Nowa inicjatywa psychologów

Centrum badań psychologicznych dla gospodarki

Koncepcja powoływania przy uniwersytetach placówek zajmujących się transmisją, wiedzy do gospodarki nie jest zupełnym nowum. Różne uniwersytety na świecie podejmuj lokalnie lub szerzej zakrojone działania w celu rozwiązywania społecznych i gospodarczych problemów. Dzięki nim tkwiące w nauce kompetencje mogą zostać przeniesione do praktyki, czyli życia społecznego i gospodarczego, oraz służyć pomoc, w rozwiązywaniu aktualnych jak też przyszłych problemów. Jednocześnie problemy praktyczne stymuluj, poszukiwania badawcze.

Idea stworzenia takiego ośrodka przyświecała nam w staraniach o powołanie Centrum Badań Psychologicznych dla Gospodarki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Celem naszym było zorganizowanie ośrodka kształcenia dla menedżerów oraz przedstawicieli małego i średniego biznesu w zakresie psychologii menedżerskiej i organizacyjnej; a także ośrodka doskonalenia kompetencii społecznych dla osób, których zawód wymaga kontaktu z ludźmi.

Lokalizacja takiego ośrodka przy uniwersytecie - naszym zdaniem - daje: gwarancję usług na odpowiednim poziomie, dostęp do najnowszych rozstrzygnięć naukowych i nowatorskich rozwiązań praktycznych problemów, możliwość nauki z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia. Są to niewątpliwe korzyści dla osób kształcących się. Z drugiej strony kontakt pracowników akademickich z menadżerami, a poprzez nich z aktualnymi problemami gospodarki kraju lub regionu, stwarza okazję do weryfikacji stanu wiedzy i stymuluje do prowadzenia badań na nowych obszarach.

Jedną z form działań naszego Centrum są warsztaty psychologiczne, stanowiące propozycję doskonalenia umiejętności interpersonalnych i kierowniczych, dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstwa.

Sens prowadzenia takich warsztatów tkwi w przekonaniu, że o sukcesie w wykonywaniu zawodu i karierze zawodowej decydują kompetencje dwojakiego rodzaju: merytoryczne i społeczne. Jedne dotyczą przygotowania do wykonywania zawodu, a drugie - przygotowania do pracy z ludźmi.

Kompetencje społeczne, dotyczą kontaktu z innymi ludźmi i składają się na nie wiedza i umiejętności z zakresu: efektywnego porozumienia się z ludźmi, budowania atmosfery życzliwości, pomocy i współpracy; świadomego kreowania własnego wizerunku w roli zawodowej ("ja jako lekarz, prawnik, urzędnik"); orientacji we właściwościach i sposobach zachowania się ludzi w różnych sytuacjach zawodowych; skutecznych sposobów wpływania na zachowanie się innych ludzi (kierowanie i organizowanie pracy innych ludzi); rozwiązywania trudnych spraw występujących, w kontaktach międzyludzkich (np. konflikty, nagany, zwolnienia).

W karierze zawodowej jeden i drugi rodzaj kompetencji jest konieczny. Nie można bowiem braku kompetencji społecznych zastąpić kompetencjami merytorycznymi. Brak tych kompetencji bywa dyskwalifikujący w awansie zawodowym. Szczególnie zaś ważne są kompetencje społeczne przy pełnieniu ról kierowniczych oraz zawodów, których charakter pracy wymaga obsługi klientów, petentów.

Nabywanie kompetencji społecznych celowo mówimy tu o nabywaniu a nie zwykłym uczeniu się) następuje w konsekwencji zdobywania i opracowywania doświadczeń w kontaktach z innymi ludźmi. Każdy człowiek jakieś kompetencje społeczne ma, ale nie zawsze są one wystarczające do efektywnego pełnienia roli zawodowej. W doskonaleniu tych kompetencji pomocą służyć mogą psychologowie.

Warsztaty takie, prowadzone dla grup 812 osób, dają możliwość poznania i doskonalenia umiejętności społecznych poprzez rozwiązywanie aranżowanych sytuacji interpersonalnych, dzielenie się doświadczeniami uczestników takiego spotkania, wspólne dochodzenie do wartościowych sposobów zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych. Prowadzący te warsztaty psychologowie poza kierowaniem aktywnością grupy dostarczają wiedzy psychologicznej, niezbędnej dla rozumienia sytuacji zachodzących między ludźmi.

W listopadzie br, w tego typu warsztatach udział wzięli pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą. Zapraszamy też innych pracowników administracji US do skorzystania z naszej propozycji.