Kronika UŚ

Laureaci Programu im. Bekkera

W ramach Programu im. Bekkera realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych mogą ubiegać się o granty na wyjazdy do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Wyjazdy mogą potrwać od 3 do 12 miesięcy. Wśród laureatów edycji 2018 znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Przemysław Marciniak z Wydziału Filologicznego, dr Anna Maroń z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, dr Łukasz Pawlik z Wydziału Nauk o Ziemi, dr Anna Świtlicka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Nagrodzony projekt z Instytutu Socjologii

Program zdobywania doświadczenia zawodowego przez studentów socjologii pn. „Przez praktykę do pracy” w ramach projektu „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”, którego koordynatorem jest dr hab. Rafał Muster, został wyróżniony przez warszawską Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Grant, który realizowany jest wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, otrzymał jedną z głównych nagród w ramach konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Wyniki analiz realizowanych przez studentów socjologii mają wymiar praktycznie użyteczny i zostaną wykorzystane przez urząd pracy w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań z zakresu aktywizacji zawodowej.

Naukowcy z UŚ laureatami nagród MNiSW

3 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prestiżowe wyróżnienia przyznawane są corocznie przedstawicielom świata akademickiego za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy reprezentujący Uniwersytet Śląski.

Nagrodę za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego odebrał prof. dr hab. Marian Paluch, dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI), kierownik Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej UŚ. Wraz z ze swoim zespołem badawczym pracuje nad technikami wysokociśnieniowymi w badaniu dynamiki molekularnej w skondensowanej materii, ładowania ładunku w cieczach jonowych, przejściach fazowych i kinetyce krystalizacji. Przez dwa lata pracował w Instytucie Badań Polimerów, w zespole prof. E.W. Fischera w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji. Pełnił też funkcję profesora wizytującego w Naval Research Laboratory w Waszyngtonie, na Uniwersytecie w Akron, Uniwersytecie Hebrajskim, Uniwersytecie w Pizie i Uniwersytecie Tennessee.

Dr hab. Mariola Jabłońska z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, kierownik Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA), otrzymała nagrodę za osiągnięcia organizacyjne w 2018 roku. Koordynowany przez laureatkę projekt to wspólne przedsięwzięcie naukowców z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. ULKA to mobilne laboratorium zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018 odebrało 69 przedstawicieli świata akademickiego. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Prof. Janusz Janeczek laureatem Honorowej Perły Polskiej Gospodarki

11 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Pereł Polskiej Gospodarki, podczas której Perłę Honorową w dziedzinie nauki odebrał prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, rektor UŚ w latach 2002−2008, a w kadencji 2005–2008 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki. Perły Honorowe przyznawane są wybitnym osobistościom i instytucjom uznanym za autorytety w dziedzinach: gospodarki, nauki, kultury oraz krzewienia wartości patriotycznych i społecznych. Wydarzenie organizowane jest przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market” będący magazynem promującym polską gospodarkę, a także naukę i kulturę w kraju i za granicą.

Wyróżnienia w konkursie Urzędu Patentowego RP

14 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w XVI edycji konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Dr Małgorzata Kłoskowicz z Sekcji Prasowej Uniwersytetu Śląskiego otrzymała wyróżnienie w kategorii informacja medialna za cykl artykułów opublikowanych na stronie internetowej uczelni i dostępnych pod adresem: www.us.edu.pl. Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała również mgr Agnieszka Warmuzińska za pracę magisterską pt. „Prawo mody w świetle prawa własności intelektualnej” obronioną na Uniwersytecie Śląskim. Organizowane co roku konkursy UPRP są wydarzeniem ogólnokrajowym, którego celem jest wyróżnienie prac naukowych, projektów plastycznych, twórczości dziennikarskiej oraz filmowej poświęconych nowym zjawiskom i tendencjom związanym ze sferą ochrony własności intelektualnej.

Celem konkursu na informację medialną jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej ochrony własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. Inicjatywa wspierana jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przez środowiska opiniotwórcze.

Prawie 40 mln zł na projekt „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości...”

Do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zakwalifikował się projekt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Inicjatywa zakłada wieloobszarowe wsparcie dla uczelni, w tym wsparcie studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i kadry administracyjno-kierowniczej. Przedsięwzięcie realizowane będzie od 1 października 2019 roku do 30 września 2023 roku. Wartość dofinansowania wynosi 39 575 144,70 zł. Realizacja projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” przyczyni się do rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, umożliwi wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia oraz organizacyjnym uczelni, a także, dzięki zaplanowanym w ramach przedsięwzięcia licznym wieloaspektowym działaniom, pozwoli podnieść istotne z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, kompetencje zawodowe, komunikacyjne, analityczne i językowe studentów Uniwersytetu Śląskiego. Jednym z celów będzie również dostosowanie lub stworzenie nowych programów kształcenia ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności. Projekt umożliwi ponadto podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwijanie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i kierowniczej, a także da szansę wdrożenia informatycznych narzędzi zarządzania. Inicjatywa pozwoli na włączenie posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć oraz odbycie szeregu wizyt studyjnych czy staży zarówno przez studentów, jak i kadrę naukowo-dydaktyczną.

Prof. Jerzy Łuczka członkiem Rady NCN

Prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał nominację na członka Rady Narodowego Centrum Nauki, którą tworzy 24 naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów NCN. Członkowie rady, którzy wybierani są na czteroletnią kadencję, zostali powołani przez wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 17 grudnia 2018 roku w Krakowie. Prof. Jerzy Łuczka prowadzi badania dotyczące klasycznej i kwantowej fizyki statystycznej procesów nierównowagowych, podstaw fizycznych kwantowej informacji, nanofizyki oraz modelowania biologicznych i Brownowskich motorów molekularnych. Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Fizyki Statystycznej i Nieliniowej w Europejskim Towarzystwie Fizycznym, jest również członkiem Liaison Scientists Network (Deutsche Forschungsgemeinschaft – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Był członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (w latach 2000–2002) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki przy Prezydium PAN (w kadencjach 2003–2007 i 2007–2010). W 2013 roku został wyróżniony uniwersytecką nagrodą Pro Scientia et Arte przyznaną w uznaniu wybitnych dokonań na polu nauk ścisłych.

Koncert przedświąteczny

W niedzielę 16 grudnia 2018 roku w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach odbył się koncert przedświąteczny pt. „W radosnym oczekiwaniu...”. Do udziału w wydarzeniu zaprosili: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. dr Marian Niemiec oraz JE Arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc. W programie znalazły się utwory chóralne a cappella oraz najpiękniejsze perły muzyki filmowej wykonane m.in. przez Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, Polską Orkiestrę Muzyki Filmowej, Hannę Okońską – sopran, Marka Antona – tenora, Łukasza Ratajczaka – tenora, Bartosza Jaśkowskiego – śpiew, ks. Przemysława Piotra Pasternaka – dyrygenta.

ISM daje głos

17 grudnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbył się wykład inaugurujący nową inicjatywę Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ pn. „ISM daje głos”. Kolegium ISM chce stworzyć dla nich przestrzeń wypowiedzi i spotkania ze słuchaczami. Organizowane w ramach inicjatywy prelekcje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nich jest bezpłatne. Gościem pierwszego spotkania był Filip Springer – reportażysta, pisarz i fotoreporter.