Oczekiwania uczniów i uczennic wobec studiów

Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych pozwalają stwierdzić, że zdecydowana większość młodzieży ma plany dotyczące dalszego kształcenia, co oznacza, że wśród osób kończących szkoły średnie powszechne wydaje się przekonanie o znaczeniu i wartości wyższego wykształcenia. Są zainteresowane – przede wszystkim – podjęciem studiów stacjonarnych, co można wiązać z brakiem konieczności ponoszenia kosztów związanych ze studiowaniem w tym trybie. To z pewnością jeden z ważniejszych powodów, dla których młodzież wybiera właśnie ten rodzaj studiów.

Podstawową determinantą wyboru konkretnej uczelni jest
jej oferta dydaktyczna
Podstawową determinantą wyboru konkretnej uczelni jest jej oferta dydaktyczna

Spory odsetek osób niezdecydowanych co do wyboru trybu studiów to potencjalni odbiorcy działań promocyjnych szkół wyższych, które mogą starać się pozyskać kandydatów na studia w tej grupie młodzieży.

Duża część badanych deklaruje chęć podjęcia studiów w Katowicach, co można wiązać z bogatą ofertą edukacyjną tego miasta. Nie bez znaczenia pozostaje zapewne również fakt, że prawie wszyscy ankietowani zamieszkują województwo śląskie, decyzja o podjęciu studiów w mieście, które znajduje się blisko ich miejsca zamieszkania, jest zatem podyktowana względami praktycznymi, takimi jak ograniczenie kosztów związanych z dojazdem i zakwaterowaniem. Na studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach decyduje się największa grupa absolwentów i absolwentek szkół średnich. Niemniej należy zauważyć, że uzyskane dane dotyczą tylko tych osób, które już wiedzą, jaką uczelnię wybiorą. Wśród tegorocznych maturzystów i maturzystek biorących udział w badaniu w grudniu 2022 roku była bowiem duża grupa osób niezdecydowanych co do miejsca, w którym chciałyby studiować. Można założyć, że odpowiednia akcja informacyjno-promocyjna mogłaby przekonać je do podjęcia studiów w konkretnej uczelni.

Podstawową determinantą wyboru konkretnej uczelni jest jej oferta dydaktyczna – czynnik ten zwykle kierunkuje zainteresowanie kandydatów podjęciem studiów właśnie w takiej, a nie innej szkole wyższej. Należy zatem kształtować ją w sposób przemyślany, dbając w szczególności o jej aktualność, w tym dopasowanie do zainteresowań młodzieży oraz do potrzeb rynku pracy. Jeśli chodzi o wybór kierunków studiów, maturzyści deklarują, że wybierają te, które są zgodne z ich zainteresowaniami, a jednocześnie takie, które dają dobre perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Oczekiwania uczniów i uczennic względem studiów są zbieżne z deklarowanymi przez nich/nie powodami, dla których wybierają konkretne kierunki studiów. Najważniejsze jest, by studia rozwijały zainteresowania, a ich ukończenie stwarzało dobre perspektywy zatrudnienia, najmniej natomiast istotne jest dla ankietowanych angażowanie się w działalność studencką. Należy się więc spodziewać, że poszukując informacji na temat oferty dydaktycznej uczelni, kandydaci i kandydatki na studia częściej będą starali się pozyskać wiedzę o programach studiów niż o działalności organizacji studenckich. Pożądane są przez nich również opinie absolwentek i absolwentów o uczelni i doświadczeniach związanych ze studiami.

Wypowiadając się na temat najważniejszych źródeł informacji o uczelniach i kierunkach studiów, młodzież podawała przede wszystkim strony internetowe szkół wyższych. Deklaracje wskazują na potrzebę dostosowania konstrukcji serwisów i ich zawartości do potrzeb oraz oczekiwań kandydatek i kandydatów na studia. Treści (zwłaszcza te, które dotyczą programów studiów czy kryteriów przyjęć na studia) powinny być łatwo dostępne i prezentowane w sposób przystępny, a zarazem przyciągający uwagę. Warto ponadto zadbać o wizerunek uczelni w mediach społecznościowych, ponieważ również one są ważnym nośnikiem informacji dla kandydatów na studia.

Udział ankietowanych uczniów i uczennic w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez UŚ nie jest szczególnie duży, a największą popularnością cieszy się wśród nich Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Warto byłoby zatem zintensyfikować działania promujące wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez uczelnię, uruchamiając różne kanały dystrybucji informacji na ten temat. Należy zadbać o to, by trafiały one bezpośrednio do młodzieży i były prezentowane w sposób dla niej atrakcyjny.

Autorzy: Magdalena Wołek, Agata Zygmunt-Ziemianek
Fotografie: Joanna Dawidowska