Uwaga: zmiany w "Regulaminie studiów w UŚ"

Z zaocznych na stacjonarne, ale...

Senat naszej uczelni na swym posiedzeniu 16 lutego dokonał kilku zmian w obowiązującym od 1 października 1991 roku regulaminie studiów. Są to zmiany o różnej doniosłości, kilka z nich ma charakter raczej "kosmetyczny", porządkujący bądź uściślający brzmienie poszczególnych przepisów, ale są, także zmiany istotne.

Na bodaj najważniejszą z nich oczekiwało środowisko studentów zaocznych I roku (na pierwszym roku jest ich obecnie 7 razy więcej niż przed rokiem), którzy nie mieli dotąd jasności czy - w warunkach gdy studia zaoczne są płatne i praktycznie nie ma żadnych limitów przyjęć - mogą (lub - będą mogli) przenosić się na studia stacjonarne. Niejasność wynikała z faktu, iż w momencie gdy rozpoczynali studia w październiku ub. roku informowano ich by nie liczyli na możliwość przeniesienia się na studia stacjonarne po pierwszym roku czy w następnych latach. Tłumaczono, że jest to logiczne, bo wynika z tego, iż po pierwsze, zostali przyjęci bez egzaminów wstępnych; po drugie - przyjęto ich tylko dlatego, że za swoje studia płacą (bez tej opłaty uczelnia nie byłaby w stanie ponieść kosztów ich studiów); wreszcie po trzecie, że gdyby po pierwszym czy drugim roku przenieśli się na studia stacjonarne la wiec bezpłatne! to tym samym doprowadziliby uniwersytet do finansowej plajty, gdyż budżet państwa stać na dotacje dla uczelni proporcjonalnie do liczby studentów stacjonarnych ale, niestety tylko w określonych, nieprzekraczalnych granicach. Studenci zaoczni przyjęli to do wiadomości ale zaraz potem, jak na solidnych studentów przystało, sięgnęli po obowiązujący regulamin studiów, a w nim czarno na białym przeczytali, iż: "Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów, w uzasadnionych wypadkach może ubiegać się o przeniesienie ze studiów dziennych na studia zaoczne a także odwrotnie. 0 przeniesieniu decyduje dziekan"(dawny ust. 6 w par.12). Na czym zatem polega nowelizacja regulaminu odnośnie tej kwestii. Senat wychodząc z założenia, iż nie sposób uregulować zagadnienia w skali całej uczelni postanowił scedować na poszczególne Rady Wydziałów ustanowienie zasad, wedle których będzie możliwe przeniesienie się ze studiów stacjonarnych na zaoczne. Cytowany wcześniej przepis regulaminu otrzymał nowe, pozornie nie bardzo zmienione brzmienie: "Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów zaocznych może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne na warunkach określonych przez Radę Wydziału". Cóż to oznacza? To, iż w najbliższym czasie poszczególne Rady Wydziałów będą miały sporo dodatkowej pracy nad sformułowaniem owych zasad - jednoznacznych, przejrzystych i oczywiście sprawiedliwych, uwzględniających realia wydziału. A uwzględniać realia wydziału oznacza: zabezpieczyć przed lawinowym, burzącym równowagę a może nawet wydolność studiów stacjonarnych napływem studentów zaocznych. Można przewidywać, że będzie to zadanie najtrudniejsze na wydziałach prawa, filologicznym i w cieszyńskiej filii - gdzie studentów zaocznych jest najwięcej. Mocna też przewidywać, że kryterium podstawowym, od którego uzależniona zostanie możliwość przeniesienia się na studia stacjonarne będą dotychczasowe wyniki studenta zaocznego. Ale czy może to być kryterium wystarczające - w przypadku np. Wydziału Prawa i Administracji, gdzie zaocznych na pierwszym roku jest grubo ponad 2000 i zapewne wszyscy z nich (ci, którzy nie pracują - a jest ich większość) woleliby studiować dalej za darmo - stacjonarnie? Nowa regulacja omawianego zagadnienia pozostawia niezmienną zasadę, iż decyzje o przeniesieniu studenta ze studiów zaocznych na stacjonarne (i odwrotnie) mają charakter indywidualny i należą do dziekana. Obiecujemy przedstawić na łamach "Gazety" jak owe warunki sformułują Rady Wydziałów.

Inne zmiany, które pragniemy zasygnalizować, dotyczą ogółu studentów. Pierwsza z nich polega na zastąpieniu niejasnego pojęcia "wykładów kursowych" w przepisie traktującym o obowiązku zaliczania zajęć. Przepis ten (par.l4 ust.6) otrzymuje nowe brzmienie: "Wszystkie zajęcia z wyjątkiem wykładów z przedmiotów kończących się egzaminami, podlegaj, zaliczeniu".

Inna z ważnych zmian dotyczy par.l8 traktującego, najogólniej rzecz ujmując, o przypadkach, w których następuje skreślenie z listy studentów lub skierowanie studenta na powtarzanie semestru, roku lub przedmiotu. Otóż Senat wprowadził nowy, "dyscyplinujący" przepis w tym paragrafie: "W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych i stwierdzeniu przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej !dyrektora instytutu, kierownika katedry! łączącej się z tym niemożności uzyskania przez studenta zaliczenia na koniec semestru, dziekan może jeszcze w czasie trwania semestru podjąć stosowna decyzję". Tą decyzją może być nawet skreślenie z listy studentów, co wedle dotychczasowych postanowień regulaminu, przed upływem końca semestru nie było możliwe; bywało, że student będący już w połowie semestru praktycznie bez szans na zaliczenie, do końca semestru mógł pobierać stypendium. Nowelizacja ta głównie dotyczy studiów na wydziałach "laboratoryjnych", gdzie dłuższa nieobecność studenta na zajęciach w sposób oczywisty jest nie do odrobienia a tym samym wyklucza możliwość zaliczenia przedmiotu. W tym samym paragrafie dokonano pewnej racjonalizacji działań o charakterze administracyjnym: w miejsce postanowienia, iż w przypadku powtarzania przez studenta semestru wszystkie uzyskane pozytywne oceny podlegają przepisaniu przez dziekana, wprowadzono zapis: "W wypadku powtarzania przez studenta semestru, przedmioty, z których student poprzednio uzyska! ocenę pozytywni budź zaliczył je w inny przewidziany regulaminem sposób, uważa się za zaliczone".

Takie są najistotniejsze zmiany dokonane w regulaminie studiów w naszej uczelni. Zawierająca je uchwała Senatu zapewne została wywieszona już na tablicach ogłoszeń poszczególnych dziekanatów. Warto ją uważnie przestudiować.

Autorzy: F.S.