Nowe książki - Maj 1999

P r a c e    n a u k o w e

POLITOLOGIA. Z problemów współczesnej myśli politycznej. T. 2. Red. Adam H r e b e n d a, summ., Zsfg., 7 zł

Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych. Red. Jan P r z e w ł o c k i, tab., summ., Zsfg., 9 zł

SOCJOLOGIA. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 2: Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna. Red. Irena B u k o w s k a-F l o r e ń s k a, tab., summ., Zsfg., 34 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Krzysztof U n i ł o w s k i: Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze, indeks, summ., Zsfg., 14 zł

PEDAGOGIKA. Edukacja aksjologiczna. T. 4: Wybrane problemy przekazu wartości. Red. Katarzyna O l b r y c h t, summ., Zsfg., 8 zł

C z a s o p i s m a

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach" 1999, T. 20, nr 1. Kom. red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą- s i o r, Lucjan P a j ą k, rys., tab., bibliogr., summ., 6 zł

V a r i a
Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac. Marian K i s i e l, Dariusz R o t t, Włodzimierz W ó j c i k, fot., bibliogr.

Zapowiedzi

LITERATUROZNAWSTWO. Książki nieznane, książki zapomniane... Red. Barbara S t e m p c z y ń s k a Grażyna G o l i k-S z a r a w a r s k a: "Wieczna chorea". Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Jerzy W i- n i a r s k i: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze ekologizacji elektroenergetyki na przykładzie województwa katowickiego

FIZYKA. Włodzimierz Ł o b o d z i e c: Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii nowotworów. Wyd. 2

NAUKI O ZIEMI. Marian P u l i n a: Kras. Formy i procesy (skrypt) Grzegorz R a c k i, Waldemar B a r d z i ń s k i, Tomasz Z i e- l i ń s k i: Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska. Przewodnik geologiczny (skrypt)