Granty KBN w UŚ - komu, na co, ile?

Wzorem niektórych gazet akademickich (zwłaszcza "Naszej Gazety"- miesięcznika UMK w Toruniu) postanowiliśmy informować na bieżaco o tym, kto z naszej uczelni otrzymał przyznawane w ramach konkursu środki KBN na realizację projektów badawczych. Czynimy to po raz pierwszy toteż siłą rzeczy lista jest dosyć długa.

Od czasu wprowadzenia systemu finansowania badań naukowych w trybie konkursów KBN-owskich 150 naukowcow naszej uczelni uzyskato granty (indywidualne lub zespołowe) na łączną kwotę 28 mld złotych.

Publikowana dziś lista dotyczy tylko grantów będących w toku realizacji, łącznie z tymi, które przyznano w VI edycji konkursu - w lipcu br.

Liczymy, że zestawienie przygotowane dla redakcji "GU" przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranica, mimo swej obszerności, okaże się lekturą interesującą. Nade wszystko zaś liczymy, że będzie to lektura dzięki której ci, którzy chcieliby zgłosić do konkursu swe projekty badawcze ale nie bardzo wiedzą, jak to przygotować - dowiedzą się kogo można w tej sprawie poradzić się.

0 kolejnych grantach KBN przyznanych dla naszego środowiska w następnych edycjach konkursu, będziemy informować na bieżąco.

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Prof. dr hab. Irena Bajerowa, Język polski w czasie II wojny światowej, 670 mln, 1.10.91-31.12.93.

Prof. dr hab. Eleonora Udalska, Słownik polskich krytyków i recenzentów teatralnych lat 1814-1980, 130 mln, 12.03.91-31.12.93.

Prof. dr hab. Eleonora Udalska, Europejskie teorie dramatyczne. Od Hugo do Witkiewicza, 319 mln, 1.07.92-1.12.93.

Dr Grażyna Golik-Szarawarska, Krytyka teatralna Mariana Gawalewicza, 15 mln, 1.09.92-31.12.93.

Prof. dr hab. Bronisfaw Zyska, Opracowanie sposobów ochrony przed całkowitą destrukcją XIX- wiecznych papierów drukowych w książkach i czasopismach, a następnie wprowadzenie trwałego papieru do książek współczesnych, 500 mln, 1.08.92-31.12.94.

Prof. dr hab. Barbara Czapik, Awangarda w literaturach narodów Jugosławii, 33 mln, 15.04.93-15.04.95.

Dr Bożena Mazurkowa, Literacki oraz edytorski aspekt wypowiedzi ramowych w drukach polskich doby oświecenia, 45 mln, 1.04.93-31.12.95.

Mgr Renata Sadło, Bohaterska epika biograficzna w realizacji twórczej Samuela Twardowskiego, 14 mln, 1.04.93-31.12.93.

Mgr Dariusz Rott, Daniel Vetter i jego "Opisanie wyspy Islandyji". Studium z dziejow staropolskiego podróżopisarstwa, 30 mln, 15.03.93-31.12.93.

Dr Tomasz Stępień, Satyra polityczna w dwudziestoleciu międzywojennym, 56 mln, 15.04.93-31.12.94.

Prof. dr hab. Krystyna Kleszcz, Słowotwórstwo historyczne, 330 mln, 15.04.93-31.12.95.

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Słowo-podmiot-natura. Studia nad literaturą angielską XVII-XVlll w., 330 mln, 15.09.93-31.12.95.

WYDZIAŁ NAUK 0 ZIEMI

Dr Andrzej Kamiński, Zanieczyszczenia odpadow atmosferycznych GOP i obrzeży na tle ogólnej sytuacji meteorologicznej obszaru, 210.600 tys. zł, 1.10.91-31.12.94.

Dr Stefan Cebulak, Badanie stosowalności TA oksydatywnej do różnicowania składu węglowodorów w sapropelitach i saprohumalitach, 450 mln, 1.10.91-30.06.94.

