt W r ó b e l, Robert K o p r o w- s k i: Przetwarzanie obrazu w programie MATLAB, fot., rys., schem., tab., summ., Zsfg., 28 zł

S k r y p t

PEDAGOGIKA. Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, aneks, 12 zł

C z a s o p i s m o

NAUKA O MATERIAŁACH. „Archiwum nauki o materiałach”, T. 22, nr 2 (kwartalnik). Kom. Red.: Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., rys., fot., tab., summ., 8 zł

ZAPOWIEDZI

SOCJOLOGIA. Leszek A. G r u s z c z y ń s k i: Kwestionariusze w socjologii. Narzędzia do badań surveyowych. Wyd. trzecie (zmienione i poprawione)

LITERATUROZNAWSTWO. Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Red. Romuald C u d a k, Maciej M e l e c k i. Seria: Bibliotheca Alia Universa. T. 2

Szkice o kulturze i literaturze amerykańskiej. Red. Teresa P y z i k

JĘZYKOZNAWSTWO. Urszula K o k o t: Metody przekładu niemieckich nazw medycz-nych na język polski

Jolanta L u b o c h a-K r u g l i k: Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 13: Biblioteki – prasa – silesiana. Red. Irena S o c h a

Edward R ó ż y c k i: Alembekowie i ich księgozbiory

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 16. Red. He-lena S y n o w i e c

PEDAGOGIKA. Danuta D r a m s k a: Proces instytucjonalizacji zawodu logopedów w Polsce. Zarys problemu

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. Vol. 15. Kom. Red.

NAUKI o ZIEMI. Aleksandra G a w ę d a: Alaskity Tatr Zachodnich. Zapis wczesnowaryscyjskiej kolizji w prakontynencie Karpat

Maria T k o c z: Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego