W KRĘGU FILOZOFII SZTUKI

Rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
ma zaszczyt zaprosić
na Wieczór Akademicki
26 lutego 1998 roku
w Auli im. Kazimierza Lepszego
W Katowicach
przy ulicy Bankowej 12
w budynku Rektoratu Uniwersytetu
Początek Wieczoru o godz. 17. 00 W programie:
Wykład Pana Profesora Władysława Stróżewskiego
- "O metafizyczności sztuki"
oraz
Koncert muzyczny
Profesor

W ramach Uroczystych Wieczorów Akademickich dnia 26 II 1998 w Auli K. Lepszego ( godz. 17. 00 ) odbędzie się wzbogacone oprawą muzyczną spotkanie z wybitnym polskim uczonym i humanistą Profesorem Władysławem Stróżewskim.

Obecność na naszym Uniwersytecie tak znakomitego gościa jest okazją do zaprezentowania sylwetki tego znakomitego uczonego.

Urodzony 8 czerwca 1933 roku w Krotoszynie, studia filozoficzne odbył w KatolickimUniwersytecie Lubelskim. Od roku 1957 na stale związany jest z Uniwersytetem Jagielońskim w Krakowie. Na kształt jego filozoficznych orientacji wywarli bezpośredni wpływ najwybitniejsi przedstawiciele polskiej filozofii. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim mistrzów z kręgu lubelskiego tomizmu ( S. Świeżawski, Mieczysław A. Krąpiec), reprezentantów szkoły lwowsko - warszawskiej ( I. Dąmbska ) oraz najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fenomenologii R. Ingardena. Skutkiem tego mamy w przypadku Profesora Stróżewskiego do czynienia z niezwykłą wszechstronnością i swobodą poruszania się w wielu obszarach humanistyki i filozofii.

Jest bowiem Stróżewski niewątpliwie wybitnym historykiem filozofii klasycznej i współczesnej, który darzy szczególnym zainteresowaniem ontologię i aksjologię. Jest również czołowym przedstawicielem postingardenowskiej fenomenologii podejmującym często próby powiązania tradycji filozofii klasycznej z różnymi odmianami filozofii transcendentalnej. Wyjątkowe miejsce w myśli Profesora Stróżewskiego zajmuje również problematyka filozoficznej estetyki i teorii twórczości, co jest zapewne związane z głęboką wrażliwością muzyczną ( występuje jako pianista w kameralnych gronach). Jest też znakomitym filozoficznym eseistą i czynnym publicystą. Bywa również publikującym poetą. Jako członek wielu krajowych i międzynarodowych Towarzystw Filozoficznych uczestniczy w licznych kongresach i konferencjach, będąc uznanym autorytetem w społeczności zagranicznych uczonych.

Zapraszając na spotkanie z Profesorem Władysławem Stróżewskim wyrażamy nadzieję, że przyczyni się ono do wzbogacenia kultury filozoficznej naszego środowiska, słuchaczom zaś dostarczy satysfakcji kontaktu z autentyczną filozofią.