Nowe książki - Styczeń 2000

Prace   naukowe

HISTORIA. Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne (XIX-XX wiek). Red. Maria W. W a n a t o w i c z, tab., Zsfg., summ., 17 zł

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". Tom 17. Red. Józef B a ń k a, Zsfg., summ., 17 zł

Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu. Materiały sesji naukowej, Katowice - Wisła, 11-14 maja 1998 roku. Red. Józef B a ń k a, bibliogr., summ., Zsfg., 17 zł

Józef B a ń k a: Czas w sztuce. Recentywizm i skok do królestwa bezpowrotnej teraźniejszości. T. 1-2, bibliogr., summ., Zsfg., 40 zł

ETNOLOGIA. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 3: Religijność kulturowa na pograniczach kulturowych i etnicznych. Red. Irena B u k o w s k a- -F l o r e ń s k a, tab., mapy, fot., summ., Zsfg., 26 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Lingwodydaktyka języka rosyjskiego w szkole wyższej. Red. Maja S z y m o n i u k, rys., schem., summ., streszcz., rez., 20 zł

Rafał M o l e n c k i: A History of English Counterfactuals, streszcz., Zsfg., 30 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga pamiątkowa ofiarowana Stanisławowi Porębie z okazji Jego jubileuszu. Red. Piotr F a s t, Barbara S t e m p c z y ń s k a, wklejka, res., summ., 14 zł

PEDAGOGIKA. Muzyka w edukacji i wychowaniu. Red. Helena D a n e l- -B o b r z y k przy współudziale Jadwigi U c h y ł y-Z r o s k i, rys., fot., tab., nuty, summ., Zsfg., 17 zł

Barbara G r a m l e w i c z: Socjologiczno-pedagogiczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki, bibliogr., schem., summ., Zsfg., 11 zł

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". Vol. 13. Kom. Red., wklejka, 27 zł

NAUKI O ZIEMI. "Landform Analysis". Vol. 2. Ed. Jacek J a n i a, Wojciech F r o e h l i c h, rys., fot., tab., abstract, 10 zł

P o d r ę c z n i k i

PRAWO. Antoni A g o p s z o w i c z, Zyta G i l o w s k a, Maria T a n i e w s k a- -P e s z k o: Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, 25 zł

C z a s o p i s m a

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach" 1999, T. 20, nr 4. Kom. Red. : Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., rys., tab., fot., 6 zł (kwartalnik)

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 1999, R. XLI (LII), T. 1/12. Red. Władysława Ł u s z c z u k, bibliogr., tab., wykresy, summ., 7 zł (półrocznik)

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Piotr B o r o ń: Słowiańskie wiece plemienne. Instytucja i zwyczaj prawny

Dariusz N a w r o t: Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu w latach 1788- -1792. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w dobie Sejmu Wielkiego

Zygmunt W o ź n i c z k a: III wojna światowa w ocenach i planach emigracji i podziemia w latach 1944-1953

LITERATUROZNAWSTWO. Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989). Red. Aleksander N a w a r e c k i przy współudziale Dariusza P a w e l c a

W kręgu kultury Słowian. Księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-badawczej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki. Red. Emil T o k a r z

Adam D z i a d e k: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata Krzysztof J a r o s z: Jean Giano - alchimie du discours romanesque

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z: "Wyznanie narodowe Śląska". Teksty literackie i paraliterackie w drukach okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku

PEDAGOGIKA. Alina B u d n i a k: Czasopismo pedagogiczne "Chowanna" (1829-1997). Zarys monograficzny

Beata P i t u ł a: Postrzeganie nauczyciela w wybranych koncepcjach jego kształcenia

BIOLOGIA. Piotr Ł a s z c z y c a: Relationships among indices of antioxidative activity in animals treated with selected prooxidants and antioxidants

FIZYKA I CHEMIA METALI. Ryszard S k u l s k i: Rozmycie przemian fazowych w wybranych grupach ferroelektryków i relaksorach

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O PUBLIKACJACH KSIĄŻKOWYCH, KTÓRE UKAZAŁY SIĘ POZA NASZYM WYDAWNICTWEM.

Bożena Cząstka-Szymon, Jerzy Ludwig, Helena Synowiec: Mały słownik gwary Górnego Śląska. Cz. 1. Leksem. Katowice 1999.

Edward Polański, Piotr Żmigrodzki: Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji. Wydawnictwo ZNAK. Kraków 1999.

Edward Polański, Małgorzata Iwanowicz: Słownictwo i frazeologia w szkole. Wiadomości, ćwiczenia, testy dla gimnazjów i szkół średnich. Wydawnictwo Literatura. Łódź 1999.

Piotr Wachenius: Hymny moje domowe. Wybór, wstęp i opracowanie Zbigniew Kadłubek, Dariusz Rott. Artystyczna Oficyna Wydawnicza Aleksandra Spyry. Pszczyna 1999.

POZA WYDAWNICTWEM UŚ UKAZAŁY SIĘ:

Słownik ortograficzny Mały słownik gwary Górnego Śląska Hymny moje domowe Słownictwo i frazeologia w szkole