Komentarz prawnika

0 skomentowanie sytuacji na rynku stacji radiowych i telewizyjnych poprosiliśmy dr Czesława Martysza, adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji.

- Czy postanowienie katowickiej Państwowej Agencji Radiotelekomunikacyjnej o zaprzestaniu nadawania przez Radio R przesądza o nielegalności tej stacji?

- Decyzja wydana przez organ pierwszej instancji nie jest prawomocna a więc przysługuje od niej odwołanie do organu drugiej, instancji a od tej decyzji można wnieść jeszcze skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że Zarząd Krajowy PAR może nadać swojemu postanowieniu rygor natychmiastowej wykonalności. Wtedy decyzja podlega wykonaniu i egzekucji administracyjnej - właściciel stacji może być ukarany np. grzywną w celu przymuszenia, mogą również zostać opieczętowane pomieszczenia stacji nadawcze). Rygor natychmiastowej wykonalności może również nadać swojej decyzji organ pierwszej instancji. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, wynika to z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

- Jak się odnieść do ogólnego zjawiska działań, dla których brak jest podstaw prawnych?

- Prawo jest jakie jest ale powinna być przestrzegane przez wszystkich. Pojawiają się w życiu społecznym zjawiska, które kiedyś nie istniały i brakuje im podstaw prawnych. Prawo musi za nimi nadążać o ile istnieje powód by wogóle poddawać je regulacji. Jaka jest szkodliwość działania stacji pirackich takich jak Radio" R" ?

Istnieje bardzo wąska granica pomiędzy działalnością, która nie ma podstaw prawnych, ale której prawo wyraźnie nie zabrania a pomiędzy działalnością quasi nielegalną, bo wiadomo, że ustawa już istnieje ale jeszcze nie weszła w życie. Tak jest w przypadku Radia" R" .

- Czy Radio" R" działa więc nielegalnie czy może poza prawem?

- Nielegalnie będzie działało wtedy gdy zapadnie ostateczna decyzja administracyjna, która to stwierdzi. Dopóki takiej decyzji nie ma taka działalność jest nielegalna zdaniem organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

- Piractwo kojarzone jest z nielegalnością?

- Tak, przede wszystkim z naruszeniem praw autorskich. Radia prywatne komercyjne zabierają tzw. radiu państwowemu słuchaczy, sponsorów. Rozgłośnie państwowe obawiają się konkurencji, zwalczają radia prywatne i mają trochę racji - skoro ustawa jest, powinna być przestrzegana. Prawo musi jednak odpowiadać potrzebom społecznym. Dlatego daleki jestem od stwierdzenia, że Radio" R" działa nielegalnie.

- Można więc funkcjonować nawet jeżeli prawa nie ma lub jeszcze nie działa i nie wyciąga się wtedy żadnych konsekwencji?

- Ustawa ma charakter powszechnie obowiązujący. Nikt nie może powiedzieć, że nie wiedział, że takiego prawa nie ma. Oczywiście nie jest dobrze, gdy ktoś świadomie omija prawo lub nagina je do swoich potrzeb ale gdy istnieje społeczna motywacja do funkcjonowania radia a więc czyn ten nie jest społecznie szkodliwy nie ma przeciwwskazań do jego działalności.

Reasumując. poza prawem działać nie można gdyż jest ono powszechnie obowiązujące natomiast o nielegalności orzeka się w postępowaniu administracyjnym i gdy nie zapadła ostateczna decyzja działalność radia jest prowadzona legalnie.

Autorzy: A.Z.