JACQUES DE CHALENDAR - doktor h. c. UŚ

10 grudnia Uniwersytet Śląski uroczyście nada swą najwyższą godność - doktorat honorowy - wielkiemu przyjacielowi Polski i naszej uczelni, wieloletniemu prezesowi Fundacji Francja - Polska - Panu Jacques de Chalendar.

Jacques de Chalendar

Urodzony 5 grudnia 1920 r. w Hauterive (departament Allier - Francja), Jacques de Chalendar ukończył studia prawnicze w uniwersytetach w Strasburgu i Paryżu. Uzupełnił je później uzyskując dyplom Instytutu Urbanizmu Uniwersytetu w Paryżu oraz dyplom wyższych studiów w dziedzinie nauk politycznych i prawa publicznego (Paryż).

Karierę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie wojny, podejmując pracę w administracji kolei francuskich (SNCF). Po wojnie wstąpił do publicznych służb finansowych, przechodząc w resorcie finansów wszystkie szczeble kariery, aż do bardzo wysokiego i prestiżowego stanowiska Generalnego Inspektora Finansów Francji. Równocześnie w różnych okresach kolejne rządy powierzały mu rozmaite misje specjalne: doradcy Ministra Edukacji Narodowej w gorącym dla uniwersytetów francuskich roku 1968, administratora Francuskiego Czerwonego Krzyża (1979- 1990) i inne, z reguły związane z budowaniem podstaw współpracy naukowej i technicznej Francji z zagranicą. W latach 1984-1989 przewodniczył Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wymiany w dziedzinie Technologii Gospodarczych i Finansów (ADETEF).

Od 1989 roku jest Prezydentem Fundacji Francja-Polska. Pan Jacques de Chalendar umiejętnie łączy wypełnianie funkcji publicznych z refleksją naukową. Tę ostatnią zawarł w sześciu książkach. Powstały one przy okazji wypełniania kolejnych zadań, jakie mu powierzano. I tak przemyślenia dotyczące szkolnictwa wyższego, w związku z zaangażowaniem w tworzenie nowej ustawy o uniwersytetach, znalazły się w książce "Une loi pour l(universit(" (1970). Inne prace to: "Vers un nouvel aménagement de l(année" (1970), "L(Aménagement du temps" (1971), "Prendre le temps de vivre" (współautor, 1974).
Problematyki współpracy naukowej i technicznej w Europie dotyczy praca "Le mécénat en Europe" (1987). I wreszcie ostatnią książkę "France-Pologne. Une nouvelle aventure" (Paryż 1995) poświęcił stosunkom polsko- francuskim. Poszukuje w niej Autor nowych form współpracy i wskazuje obszary w obrębie których współpraca ta może dać najlepsze wyniki. Zalicza do nich: nauczanie uniwersyteckie, rozwój demokracji lokalnej i współpracę techniczną. Rozważaniom o dniu dzisiejszym i przyszłości towarzyszy głęboka refleksja o czasach przeszłych. Autor daje dowody doskonałej znajomości historii naszego kraju i stosunków polsko-francuskich.

Pan Jacques de Chalendar jest od wielu lat niestrudzonym promotorem i organizatorem współpracy polsko-francuskiej. Był jedną z pierwszych osób, której przed ponad pięciu laty w czasie specjalnie w tym celu zaaranżowanego spotkania w Ambasadzie Francji w Warszawie przedstawiłem projekt powołania przy naszym Uniwersytecie Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych. Od razu się do tej idei zapalił i przyrzekł - w imieniu Fundacji - daleko idącą pomoc. Słowa dotrzymał. Był wielokrotnie gościem naszego Uniwersytetu. W uznaniu zasług Senat przyznał mu Złotą Odznakę zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego (1993). Uchwałą z dnia 2 lipca 1996 r. nadał mu godność doktora honoris causa.