Kronika UŚ

Wręczenie medali KEN

Podczas czwartego w roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Senatu UŚ medale Komisji Edukacji Narodowej odebrali: prof. dr hab. Zygfryd Kominek, prof. zw. dr hab. Dorota Kwiatkowska, dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski, prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Elżbieta Dutka, dr hab. Eugenia Sojka, prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, dr Jolanta Skutnik, dr Katarzyna Trynda, dr Stanisława Mielimąka, dr Bożena Banach, Aleksander Fangor, Wiesław Majcher.

Uroczystość wręczenia stypendiów MNiSW

12 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Spotkanie poprowadził prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. W roku akademickim 2017/2018 stypendia ministra uzyskało 18 osób, w tym 15 studentów i 3 doktorantów.

10. Konferencja „Interakcja – Integracja”

Od 21 do 23 marca w Katowicach odbywała się jubileuszowa 10. Konferencja „Interakcja – Integracja”. Coroczne konferencje organizowane są od 2007 roku, najpierw przez Centrum Nauki Kopernik, a od 2013 roku przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN zrzeszające centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, a także firmy komercyjne i jednostki samorządowe. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia był Uniwersytet Śląski.

Konferencje „Interakcja – Integracja” to coroczne spotkania przedstawicieli instytucji, których celem jest budowanie kreatywnego, innowacyjnego i zaangażowanego społeczeństwa, zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy mają okazję wziąć udział w wykładach plenarnych i równoległych sesjach tematycznych związanych z problematyką edukacji nieformalnej. Podczas tegorocznej konferencji omówione zostały takie zagadnienia, jak kreatywne sposoby przekazywania wiedzy, skuteczne zarządzanie kryzysem, nauka obywatelska w Polsce, marketing, komunikacja oraz nauka współczesna w działaniach centrów nauki.

Wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Zostało ponadto uruchomione Biznes Bistro, do którego zaproszono firmy komercyjne oraz jednostki wspierające popularyzację nauki. Podczas jednej z sesji (Naukowy Bazar) instytucje publiczne i organizacje non-profit mogły zaprezentować wybrane przez siebie aktywności.

Dodatkowo 20 marca w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbyła się prekonferencja, 21 marca – wieczór konferencyjny w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz przegląd etiud studenckich Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, a 22 marca – wieczór konferencyjny w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Konferencja pt. „Nature for Water – Natura dla Wody…”

22 marca z okazji Światowego Dnia Wody w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Nature for Water – Natura dla Wody. Aktualne problemy gospodarki wodnej”. Organizatorem konferencji było Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Głównymi tematami konferencji były innowacyjne rozwiązania w monitoringu jakości wody i ocenie stanu ekologicznego wód, a także zagrożenia dla zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Referaty dotyczące aktualnych problemów gospodarki wodnej przedstawili najwięksi eksperci z województwa śląskiego oraz naukowcy Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie było również okazją do przybliżenia celów przyświecających działalności Śląskiego Centrum Wody.

Laur Studencki

Laury Studenckie to nagrody przyznawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego od 2007 roku. Są wyrazem podziękowania dla ludzi, organizacji oraz instytucji, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej. Tegoroczna gala wręczenia nagród środowiskowych odbyła się 22 marca w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Laury Studenckie wręczono w następujących kategoriach: organizacja przyjazna studentom (Fundacja DKMS), promotor kultury studenckiej (Muzeum Śląskie), studenckie wydarzenie roku (studenckie wyjazdy pod marką TRIP), przyjazny dziekanat (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych), przyjaciel studenta (dr Marta Chmielewska), nagroda honorowa (Tomasz Tokarski). Laureatem wyróżnienia „Innowacyjne Myślenie – nagroda im. Alberta Janoty” został Piotr Miśta – student ISM, działacz społeczny, miłośnik muzyki i nietuzinkowych rozwiązań.

Jubileusz 45-lecia śląskiej romanistyki

28 marca w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbyły się obchody jubileuszu 45-lecia istnienia śląskiej romanistyki. W programie uroczystości znalazły się m.in. wystąpienia władz rektorskich i dziekańskich, a także przedstawicieli władz samorządowych i korpusu dyplomatycznego, prezentacja historii oraz dorobku naukowo-dydaktycznego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki oraz koncert muzyki klasycznej. Spotkanie otworzył prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki (rektor UŚ w latach 2008–2016). W wydarzeniu udział wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy, dziekan Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wacław Rapak.

Rektor UŚ wiceprzewodniczącym Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk objął funkcję zastępcy przewodniczącego Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”. Wyboru dokonało prezydium Rady Związku podczas posiedzenia, które odbyło się 6 kwietnia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Związek, którego misją jest optymalizacja wykorzystania zasobów śląskich uczelni, tworzy pięć szkół wyższych: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Białej oraz Politechnika Opolska. Jego powstanie – zatwierdzone decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego wydaną 28 września 2017 roku – umożliwia ściślejszą współpracę w wielu obszarach działalności m.in. poprzez wspólne badania czy ubieganie się o granty. Funkcję przewodniczącego Związku przez rok ma pełnić rektor każdej z uczelni członkowskich. Obecnie rola ta powierzona została JM Rektorowi Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiuszowi Mężykowi. Związek ma osobowość prawną i może np. prowadzić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Zakres takiej działalności obejmować będzie między innymi doradztwo związane z zarządzaniem, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wspomagającą edukację.

UŚ uzyskał dofinansowanie w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni

Uniwersytet Śląski jest jednym z beneficjentów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – instytucję pośredniczącą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach programu, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze, przeprowadzono trzy konkursy dla poszczególnych grup szkół wyższych. Uczelnie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach pierwszej ścieżki konkursowej mogły uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości do 30 mln zł. Uniwersytet Śląski otrzymał 12 638 671,74 zł na realizację projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którego łączna wartość wyniesie 13 029 558,52 zł. Przedsięwzięcie stanowi wieloobszarowe wsparcie dla całej uczelni, a realizowane będzie od października 2018 roku do września 2022 roku. Wsparciem objęci zostaną studenci, kadra naukowo-dydaktyczna oraz kadra administracyjno-kierownicza. Planowane działania związane są z rozwojem kompetencji kluczowych uczestników projektu. Zorganizowane zostaną szkolenia, warsztaty, kursy, wizyty studyjne, zajęcia w formie projektowej dla studentów. Zmodyfikowane i zrealizowane będą również programy kształcenia, które zostaną dostosowane do potrzeb społeczno- -gospodarczych regionu i kraju. Planuje się ponadto zmiany organizacyjne w uczelni, takie jak modernizacja stron internetowych oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Wręczenie symbolicznych czeków przedstawicielom uczelni z województwa śląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, odbyło się 6 kwietnia w Sali Senatu Politechniki Śląskiej. Z rektorami śląskich uczelni spotkał się wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski. Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

15. Węgiel Film Festival

Węgiel Film Festival to międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Ideą festiwalu jest prezentacja twórczości studentów uczelni filmowych z całego świata, a także wymiana doświadczeń twórczych i integracja szkół. Tegoroczna edycja odbywała się 12 i 13 kwietnia. Konfrontacja dokonań filmowych była dla studentów nie tylko okazją do obserwacji techniki i rzemiosła kolegów, ale również dyskusji na temat projekcji zakwalifikowanych do konkursu. W tym roku na festiwal zgłoszonych zostało ponad 2000 produkcji. Jury nagrodziło następujące filmy i ich twórców: najlepszy film – Nic nowego pod słońcem, reż. Damian Kocur; najlepsza animacja – Zdrowaś?, reż. Ilona Dybka; najlepsze zdjęcia – DOP Robert Lis w filmie Nic nowego pod słońcem; reż. Damian Kocur; najlepsza reżyseria – La manzana, Henry Disotuar; najlepszy film polskojęzyczny – Fusy, reż. Kordian Kądziela, wyróżnienie – Wyścig, reż. Stanisław Cuske. Podczas festiwalu prowadzono również konsultacje prac fotograficznych oraz scenariuszy.

Benefis UŚ

Jednym z punktów programu obchodów jubileuszu naszej Alma Mater był benefis Uniwersytetu Śląskiego. Wieczór wspomnień odbył się 12 kwietnia w Kinoteatrze Rialto. Do udziału w wydarzeniu członków społeczności akademickiej i przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego zaprosili JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego Tadeusz Donocik. Spotkanie poprowadził Marek Czyż, a gościnnie wystąpiła grupa Mumio. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Anna Popek, Jan Paweł Matuszyński, Jakub Porada, Kamil Durczok oraz Michał Ogórek. Obchody jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego zostały objęte honorowym patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina, marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi, prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy, prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali, prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury.