7 marca na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność humanitarna wobec współczesnych wyzwań globalnych”

H jak humanitarność

Niewątpliwie XXI wiek charakteryzuje wieloaspektowa percepcja bezpieczeństwa. Powszechnie akcentuje się ją obok takich wartości, jak np. przetrwanie i niezakłócony rozwój państwa, obowiązek respektowania jego suwerenności oraz poszanowania integralności terytorialnej, kwestii dobrobytu społeczeństwa i ochrony praw człowieka.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność humanitarna wobec
współczesnych wyzwań globalnych”
Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność humanitarna wobec współczesnych wyzwań globalnych”

Co jednak należy zrobić, gdy władze nie chcą bądź nie mogą zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom, a na obszarze państwa są masowo łamane prawa człowieka? Czy społeczność międzynarodowa może zainicjować interwencję zbrojną ze względów humanitarnych, niejako zawieszając obowiązywanie zasady suwerenności państwowej? Czy interwencja zbrojna jest efektywnym i adekwatnym narzędziem ochrony praw człowieka? Czy niemilitarna pomoc humanitarna udzielana państwom upadłym przynosi efekty w perspektywie długofalowej?

Na te i wiele innych pytań szukano odpowiedzi podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Działalność humanitarna wobec współczesnych wyzwań globalnych”. Organizatorami konferencji byli członkowie Doktoranckiego Koła Nauk o Polityce działającego na Wydziale Nauk Społecznych pod opieką dr. hab. Mariusza Kolczyńskiego.

Rozważania skoncentrowane były wokół następujących zagadnień: przyczyny, przebieg i implikacje interwencji zbrojnych ze względów humanitarnych w latach 90. XX i w XXI wieku, podstawy filozoficzne i ideologiczne inicjowania działań humanitarnych, koncepcja wojny sprawiedliwej jako geneza interwencji zbrojnych ze względów humanitarnych, opinia publiczna wobec interwencji zbrojnych ze względów humanitarnych, efektywność pomocy humanitarnej w XXI wieku, etyczne i moralne aspekty użycia siły ze względów humanitarnych, aktywność agend niosących pomoc humanitarną na przełomie XX i XXI wieku, problemy i wyzwania w kwestii odbudowy gospodarczej oraz stabilizacji politycznej państw, w których przeprowadzono interwencję, koncepcja Responsibility to Protect jako odpowiedź na wyzwanie ochrony praw człowieka, media a działalność humanitarna w XXI wieku.

W czasie konferencji wystąpili prelegenci – młodzi badacze oraz eksperci – z dziewięciu środków akademickich w Polsce, m.in. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a problematykę pomocy humanitarnej z różnych perspektyw omawiali doktoranci oraz eksperci z zakresu prawa, politologii, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji były bardzo różnorodne. Pierwszy panel był skoncentrowany na pomocy rozwojowej i działalności organizacji pozarządowych oraz ruchów religijnych. Drugi – obejmował zagadnienia związane z prawem unijnym oraz współpracą w zakresie bezpieczeństwa. Niezwykle ciekawą część konferencji stanowił panel ekspercki, którego moderatorem był dr hab. Tomasz Kubin. Wśród zaproszonych gości byli dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, który podjął w swym wystąpieniu temat praw człowieka w czasach posthumanizmu. Prof. dr hab. Maciej Marszałek (ASW) skupił się na zagadnieniu użycia sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych w wystąpieniu pt. „Humanitarne przesłanki użycia sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych na świecie. Aspekty polityczne, moralne i operacyjne”. Następnie dr hab. Arkadiusz Domagała reprezentujący Team Europe przedstawił zagadnienie interwencji w obronie Jezydów i odpowiedzialność za ochronę z perspektywy Unii Europejskiej. Dr Alicja Bartuś z Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka przybliżyła pamięć o Auschwitz w prelekcji „Po co nam pamięć o Auschwitz w XXI wieku”. Czwarty panel skoncentrowany był na problemie użycia siły oraz interwencji zbrojnej w celach humanitarnych. W ostatnim panelu kontynuowane były zagadnienia prawne, pojawiły się także problemy związane z opinią publiczną i jej stosunkiem do działalności humanitarnej.

Interdyscyplinarne ujęcie problemu działalności humanitarnej i bezpieczeństwa pozwoliło na głęboką refleksję dotyczącą tego zjawiska. Konferencja ukazała także różnorodność teoretycznych i metodologicznych ujęć tego zjawiska. W czasie dyskusji kończących każdy panel uczestnicy mieli szansę na wymianę doświadczeń, poglądów i wiedzy teoretycznej w zakresie badanych zagadnień.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za udział, szczególnie naszym ekspertom, których wystąpienia z pewnością staną się inspiracją dla młodszych badaczy do prowadzenia dalszych badań naukowych.

Autorzy: Monika Cukier-Syguła, Agnieszka Miarka, Anna Muś
Fotografie: Karolina Polińska