Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispánicos. Vol. 1: Literatura (Poesía y Narrativa). Eds. Joanna Wilk -Racięska , Marta Kobiela -Kwaśniewska , Jacek Lyszczyna

Urban Amazement. Eds. Monika Kowalczyk-Piaseczna , Marta Mamet-Michalkiewicz

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2015. T. 6. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) + płyta CD. Red. nacz. Bożena Tokarz

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Figury i znaczenia mądrości. Studium interdyscyplinarne. Red. Marta Zając

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2015, nr 2. Red. nacz. Magdalena Pastuchowa . Red. naukowi numeru Aleksandra Janowska , Mirosława Siuciak

Artur Rejter : Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu

MUZYKA. Jadwiga Uchyła-Zroski : Śpiew jako wartość osobowa dziecka. T. 1: Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX i XXI wieku

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w telewizji. Antologia. Red. Małgorzata Kita , Iwona Loewe

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Andrzej Porzuczek , Arkadiusz Rojczyk , Janusz Arabski : Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków. Wyd. 2 popr. + płyta CD.

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Marek Wójtowicz : Zakład Pascala – Argumentacja i działanie

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2015. T. 15. Red. Grzegorz Odoj , Magdalena Szalbot

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura i chaos. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. Barbara Gutkowska , Agnieszka Nęcka

Beata Stuchlik-Surowiak : Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku

Dominik Chwolik : Rymkiewicz. Dopowiedzenia

Ryszard Knapek : Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia międzywojennego

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispánicos. Vol. 2: Teatro. Eds. Joanna Wilk-Racięska , Katarzyna Gutkowska-Ociepa , Marta Kobiela-Kwaśniewska

„Romanica Silesiana”. 2015, no 10. Red. nacz. Krzysztof Jarosz

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Aleksandra Kunce : Człowiek lokalny. Eseje umiejscowione

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 2: Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej. Red. Anna Kucz , Patrycja Matusiak

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewa Sławkowa : Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2

Agnieszka Piela : Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6. Red. Joanna Przyklenk , Wioletta Wilczek

Piotr Rybka : Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce „Logopedia Silesiana”. T. 4. Red. Olga Przybyla

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. New ways to Face and (Im)politeness. Ed. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

Mariusz Jakosz: Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Maciej Walczak: Греческие корни в лексическом составе русского и польского языков (семантический, словообразовательно-морфологический и стилистический аспекты)

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 24. Red. Danuta Krzyżyk

STUDIA O KULTURZE. Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z powodu udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino. Red. Małgorzata Krakowiak , Aleksandra Dębska-Kossakowska

MUZYKA. Ewa Bogdanowicz : Rytmika Emila Jaques-Dalcroze’a – edukacja i terapia dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej

PRAWO. Anna Stawarska-Rippel : Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historyczno-prawne

PEDAGOGIKA. Magdalena Bełza : Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)

Edukacja, kultura i sztuka – spoistość a integracja. Red. Agata Rzymełka-Frąckiewicz , Teresa Wilk

„Chowanna” 2015. T. 2 (45): Człowiek – edukacja – wartości w dobie kultury wizualnej – konteksty, dylematy, implikacje. Red. naczelna Ewa Syrek , redaktor części monograficznej Beata Mazepa-Domagała