8 marca w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbył się jubileusz zorganizowany z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr hab. Haliny Promieńskiej i prof. zw. dr. hab. dhc Czesława Głombika

Są dla nas autorytetami

Jednym z zadań uczelni jest pielęgnowanie swej tradycji. Szczególnie ważne jest to dla uniwersytetów niemających jeszcze wielowiekowej historii. Kultywowanie pamięci o wybitnych akademikach i czczenie ważnych rocznic w tym zadaniu się zawiera. Prof. dr hab. Halina Promieńska i prof. zw. dr hab. dhc Czesław Głombik to długoletni pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, mający ogromne zasługi dla rozwoju Instytutu, zarówno na polu dokonań naukowych, jak i w obszarze pracy dydaktycznej.

Prof. dr hab. Halina Promieńska i prof. zw. dr hab. dhc Czesław Głombik
Prof. dr hab. Halina Promieńska i prof. zw. dr hab. dhc Czesław Głombik

Prof. dr hab. Halina Promieńska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletnią kierowniczką Zakładu Etyki oraz członkinią wielu towarzystw etycznych. Jej badania naukowe koncentrują się wokół etyki praktycznej, a wśród najważniejszych publikacji należy wymienić książki: Poznanie ludzkie a wartości moralne (Katowice 1980), Zasada tolerancji w nauce i etyce (Katowice 1987), Trwanie i zmiana wartości moralnych (Katowice 1991).

Prof. zw. dr hab. dhc Czesław Głombik także ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, a z Uniwersytetem Śląskim jest związany od 1974 roku. Był organizatorem i długoletnim kierownikiem Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych, prorektora Uniwersytetu Śląskiego, a w 1990 roku pełnił obowiązki rektora Uniwersytetu Śląskiego. W 2005 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, w uznaniu dla Jego zasług dla zbliżenia polsko-czeskiego na polu filozofii. Wśród głównych obszarów badawczych podejmowanych w pracach Profesora należy wymienić problem filozofii narodowych krajów słowiańskich (zwłaszcza w myśli filozoficznej polskiej, czeskiej i słowackiej), genezę i rozwój neoscholastyki, początki ruchu fenomenologicznego, a także kwestię możliwości odnowy filozofii w perspektywie rozwoju filozofii neokantowskiej. W szerokich ramach historycznofilozoficznych badań Profesora mieści się Jego najnowsza publikacja: Eucken i milczenie czasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty (Katowice 2015).

Jubilatów, ich rodziny oraz licznych gości przybyłych z kraju i z zagranicy powitał dr hab. Dariusz Kubok, dyrektor Instytutu Filozofii. Następnie głos zabrał prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który podziękował Jubilatom za wkład w rozwój uczelni i długoletnią pracę naukowo-dydaktyczną. W dalszej kolejności zgromadzeni wysłuchali wystąpienia prof. zw. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza, dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Wydarzenie było okazją do wielu osobistych wspomnień, rozmów, życzeń i podziękowań. A było co wspominać. Wystarczy przypomnieć, iż wielu wychowanków Jubilatów osiągnęło już tytuły profesorskie.

Warto przywołać gości, którzy przybyli oddać cześć Jubilatom. Z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu przyjechał długoletni dyrektor Instytut Filozofii, ceniony logik, profesor Jan Štěpán. Ze Słowacji, a dokładnie z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, przybyli dziekan Wydziału Filozoficznego profesor Eugen Andreanský, który odczytał list gratulacyjny, oraz profesor Vladimír Leško. Obie te uczelnie są szczególnie bliskie Profesorowi Czesławowi Głombikowi, wiąże go z nimi długoletnia współpraca. Jeśli chodzi o gości z uczelni krajowych, to w spotkaniu udział wzięli profesorowie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Włodzimierz Tyburski oraz Ryszard Wiśniewski. Przywieźli oni i odczytali listy gratulacyjne dla Jubilatów od toruńskiego środowiska naukowego. Swe spotkania z Jubilatami pięknie przypomniał ks. profesor Stanisław Janeczek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z kolei profesor Ryszard Palacz (UZ) przywołał czasy wspólnych studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Na zakończenie głos zabrali czcigodni Jubilaci, którzy – nie kryjąc wzruszenia – między innymi wracali pamięcią do swych nauczycieli, którzy byli wzorami zarówno dla ich naukowego rozwoju, jak dla kształtowania ich postawy wobec uniwersytetu jako wspólnoty i idei.

Myślę, że w imieniu uczniów szanownych Jubilatów mogę powiedzieć to samo o ich działalności. Są oni dla nas autorytetami. I to nie tylko, jeśli chodzi o Ich naukową działalność.

Ostatnim akcentem spotkania – dodajmy, iż Jubilaci są wielbicielami i znawcami muzyki klasycznej – była muzyczna część artystyczna.

Autorzy: Dariusz Bęben
Fotografie: Agnieszka Szymala