Alians francuski z Cieszynem

W czerwcu 1986 roku entuzjaści języka i kultury francuskiej w Cieszynie, po kilku latach starań doprowadzili do porozumienia o utworzeniu o'srodka Alliance Francaise przy Filii Uniwersytetu Śląskiego.

Ale zanim do tego doszło najpierw - w roku 1980 - w gronie uczelnianym powstało Koło Sympatyków Kultury Francuskiej, z którym w swych początkach Ośrodek AF ściśle współpracował, organizując mi.in.Dni Kultury Francuskiej w Cieszynie. Pierwsze Dni odbyły się w kwietniu 1985 roku, pod auspicjami Koła Sympatyków KF właśnie.W tym okresie narodziła się także, Scena Studencka KSKF, przygotowująca spektakle w oparciu o poezję i prozę wielkich twórców francuskich, np.G.Apollinaire'a (zespół działa nadal skupiając studentów Filii oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych; podczas tegorocznego Festiwalu Teatralnego "Na Granicy" - odbywającego się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w dniach 6-9 października, Teatr "Espace" zaprezentował spektakl "Król umiera czyli ceremonie" wg Ionesco).

W 1987 roku przy cieszyńskim Ośrodku AF powstał także teatrzyk dziecięcy, jako jedna z form ekspresji językowej. Dzieci przygotowały kilka interesujących spektakli, m.in. przedstawienie oparte na motywach "Małego Księcia". Najmłodsi słuchacze kursów językowych stanowią przedmiot szczególnej troski ze strony kierownictwa Alliance Francaise.

Z działań Koła Sympatyków Kultury Francuskiej wywodzi się współpraca i wymiana dziecięca z Lyonem. Począwszy od 1983 roku kilkunastoosobowe grupy dziecięce wyjeżdżają do Lyonu na miesięczne kursy językowe. Podobnie dzieci z Francji przyjeżdżają do Cieszyna, gdzie uczestniczą w warsztatach plastycznych, spotkaniach muzycznych, zajęciach z zakresu folklorystyki, etnografii.

Sporo przedsięwzięć podejmuje Ośrodek AF z myślą o młodzieży szkół średnich. W tym roku grupa młodych ludzi, która może pochwalić się kilkuletnim już kontaktem z językiem francuskim, wyjechała w maju do Paryża.

Wreszcie - współpraca ze środowiskiem studenckim. Równie pomyślna i owocna. W liczbie 70-130 słuchaczy kursów jedną czwartą stanowią studenci i pracownicy Filii. Przy czym, jak poinformowała mnie kierownik Ośrodka p. dr Jadwiga Warchoł wśród osób przystępujących do egzaminow procent studentów i pracowników zwiększa się do 50. Najzdolniejsi zostają wytypowani na językowe staże we Francji. Doświadczenia zdobyte w Sevres pod Paryżem czy też w Rouen zostają później wykorzystane przez uczestników stażów w działalności dydaktycznej, która jest głównym celem stowarzyszenia. Jednakże jest to działalność mniej spektakularna, jest również w środowisku mniej znana - stwierdza Kierownik cieszyńskiego Ośrodka AF. Bardziej rzucająca się w oczy działalność kulturalna zaowocowała już, poza imprezami okazjonalnymi, ośmioma regularnymi przeglądami kultury francuskiej, w postaci DNI KULTURY FRANCUSKIEJ, na ogół podporządkowanymi określonej tematyce.

W pracę nad DKF włączono nie tylko uczelnię, ale również cieszyńskie placówki kulturalne - Dom Narodowy, teatr im.Mickiewicza, Miejską Bibliotekę Publiczną z jej Oddziałem Zabytkowym, księgarnię naukową "Ex Libris", zdołano pozyskać także przychylność Rady Miejskiej. Oferta programowa dorocznych Dni (zwyczajowo już odbywają się one w maju) jest niezwykle różnorodna. Zaznaczyły już swą obecność muzyka i piosenka francuska, film francuski, mający już swoją ustaloną pozyjcę u polskiej publiczności, odbyły się spektakle teatralne, akcje plastyczne, prelekcje, a nawet konferencje traktujące o najnowszych metodach nauczania języka francuskiego, koncerty zespołów folklorystycznych, tudzież pokazy mody czy najmodniejszych fryzur w stylu lyońskim, degustacja narodowych potraw.

W organizację tegorocznych Spotkań z Kulturą Francuską (trwały one od 24 marca do 21 maja) włączyło się również Towarzystwo Polsko-Austriackie. W czytelni Biblioteki Miejskiej odbył się wykład pt."Pojednanie i współpraca francusko-niemiecka". Instytut Francuski z Pragi był natomiast inicjatorem wystawy - "Historia bibliotek w fotografii", prezentowanej w księgarni "Ex Libris" (w księgarni znajduje się również kącik książki francuskiej). Cieszyński Ośrodek AF wzbogaca zatem nieustannie swoje kontakty. W tej chwili dosyć interesująco układa się współpraca ze wspomnianym już środowiskiem czeskim. Wśród partnerów jest i Ośrodek AF z Ostrawy, a także z Bańskiej Bystrzycy, Pragi. Zadzierzgnęły się również bliskie kontakty ze środowiskiem zaolziańskim. W trakcie trwania tegorocznych Dni pojawiła się już propozycja kolejnej wystawy. Otóż w Oddziale Zabytkowym MBP znajdują się spore zbiory książek francuskich, m.in.l edycja "Encyklopedii"D. Diderota z XVIII wieku. W roku przyszłym eksponat ten oraz pozostałe - dawniejsze i nowsze - zostaną udostepnione zwiedzającym wystawę, poświęconą książce francuskiej. Realizacją tej nader ciekawej ekspozycji jest szczególnie zainteresowany przedstawiciel Alliance Francaise przy Ambasadzie Francji w Warszawie Jean-Claude Gonzales, którego, podczas pierwszej jego bytności w Cieszynie, zapoznano z muzealnymi zbiorami.

Rok akademicki 199211993 zaznaczył się dla cieszyńskiego ośrodka AF zmianą lokalu. Inauguracja działalności w nowej siedzibie (mieści się ona obok Domu Studenckiego "Uśka", w budynku zajmowanym przez RUCH) zbiegło się z 13 Seminarium Metodycznym, organizowanym przez Ośrodek. Przybyli z całej Polski goście mogli podziwiać piękne przestronne pomieszczenia dla działalności dydaktycznej zaopatrzone w sprzęt audio-wizualny (magnetowid, antena satelitarna, fotokopiarka itd.) salę biblioteczno-czytelnianą i kulturalnoodczytową. Biblioteka dysponuje w tej chwili 3 tys.woluminów , 10 tytułami czasopism , kasetami magnetofonowymi i płytami kompaktowymi . Osobą, która bezpośrednio przyczyniła się do nadania cieszyńskiemu Ośrodkowi AF w pełni europejskiego charakteru, jest wspomniany już Jean-Claude Gonzales. Księgozbiór, o najnowsze książki z Paryża, wzbogacają także liczni francuscy goście chętnie odwiedzający Cieszyn, nie tylko przy okazji Dni. Miniony rok akademicki był dla Alliance Francaise w Cieszynie szczególnie miły. Uczelnia w uznaniu pracy AF przyznała zespołowi, któremu przewodniczy dr Jadwiga Warchoł, nagrodę rektorską.