Prof. dr hab. Marian Pulina, Wpływ antropopresji na zmiany chemiczne w wodach powierzchniowych i opadach atmosferycznych w masywie Śnieżnika Kłodzkiego, 361.700 tys. zł, 1.12.91-30.09.94.

Prof. dr hab. Jacek Jania, Zmiany bilansu masy, geometrii oraz termiki lodowców Svalbardu pod wpływem współczesnego ocieplenia klimatycznego, 609 mln, 1.04.92-31.03.93.

Prof. dr hab. Andrzej Różkowski, Rozpoznanie, zagospodarowanie i ochrona zasobów wód podziemnych głównych zbiorników triasu górnośląskiego, 1.682 mln, 1.06.92-31.05.95.

Prof. dr hab. Marian Pulina, Obieg wody w obszarach krasowych i jego przekształcenia pod wpływem antropopresji, 360 mln, 1.10.92-30.09.95.

Prof. dr hab, inż. Wacław Zuberek, Wyjaśnienie wpływu tektoniki na występowanie wstrząsów na obszarze GZW, 961 mln, 1.04.93-31.12.95.

Prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski, Tendencje zmian obiegu wody gornej Odry pod wodowskaz Koźle, 444 mln, 1.06.93-31.05.96.

Dr Elżbieta Bukowska-Jania, Model procesów hydroglacjologicznych, termokrasowych i kriochemicznych na skraju lądolodu plejstoceńskiego i ich współczesne skutki środowiskowe w rejonie Borne-Sulinowo, 900 mln, 1.08.93-31.01.96.

Dr Grzegorz Racki, Globalny kryzys biologiczny w późnym franie: zapis w faunie ramienionogowej, 251 mln, 1.09.93-20.03.96.

Prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz, Poziomy mikrosporowe w przekopie Kowala w Gorach Świętokrzyskich, 19 mln, 1.07.93 - 31.12.94.

Dr hab. Łukasz Karwowski, Procesy kontaktowe oraz rzadkie minerały związane ze skałami cieszyńskiej prowincji magmowej, 31 mln, 15.09.93-14.09.94.

Dr Maria Czaja, Badania spektroskopowe jonów metali przejściowych w minerałach, 426 mln, 1.09.93-31.08.96.

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Doc. dr Janusz Nowakowski, Kwantomechaniczne badania układów molekularnych, 306 mln, 1.10.91-31.12.93.

Dr Aleksander Zemanek, Rodniki fenoksylowe o szkielecie heksa-m-fenylenu, 20 m I n, 1.11.91-31.10 .93.

Prof. dr hab. Stefan Ernst, Eksperymentalne i modelowe badania termodynamicznych własności cieczy z wykorzystaniem metod akustyki molekularnej, 360 mln, 1.10.91-30.09.94.

Prof. dr hab. Marek Zrałek, Badanie modelu standardowego i jego uogólnień, 695 mln, 1.10.91-30.09.94.

Prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski, Metody geometryczne i mnogościowe w topologii, 643.300 tys. zł, 1.10.91-30.-9.94.

Dr Eustachy Popiel, Wykorzystanie spektroskopii mossbauerowskiej do oznaczania związków żelaza, 150 mln, 1.10.91-31.12.93.

Prof. dr hab. Wiktor Zipper, Badanie mechanizmu oddziaływania i struktury jąder w zderzeniach ciężkich jonów, 600 mln, 1.10.91-30.09.93.

Dr Alicja Ratuszna i dr Danuta Skrzypek, Struktura krystaliczna i magnetyczna w izolatorach jonów typu ABF3, 255.400 tys. zł, 1.10.91-30.06.94.

Dr Sławomir Bugajski, Geometrical beny phase and quantum mechanics on phase space,320 mln,1.10.92-30.09.95.

Prof. dr hab. Elżbieta Zipper, Własności nadprzewodzące małych układów, 373 900 tys. zł, 1.10.91-30,09.94.

