Nowe książki - Luty 1998

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 15. Red. Józef B a ń k a. Katowice 1997, summ., rez., 8 zł

Józef B a ń k a: Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach chwilowych. Katowice 1997, slownik terminów, summ., Zsfg., 14 zł

Bogdan D e m b i ń s k i: Teoria idei. Ewolucja myśli Platońskiej. Katowice 1997, liter., summ., Zsfg., 12 zł

POLITOLOGIA. Niektóre ekonomiczne bariery wejścia Polski do Wspólnot Europejskich. Red. Maria S m e j d a. Katowice 1997, rys., tab., summ., Zsfg., 5 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Teresa B a n a s i o w a: Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630. Katowice 1997, indeks nazwisk, wklejki, summ., res., 9 zł

Literatura w kształceniu i wychowaniu. Z teorii i praktyki. Red. Teresa P y z i k. Katowice 1997, summ., res., 6 zł

The Wild and the Tame. Essays in Cultural Practice. Red. Wojciech K a l a g a, Tadeusz R a c h w a ł. Katowice 1997, streszcz., res., 7 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Urszula F r y s z t a c k a-S z k r ó b k a: Developing Communicative Competence of English as a Foreign Language by Training Creative Thinking. Katowice 1997, liter., tab., rys., streszcz., res., 7 zł

PRAWO. "Problemy Prawa Karnego". T. 22. Red. Kazimierz M a r s z a ł. Katowice 1997, summ., Zsfg., 7 zł

Leon T y s z k i e w i c z: Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej. Katowice 1997, liter., tab., schem., summ., res., 8 zł

PEDAGOGIKA. Grażyna K e m p a: Aktywność wychowawcza polskiego ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku w latach 1848-1939, liter., tab., summ., Zsfg., 4 zł

Wychowanie i nauczanie zintegrowane w klasach początkowych. Red. Maria Teresa M i c h a l e w s k a, Henryk M o r o z. Katowice 1997, liter., tab., summ., Zsfg., 5 zł

FIZYKA. Marek S i e m a s z k o: Badanie mechanizmów rozpadu wysoko wzbudzonych stanów jąder złożonych z powłoki sd. Katowice 1997, liter., tab., rys., summ., Zsfg., 5 zł

s k r y p t y

ASTRONOMIA. Maria P a ń k ó w: Wstęp do ćwiczeń z astronomicznych podstaw geografii. Katowice 1997, tab., rys., wklejka, 10 zł

c z a s o p i s m a

FIZYKA. "Archiwum nauki o materiałach". T. 18, nr 4 (kwartalnik)

z a p o w i e d z i

POLITOLOGIA. Maria G r u z: Kontrowersje wokół współczesnych problemów edukacji, ochrony zdrowia, kultury. Studium ekonomiczne

LITERATUROZNAWSTWO. David J a r r e t t, Tadeusz R a c h w a ł, Tadeusz S ł a w e k: Geometry, Winding Paths and the Mansions of Spirit. Aesthetics of Gardening in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

PEDAGOGIKA. "Chowanna", R. XXXIX, T. 2 (9) (półrocznik)

PSYCHOLOGIA. Wybrane metody diagnozowania i prognozowania dzieci do lat trzech. Red. Maria J o h n - B o r y s (skrypt)

CHEMIA. Franciszek B u h l, Małgorzata C h w i s t e k, Ewa J o h n, Gertruda K w a p u l i ń s k a: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej (Przewodnik dla studentów I roku biologii) (skrypt)

NAUKI o ZIEMI. Justyna C i e s i e l c z u k, Mariola J a b ł o ń s k a, Kazimierz K o z ł o w s k i: Geologia dla studentów geografii (skrypt)

NAUKI TECHNICZNE. "Prace Wydziału Techniki". T. 30: Ferroelektryki tlenowo-oktaedryczne. Red. Zygmunt S u r o w i a k