Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 11 (16). Red. naczelny Sylwester Fertacz , z-ca red. naczel. Agata A. Kluczek

Władza a społeczeństwo. Red. Agata Bryłka , Tomasz Kałuski , Małgorzata Korbaś

ETNOLOGIA. Agnieszka Pieńczak: Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). „Polski atlas etnograficzny” i „Atlas der deutschen Volkskunde” w perspektywie porównawczej

SOCJOLOGIA. Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia. Red. Urszula Swadźba , Rafał Cekiera , Monika Żak

NAUKI POLITYCZNE. Natalia Stępień-Lampa: Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Raport z badań

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Piotr Gorliński-Kucik: TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja

Katarzyna Niesporek: Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga

Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości. Red. Szymon Piotr Kukulak , Józef Olejniczak

FILOLOGIA KLASYCZNA. Lucius Annaeus Seneca: „Trojanki. Troades”. Przełożyli i opracowali Tomasz Sapota , Iwona Słomak , wstęp Tomasz S apota , przypisy opracowała Iwona Słomak

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. Danuta G a bryś-Barker , Ryszard Kalamarz

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Krystyna Koziołek: Czas lektury

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 4 (23): Historia książki dla dzieci i młodzieży. Red. Irena Socha , Izabela Swoboda

STUDIA O KULTURZE. Teatrologia na rozdrożach. Red. Adriana Świątek , Piotr Tenczyk

Kulturowe gry w „Grze o tron”. Red. Beata Gontarz

PRAWO. New Challenges for International Organizations. Ed. Joanna Nowakowska-Małusecka

Anna Lichosik: Informacje poufne w spółce publicznej

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2016, nr 2. Red. nacz. Grzegorz Dobrowolski

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

NAUKI POLITYCZNE. Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 1. Red. Tomasz Iwanek , współpr. Agnieszka Miarka , Bartosz Midro , Marzena Mruk , Sara Piwowarska , Dawid Pudło

Małgorzata Myśliwiec , Małgorzata Lorencka , Tomasz Kubin: Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch

Marek Barański, Anna Czyż , Sebastian Kubas , Robert Rajczyk: Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Ekonomia literatury. 5: Ekonomia literatury. Antologia. Red. Mikołaj Ratajczak , Paweł Tomczo k

Jacek Lyszczyna: Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/tekstualne/ kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015). Red. nacz. Bożena Tokarz

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Various Dimensions of Contrastive Studies. Eds. Bożena Cetnarowska , Marcin Kuczok , Marcin Zabawa

Marcin Zabawa: English semantic loans, loan translations and loan renditians in informal Polish of computer users

Paulina B i a ł y : Polish and English diminutives in literary translation: Pragmatic and cross-cultural perspectives

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Karolina Jędrych: Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieści Marii Krüger

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 25. Red. Danuta Krzyżyk

PRAWO. Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt. Red. Tomasz Pietrzykowski , Agnieszka Bielska-Brodziak , Karolina Gil , Marek Suska

PEDAGOGIKA. Anna Stuenska: Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska , Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , Piet Kommers , Eugenia Smyrnova-Trybulska

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 2: Wielokulturowość – doświadczanie Innego. Red. Aleksandra Gancarz

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 22, nr 1/2016: Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej. Red. Zenon Gajdzica , Magdalena Bełza

„Chowanna” 2016. T. 2 (47): Natura vs kultura – perspektywy poznawcze w obszarze dydaktyki. Red. naczelna Ewa Syrek , red. tomu Ewa Szadzińska

INFORMATYKA. Małgorzata Gajos-Gržetić: Reprezentacja nauki o geoinformacji w wybranych językach informacyjno-wyszukiwawczych