9 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”

Sprzymierzeńcy w nauczaniu języków obcych

Celem konferencji było przedstawienie roli środków i pomocy dydaktycznych w pracy współczesnego nauczyciela języków obcych w poszczególnych aspektach procesu dydaktycznego, także w tym kontekście, w którym nauczyciel jest autorem materiałów i twórczym użytkownikiem mediów. Ważnym tematem obrad były zarówno problemy kształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie korzystania z całego spektrum współcześnie dostępnych środków i pomocy dydaktycznych, jak również zagadnienia naukowe nurtujące badaczy przedmiotowej problematyki. Organizatorem konferencji było Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego.

Dr hab. prof. UMCS Halina Chodkiewicz
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. prof. UMCS Halina Chodkiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczestników konferencji, licznie przybyłych wykładowców i nauczycieli języków obcych z wielu ośrodków akademickich i szkół w Polsce powitali prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, kierownik SPNJO UŚ mgr Ryszard Kalamarz oraz pełnomocnik rektora ds. nauczania języków obcych na UŚ prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker. Prof. Ryszard Koziołek wyraził przekonanie, iż współczesne media są sprzymierzeńcem w dydaktyce języków obcych, podkreślając jednocześnie ogromną rolę nauczyciela, którego wysiłki są nie do przecenienia.

Wygłoszono dwa wykłady plenarne, a sesje indywidualne odbywały się w kilku równoległych blokach tematycznych. Pierwszy wykład plenarny pt. „Rola czytania i uczenia się z tekstu akademickiego w rozwijaniu wiedzy przedmiotowej” wygłosiła dr hab. prof. UMCS Halina Chodkiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegentka przedstawiła główne mechanizmy funkcjonowania sprawności czytania w języku obcym w warunkach praktyki edukacyjnej charakterystycznej dla szkół wyższych.

Dr Beata Webb z Bond University (Gold Coast, Australia) w wykładzie pt. „Światowe megatrendy i Star Trek: modele i mity edukacji online” podjęła próbę zdefiniowania modelu odpowiadającego dynamicznej współpracy pomiędzy pedagogiką a technologią w kontekście megatrendów wyznaczanych przez powszechną cyfryzację. Co znamienne, wykład i dyskusję dr Beata Webb prowadziła z gabinetu na swojej uczelni za pośrednictwem platformy e-learningowej.

W ramach wykładu interaktywnego pt. „Developing Cultural Awareness: Focus on Realia in Foreign Language Instruction” prof. dr hab. Danuta Gabryś- -Barker przedstawiła problematykę wykorzystania przedmiotów codziennego użytku jako znaczących elementów kulturowego kontekstu w nauczaniu języków obcych na przykładzie badanych przez uczestników wykładu portugalskich saszetek cukru.

Liczne sesje indywidualne odbywały się w kilku blokach tematycznych. Jeden z nich dotyczył pracy z podręcznikiem. Dr hab. Paweł Sobkowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreślił znaczenie rozwijania umiejętności krytycznego myślenia w procesie nauczania języka obcego, a dr Agnieszka M. Sendur z Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego podkreśliła znaczenie analizy potrzeb w doborze materiałów dydaktycznych. Z kolei dr Maria Stec z SPNJO UŚ na przykładzie współczesnych podręczników adresowanych do różnych grup wiekowych ukazała zmieniające się proporcje między tekstem a szatą wizualno- graficzną w kontekście multimodalności.

W dyskusjach nie zabrakło miejsca na kwestie związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i multimedialnych pomocy dydaktycznych. Tym zagadnieniom poświęcone było między innymi wystąpienie dr Ewy Półtorak (UŚ). Dr Beata Gałan (UŚ) przedstawiła możliwości wykorzystania narzędzi multimedialnych w procesie redagowania tekstu w języku obcym. Z kolei mgr Anna Dziura z Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowała możliwości zastosowania asynchronicznych narzędzi do nagrywania głosu w procesie kształtowania umiejętności mówienia w języku obcym, a dr Ewelina Poniedziałek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała korzyści płynące z włączenia filmów krótkometrażowych do procesu nauczania języka obcego. Mgr Agata Cienciała z SPNJO UŚ zwróciła uwagę na podstawowe problemy związane z autorskim charakterem prezentacji multimedialnych.

Na zakończenie sesji indywidualnych prof. dr hab. Maria Wysocka (UŚ) przedstawiła negatywne konsekwencje nieprzemyślanego, nadmiernego posługiwania się nowymi technologiami wspomagającymi nauczanie języków obcych.

Wydarzenie zakończył koncert studentów z Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie zatytułowany „Tongues and Songs”. W anglojęzycznym repertuarze wystąpił Chór Kameralny „A piacere” pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk z akompaniamentem dr. Karola Pyki.

Autorzy: Tomasz Jarczyk
Fotografie: Anna Kluczka