Nowe książki

W WYDAWNICTWIE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UKAZAŁY SIĘ:

P r a c e  n a u k o w e

FILOZOFIA. Józef Bańka: Medytacje parmenidiańskie o pierwszej filozofii. Katowice 1992, sum., Zsfg., zł 40 000,-

Krzysztof Wieczorek: Levinas a problem metafizyki. Katowice 1992, bibl., ces., Zsfg., zł 35 000,-

LITERATUROZNAWSTWO. Przekład artystyczny. T.4: Różewicz tłumaczony na języki obce. Red. Piotr Fast. Katowice 1992, cez., sum., zł 30 000,-

Elżbieta Malinowska: Problematyka literacka "Kłosów". Katowice 1992, bibl., tab., sum., cez.,

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T.1 T: Uniwersalizm w literaturze rosyjskiej. Red. Piotr Fast. Katowice 1992, cez., sum., zł 35 000,-

JĘZYKOZNAWSTWO. Wissenschaftliche Arbeiten zur Literatur und Linguistik. Red. Jan Iluk. Katowice 1992, streszcz., Zsfg., zł 25 000,-

PRAWO. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. T.10. Red. Arkadiusz Nowak. Katowice 1992, cez., ces., zł 25 000,-

Ryszard M. Małajny : "Mur separacji". Państwo i kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryk . Katowice 1992, bibl., sum., Zsfg., zł 35 000,-

BIOLOGIA. Acta Biologica Silesiana. T.21138: Dynamika roślinności w warunkach antroporesji . Górny Śląsk i obszary przyległe. Red. Tadeusz Kimsa. Katowice 1 9 , bibl., tab., rys., fot., cez., sum., z 30 000,-

NAUKI O ZIEMI. Adam Idziak: Anizotropia prędkości fal sejsmicznych i jej związek z orientacją systemów spękań masywów skalnych. Katowice 1992, bibl., rys., tab., sum., sfg., zł 17 000,-

Włodzimierz Łapot: Zróżnicowanie petrograficzne tonsteinów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Katowice 1992, bibl., fot., rys., tab., sum., Zsfg., zł 25 000,-

Tomasz Zieliński: Moreny czołowe Polski północno-wschodniej - osad i warunki sedymentacji. Katowice 1992, bibl., fot., rys., tab., cez., sum.,zł 20 000,-

Kras i Speleologia. T. 7(XVI) Red. Marian Pulina. Katowice 1993, fot., rys., tab., ces., sum ., zł 40 000,-

S k r y p t y

PEDAGOGIKA. Nauczanie społecznie niedostosowanych. Red. Henryk Gąsior (Skrypt przeznaczony dla studentów pedagogiki specjalnej - resocjalizacji studiów dziennych i zaocznych). Katowice 1992, bibl., schem., zł 5 000,-

POZA OFICYNĄ UŚ:

FILMOZNAWSTWO. Tadeusz Miczka: 10 000 km od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 roku do połowy lat piećdziesiątych X wieku. Oficyna Literacka Kraków 1992, s.355

Niemiecka myśl filmowa.Antologia. Cz.l . Wybór i wstęp Andrzej Gwóźdź . Wydawnictwo Szumacher. Kielce 1992 , s.288

Tadeusz Miczka: Wielka improwizacja filmowa - opowieść o "Dziadach" Adama Mickiewicza - "Lawa" Tadeusza Konwickiego. PAN Oddział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1992, s.32.

JĘZYKOZNAWSTWO. Izabella Murska, Nin Ten: Rosyjski język biznesu. Red. naukowa: Maja Szymoniuk. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1992

Semantyka i pragmatyka w opisie języków słowiańskich. Materia o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Sosnowiec, maj 1992. Red . Michał Blicharski, Henryk Fontański. Wydawnictwo Progres. Katowice 1992

Edward Polański, Krystyna Orłowa: Kształcenie jezykowę w klasach IV VIII. Poradnik metodyczny. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1992, s.245

LITERATUROZNAWSTWO. Piotr Fast: Erenburg i konteksty. Studia z poetyki i historii literatury rosyjskiej. Towarzystwo Zachęty Kultury. Katowice 1992.

Piotr Fast: Od odwilży do pierestrojki. Studia i szkice o najnowszej literaturze rosyjskiej. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1992.

Jacek Illg: W kręgu powieści Milana Kundery. "Uniwersitas". Kraków 1992, s.l80

Krzysztof Krasuski: Główne tendencje Współczesnej polonistyki literackiej (1945-1990). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1992, s .124

Józef Olejniczak: Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz - Stempowski - Wittlin - Miłosz. Oficyna Literacka. Kraków 1992, s.248.

Jerzy Paszek: Tekst i styl "Popiołów". Wydawnictwo Ossolineum. Wrocław 1992, s. 90

Jerzy Paszek: Gustaw Herling-Grudziński. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1992, s. 90

Stefan Szymutko: Zrozumieć Parnickiego. Gnomo Books. Katowice 1992, s.232

Stefan Zabierowski: Dziedzictwo Conrada w literaturze polskiej XX wieku. Oficyna Literacka. Kraków 1992, s.280

W kręgu Gustawa Morcinka. Rozprawy. Szkice. Przyczynki. Scenariusz filmowy. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Jana Malickiego. Śląski Instytut Naukowy. Katowice 1992, s.198

SOCJOLOGIA. Sosnowiec. Problemy ekologii, socjologii, historii i teorii kuItury. Red . Piotr Fast. Katowice 1992

TEATROLOGIA. Krytycy teatralni XX wieku. Postawa i światopogląd . Źródła do historii polskiej krytyki teatralnej. 3. Pod redakcją Eleonory Udalskiej. Wydawnictwo Wiedza o Kulturze. Wrocław 1992, s.257, 3 nlb.

Autorzy: Redakcja