Od teorii do doświadczania nauki

Uniwersytet Śląski dzięki znakomitym zespołom badawczym i dobrze wyposażonym laboratoriom aktywnie uczestniczy w inicjatywach Komisji Europejskiej ukierunkowanych na rozwój edukacyjny i naukowy. W ramach programu SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia (NAWA) Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych podjął się realizacji interdyscyplinarnej, międzynarodowej szkoły letniej, na którą zaprosił z zagranicy studentów I i II stopnia kierunków ścisłych i technicznych. Od 4 do 22 lipca 2022 roku uczestniczyli oni w intensywnym, trzytygodniowym cyklu kształcenia w wybranej dyscyplinie (fizyka, chemia, informatyka i inżynieria materiałowa).

Inauguracja Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Śląskiej
Szkoły Letniej VINCI
Inauguracja Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Śląskiej Szkoły Letniej VINCI

Projekt VINCI Zanurkuj w naukę – Interdyscyplinarna Międzynarodowa Śląska Szkoła Letnia zapewnia kształcenie obejmujące zajęcia podstawowe, warsztaty specjalistyczne polegające na udziale studentów w badaniach naukowych, wykłady profesorów zagranicznych, seminaria, a także zajęcia promujące kulturę polską. Zgodnie z założeniami projektu studenci brali udział w 18 godzinach wykładów stacjonarnych z naukowcami UŚ oraz w 8 godzinach wykładów online z naukowcami z uczelni zagranicznych. Wyposażeni w wiedzę teoretyczną kontynuowali swoje doświadczenia naukowe w czasie 30 godzin warsztatów specjalistycznych realizowanych indywidualnie w nowoczesnych laboratoriach, z użyciem unikatowego sprzętu i pod opieką naukowców z wydziału. Zespół badawczy, pracując indywidualnie ze studentem, ma szansę zainteresować go tematem i zachęcić do dalszej współpracy, student ma zaś możliwość poznania, już na tak wczesnym etapie edukacji, warsztatu pracy badacza. Efektem współpracy są przeprowadzone badania naukowe.

Poza 56 godzinami wykładów studenci mają szansę poznać najnowsze trendy w badaniach prowadzonych w zakresie informatyki, chemii, fizyki oraz inżynierii materiałowej, uczestnicząc w seminarium prezentującym Instytut Chemii, Fizyki, Informatyki oraz Inżynierii Materiałowej, czyli instytuty naukowe zaangażowane w realizację projektu. Niezwykle istotne z punktu widzenia celu projektu jest seminarium zamykające trzytygodniowy cykl kształcenia. Pozwala to studentom oraz naukowcom z nimi współpracującym docenić rozwój naukowy, jaki osiągnęli, poprzez prezentację efektów pracy naukowej w wybranym temacie. W seminarium końcowym każdy student prezentował w odniesieniu do swojego tematu cel prowadzonych badań, motywację, charakterystykę prowadzonych eksperymentów oraz wstępnie uzyskane wyniki. Program kształcenia obejmuje także wycieczki fakultatywne, w tym wycieczkę do Centrum SOLARIS dającą szansę poznania możliwości naukowo-badawczych Polski. Polską kulturę i kraj studenci poznają na zajęciach w Szkole Języka i Kultury Polskiej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim i odbywają się w nowoczesnych salach dydaktycznych i laboratoriach badawczych zlokalizowanych w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu, w tym laboratoriach: badań strukturalnych, rentgenowskich, skaningowej kalorymetrii różnicowej, badań magnetycznych, pracowni symulacji komputerowych oraz wielu innych. Osoby zaangażowane w realizację projektu mają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i naukowe, są autorami wielu publikacji naukowych, projektów badawczych, prowadzą współpracę krajową i międzynarodową z instytucjami szkolnictwa wyższego, naukowo-badawczymi czy związanymi z gospodarką.

W pierwszej edycji szkoły letniej (program przewiduje dwie edycje) wzięli udział studenci z takich krajów, jak: Meksyk, Włochy, Serbia, Czechy, Litwa, Hiszpania, USA, Nigeria i Uganda. W ankiecie podsumowującej szkołę uczestnicy docenili wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, możliwość poznania najnowszych trendów w badaniach naukowych, indywidualną pracę w zespole badawczym, a także miłą i przyjazną atmosferę w naszej Alma Mater. Deklarowali kontynuację swojego kształcenia w wybranym zakresie. Wierzymy, że zobaczymy ich w najbliższych latach wśród studentów bądź doktorantów naszej uczelni. W 2023 roku odbędzie się druga edycja szkoły. Ufamy, że realizowany w ten sposób projekt pozwoli nam poprawić umiędzynarodowienie oraz popularyzować za granicą prowadzone przez nas badania naukowe.

 

Autorzy: Agnieszka Nowak-Brzezińska
Fotografie: Tomek Grząślewicz