Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Wędrówka ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej. Red. Maciej Fic

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 20. Red. Jan Iwanek , Paweł Grzywna , Robert Radek (wersja elektroniczna)

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Bettina von Arnim: O POLSCE. Red. Nina Nowara-Matusik, Marek Kryś

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. Red. Justyna Tymieniecka-Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Jednostki języka w systemie i tekście. T. 2. Red. Andrzej Charciarek , Anna Zych , Ewa Kapela

Bernadeta Ciesek: Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski. Postawy, wartości, strategie

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Justyna Dolińska: Zur Klassifizierung der Prädikative

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 26. Red. Danuta Krzyżyk

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Arkadiusz Pulikowski: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje

Agnieszka Gołda: Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej. Od ogólnej bibliologii do dyscypliny szczegółowej

„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 1 (28): Prasa regionalna. Red. Katarzyna Tałuć (wersja elektroniczna)

STUDIA O KULTURZE. „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX–XXI wieku. Red. Leszek Zwi erzyński , Monika Wiszniowska , Paweł Paszek

PRAWO. Agnieszka Wiktorzak: Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 2. Red. Grzegorz Dobrowolski (wersja elektroniczna)

PEDAGOGIKA. „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji. Red. Sylwia Wrona , Szymon Godawa

Podręczniki i skrypty

CHEMIA. Jarosław Polański , Andrzej Bąk : Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. Między Śląskiem a Wileńszczyzną. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz , Joanna Januszewska-Jurkiewicz , Ewa Żurawska

Aleksandra Skrzypietz: Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2017. Vol. 5: Religious Freedom Today. Ed. Andrzej Pastwa

„Philosophy and Canon Law” 2017. Vol. 3: Church and State: Promotion of Economic, Social, and Cultural Rights of the Human Person. Ed. Andrzej P a s twa

SOCJOLOGIA. Maja Drzazga-Lech: Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne. T. 1: Tożsamość narodowa i muzyka. Budowanie tożsamości narodowej poprzez muzykę Stanisława Moniuszki za życia kompozytora i w ramach działalności Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w pierwszej połowie XX wieku

NAUKI POLITYCZNE. Kryzys w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje. Red. Mieczysław S tolarczyk , Tomasz Kubin

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1: Problemy teoretyczno-praktyczne. Red. Stanisław Michalczyk , Katarzyna Brzoza

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne. Red. Marek M azur , Monika Kornacka-Grzonka

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2 (10): Rozprawy i artykuły: „Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Prezentacje: Adam Kaczanowski. Red. Maria Barłowska , Adam Dziadek , red. części „Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego” Mariola Jarczykowa , Anna Szawerna-Dyrszka

Janusz Ryba: Potocki (Jan) – w duetach

Myśl Myśliwskiego (studia i eseje). Red. Józef Olejniczak , Marzena Boniecka , Piotr Zając

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/tekstualne/ kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

FILOLOGIA KLASYCZNA. Agata Sowińska: „Hermetica” średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Red. Ewa Biłas-Pleszak , Joanna Przyklenk , Artur Rejter , Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Beata Duda: Miasto w świecie dyskursów

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. Magdalena Pastuch , Mirosława Siuciak , współudział Kinga Wąsińska , Wioletta Wil czek

PEDAGOGIKA. Beata Oelszlaeger-Kosturek: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru i transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja – szanse oraz zagrożenia. Red. Magdalena Bełza-Gajdzica , Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 4: Nauczyciel wartością w edukacji. Red. Urszula Szuścik

„Chowanna” 2017, t. 2 (49): Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emancypacją a stagnacją. Red. naczelna Ewa Syrek , red. tomu Ewa Bielska

Podręczniki i skrypty

NAUKI POLITYCZNE. Stanisław Michalczyk: Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej