Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia. Eds. Jakub Morawiec , Rafał Borysławski

Dorota Malczewska-Pawelec , Tomasz Pawelec: Karol Szajnocha. Codzienność – kobiety – historiografia

Kazimierz Miroszewski , Katarzyna Wilczok: Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968–2018)

TEOLOGIA. Jan Słomka: Wprowadzenie do teologii katolickiej

NAUKI POLITYCZNE. Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Markowi Barańskiemu. Red. Anna Czyż , Sebastian Kubas

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Kontynenty. T. 1: Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy. Red. Marian Kisiel , Janusz Pasterski

Marzena Walińska: „Żywoty świętych ten Apollo pieje”. Studia nad tradycją mitologiczną w literaturze staropolskiej

Staropolskie teksty i konteksty. T. 8: Tom jubileuszowy poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin. Red. Teresa Banaś-Korniak , Beata Stuchlik-Surowiak , Dariusz Rott , Jacek Kwosek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 7. Red. Wioletta Wilczek

„Forum Lingwistyczne” 2018, nr 5. Red. nacz. Magdalena Pastuch , red. naukowi numeru Kinga Wąsińska , Magdalena Pastuch

Iwona Loewe : Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec. Red. Romuald Cudak , Wioletta Hajduk-Gawron , Agnieszka Madeja

STUDIA O KULTURZE. Etno-grafie, kulturo-grafie. Red. Kamila Gęsikowska , Kamil Kozakowski

SZTUKA I DYDAKTYKA. Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. Red. Witold Jacyków, Karolina T omc z a k

PRAWO. Anna Chorążewska: Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2017. T. 21. Red. Maksymilian Pazdan

PEDAGOGIKA. Andrzej Sarnacki : Kolumbia i kultura przemocy

Anna Łobos: Podręczniki do muzyki i plastyki dla uczniów szkół podstawowych. Analiza lingwistyczno-statystyczna

Irena Przybylska: Dyskursy o emocjach – pedagogika i codzienność szkolna

Podręczniki i skrypty

NAUKI O ZIEMI. Renata Dulias: Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. Rola archiwów w procesie wdrażania systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Red. Antoni B a rciak , Dorota Drzewiecka , Katarzyna Pepłowska

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz. Opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach. Red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech , Jacek Mydla

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Challenges of Foreign Language Instruction in the University Context. Ed. Danuta Gabryś - B arker

STUDIA O KULTURZE. Piotr Zawojski: Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wyd. 2. popr.

PRAWO. Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Red. Grzegorz Dobrowolski , Aleksander Lipiński , Ryszard Mikosz , Gabriel Radecki

Anna Chorążewska , Artur Biłgorajski: Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych

PEDAGOGIKA. „International Journal of Research in E-learning” 2017. Vol. 3 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska , Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Józef Malach , Tatiana Noskova , António dos Reis , Eugenia Smyrnova-Trybulska

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce. Red. Maciej Bernasiewicz , Monika Noszczyk-Bernasiewicz