Nekrolog

DR HAB.PIOTR MODRZEJEWSKI


9 lipca 1993 roku opuścił nas na zawsze dr hab.Piotr Modrzejewski. Umarł niespodziewanie, w pełni sił, w trakcie pełnienia obowiązków dydaktycznych prowadził w Kotlinie Kłodzkiej ćwiczenia terenowe z geografii ekonomicznej ze studentami I roku geografii.

Piotr urodził się 1 grudnia 1948 roku w Zbąszynku. Mieszkał w Kostrzyniu nad Odrą. Tu rozpoczął naukę w szkole. W Gorzowie Wielkopolskim uzyskał świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego. W październiku 1967 roku rozpoczął studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UAM w Poznaniu. Będąc jednym z lepszych studentów ukończył je w 1972 roku jako hydrograf. Uzyskał wowczas tytuł magistra geografii na podstawie pracy:"Próba wyznaczenia działu hydrologicznego zlewni Wrześnicy".

W latach 1972-75 był słuchaczem studium doktoranckiego z nauk politycznych w UAM. Studium to ukończył przygotowaniem rozprawy doktorskiej ;"Zmiany struktury zawodowospołecznej ludności Wielkopolski w latach 1950-1975". Na jej podstawie w dniu 8 marca 1976 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych.

Pracę w Uniwersytecie Śląskim rozpoczął w październiku 1975 roku. Początkowo był związany z Zakładem Geografii Fizycznej, lecz wkrótce, w związku z wykształceniem uzyskanym na studium doktoranckim, przeszedł do Zakładu Geografii Ekonomicznej. W tej samej jednostce, która później przekształciła się w katedrę, pozostał do końca.

W roku 1981 przebywał na stażu naukowym w Hawanie na Kubie. Efektem tego pobytu było przygotowanie obszernego opracowania pt.: "Przemiany demograficzne i społecznozawodowe ludności Kuby na tle przeobrażeń polityczno-gospodarczych Rupubliki Kuby w XX wieku", które zostało opublikowane przez Wydawnictwo US w 1987 roku.

W latach 1990-1991 przebywał na studiach habilitacyjnych w Instytucie Ameryki łacińskiej AN ZSRR w Moskme. Ukończył je 12 lipca 1991 roku uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy "Socyalno-ekonomiczeskoje razwitije Kuby w XX w.(Diemograficzeskije i obszczestwienno-profiessionalnyje sdwigi w nasielenii strany)".

Od marca 1992 roku był kierownikiem Zakładu Geografii Społeczno-Politycznej, a od września 1992 roku - również kierownikiem Katedry Geografii Ekonomicznej WNoZ US. Piotr był dobrym dydaktykiem, cenionym za swą erudycję, spokój, opanowanie i przyjacielski stosunek do młodziezy. Dzięki tym cechom przez długie lata był kuratorem Studenckiego Koła Naukowego Geografów i niejednokrotnie służył radą i pomocą w organizacji studenckich obozów i wypraw naukowo-poznawczych.

Piotr Modrzejewski jest autorem i współautorem 2 książek oraz ponad 30 artykułów i komunikatów naukowych dotyczących głównie problematyki demograficznej, a ostatnio świadomości ekologicznej mieszkańców regionów uprzemysłomonych. Zapoczątkował nowatorskie w skali ogólnopolskiej - mikroskalowe badania ludności regionu górnośląskiego.

Za działalność naukową i dydaktyczną był czterokrotnie honorowany nagrodą JM Rektora US.

Piotr był - mimo wyjątkowej łatwości nawiązywania kontaktów - w gruncie rzeczy człowiekiem nie do końca poznanym i samotnym. Lubił, wręcz kochał ludzi i całe swe życie starał się wszystkim pomagać. Nie dbał o własne sprawy, wstydził się załatwiać coś dla siebie. Mimo to nie zawsze spotykał się ze zrozumieniem otoczenia. Chodząc własnymi ścieżkami i borykając się z ogromnymi kłopotami osobistymi przeżywał głębokie stresy. W efekcie Jego serce nie wytrzymało.

Pożegnaliśmy Go w ciepłe popołudnie 14 lipca 1993 roku na cmentarzu w Gorzowie Wielkopolskim.

Odszedł człowiek bardzo skromny i szczery, człowiek wielkiego serca. Trudno się pogodzić z tą niepowetowaną stratą...

Maria Pukowska-Mitka, Tadeusz Szczypek
Autorzy: Redakcja