Prof. dr hab. August Chełkowski, Otrzymywanie i badanie związków międzymetalicznych na bazie ziem rzadkich, 255 mln, 1.10.91-30.09.94.

Dr Ewa Talik, Otrzymywanie i własności monokryształów,720 mln, 1.10.91-30.09.94.

Prof. dr hab. Karol Baron, Ciągłe i mierzalne rozwiązania równań funkcyjnych, 128 700 tys. zł, 1.10.91-30.09.94.

Prof. dr hab. Jan O.Dzięgielewski, Synteza, struktura i zastosowanie związków metali, 600 mln, 1.03.92-31.12.94.

Dr Jan Heiman, Otrzymywanie i własności monokryształów związków R3N, 400 mln, 1.07.92-30.06.94.

Prof, dr hab. Janusz Zieliński, Korelacje elektronowe i nadprzewodnictwo w modelach Hubbarda, 150 mln, 1.07.92-31.12.93.

Doc. dr hab. Bogumił Westwański, Skalowanie w ferroelektrykach z punktem krytycznym indukowanym przez pole elektryczne, 400 mnl, 1.07.92-31.12.93.

Dr hab. Zofia Drzazga, Wpływ azotu, węgla i krzemu na własności magnetyczne związków RFel2-XlR=Y,Dyli Sm2Fe»,600 mIn,31.03.93-31.03.96.

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, Badanie zjawisk modulacji struktury krystalicznej w związkach dielektrycznych typu A2BXa, 300 mln, 1.04.93-31.12.94.

Prof. dr hab. Tomasz Dłotko, Dyssypatywne rownania fizyki matematycznej, 180 mln, 1.06.93-31.03.95.

Prof. dr hab. Andrzej Lasota, Równania różniczkowo-operatorowe i półgrupy operatorów w modelach przyrodniczych - asymptotyczne własności, 554 mln, 1.09.93-31.12.94.

Mgr Wojciech Marczak, Badania hydratacji amin w binarnych roztworach wodnych z wykorzystaniem metod akustycznych, wolumetrii i wiskozymetrii, 26 mln.

Mgr Adam Kozera, Chromatograficzne i fizykochemiczne badania właściwości hydrofobowych izometrycznych wyższych węglowodorów aromatycznych, 35 mln.

Mgr Robert Manikowski, Badania hydratacji jonów metali d-elektronowych z wykorzystaniem metod ultradźwiękowych, wolumetrycznych i wiskozymetrycznych,28 600 tys. zł, 1.09.93-31.12.93.

Dr Witold Kowalski, Opracowanie modelu retencji sorbatów nukleofilowych na fazach stacjonarnych zawierających chelaty lantanowców w chromatografii gazowej, 36 mln, 1.09.93-31.08.94.

Dr hab. Krystian Roleder, Obszary polarne w kryształach typu perowskitu na przykładzie związków PbZrxTi 1x03, 450 mln, 1.10.93-30.09.96.

Dr Marek Szyjewski, Formy kwadratowe nad schematami, 180 mln,

Mgr Andrzej Podgórny, Nowy model retencji substancji chromatografowanej w RPHPLC z fazą ruchomą typu B+AB, 30 mln, 1.01.93-31.12.93.

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Prof. dr hab. Mirosław Małuszyński, Zastosowanie markerów molekularnych w hodowli jęczmienia, 530 300 tys. zł, 1.01.92-30.09.94.

Prof. dr hab. Mirosław Małuszyński, Indukowanie i selekcja mutantów biochemicznych roślin wyższych w kulturze protoplastów, 500 mln, 1.04.92-31.03.94.

Dr Jerzy Nakielski, 3-wymiarowe mapy szybkości wzrostu dla rosnącego organu roślinnego, 104 mln, 1.07.92-31.12.93.

Mgr Jacek Kozdrój, Wprowadzenie szczepów zmodyfikowanych genetycznie do gleby - ich zdolność przeżycia, skuteczność transferu informacji genetycznej, 30 mln, 1.04.93-31.12.93.

Mgr Gabriela Woźniak, Sukcesja roślinności i jej uwarunkowania siedliskowe na osadnikach wód dołowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 125 mln, 15.05.93-15.05.96.

Dr Jan Holeksa, Struktura boru górnoreglowego Karpat Zachodnich i jej uwarunkowania, 180 mln, 1.09.93-31.05.96.

Dr Piotr Węgierek, Mszyce z kolekcji bursztynu bałtyckiego Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, 131 mln.

Prof. dr hab. Sylwia Łabużek, Badania nad zastosowaniem wyselekcjonowanych drobnoustrojów dla poprawy efektywności biodegradacji związków aromatycznych, 760 mln, 1.08.93-31.12.95.

Prof. dr hab. Pawei Migula, Strategie metaboliczne i detoksykacyjne mrówek z rodzaju Formica ze środowisk leśnych zanieczyszczonych metalami ciężkimi, 500 mln.

WYDZIAŁ TECHNIKI

Prof. dr hab. Mieczyslaw Wołek, Wybrane własności warstwy wierzchniej na stopach aluminiowych, 167 mln, 1.10.91-31.12.93.

Prof. dr hab., Krystalografia podręcznik wspomagany komputerowo, 100 mln, 1.10.91-31.12.93.

Prof. dr hab. Henryk Morawiec, Stabilność pamięci kształtu i struktury martenzytu zaindukowanego odkształceniem plastycznym w stopach NiTi, 500 mln, 1.10.91-31.12.93.

Dr Marian Surowiec, Struktura dyslokacyjna deformowanych monokryształów związków AIIIBrII,49700tys.zł,1.10.91-31.12.93.

Doc. dr Zygmunt Surowiak, Właściwości warstw ferroelektrycznych o strukturze typu perowskitu, 395 500 tys. zł,1.10.91-31.12.93.

Prof. dr hab. Henryk Morawiec, Wpływ procesu starzenia na własności modyfikowanych stopów CuAINi i wykazujących pamięć kształtu, 150 mln, 1.07.92-31.12.93.

Mgr inż. Jacek Gawin, Metoda modelowania funkcji układów cyfrowych dla potrzeb CAD, 30 mln.

Dr Jerzy Kansy, Opracowanie pakietu programów komputerowych symulujących kinetykę i własności układów fizycznych w stanie nierównowagi termodynamicznej, 70 mln, 1.10.93-31.12.94.

Prof. dr hab. Gieorgij Szpieńkow, Właściwości tribologiczne smarów i wodnych emulsji smarowych z dodatkami zawierającymi ultradyspersyjne cząsteczki tlenku miedzi, 600 mln.

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek, Styl radzenia sobie, a efektywność radzenia sobie z chorobą somatyczną, 550 mln, 1.10.93-30.09.96.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Prof. dr hab. Czesław Głombik, Polski i czeski neotomizm lat trzydziestych a idea słowiańska, 114 mln.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Prof. dr hab. Oktawia Górniok, Przestępczość gospodarcza w okresie przęchodzenia do gospodarki rynkowej, 72 mln, 1.05.93-31.12.95.

Prof. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski, Izby drugie w strukturze parlamentu, 90 mln, 1.06.93-31.12.94.

Prof. dr hab. Adam Lityński, Sądy i prawo karne w Polsce czasów stalinowskich (1944-1956), 37 mln.

Prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz, Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej, 100 mln.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, informuje, że zmienił się częściowo tryb i kryteria przyznawania grantów KBN. Przede wszystkim sam wniosek jest bardziej szczegółowy a ponadto podlega akceptacji dziekana, kwestora i rektora. Nowe instrukcje określające te zmiany dostępne są, we wszystkich dziekanatach i - oczywiście - w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą. Termin składania wniosków do następnej - VII - edycji konkursu upływa 15 grudnia br.

Autorzy: Redakcja