Uniwersytet Śląski uruchomił na Facebooku fanpage poświęcony poprawnej polszczyźnie

Błędy i owędy

14 lutego to dzień wyznań miłosnych, obdarowywania osób kochanych drobnymi upominkami. W tym dniu Uniwersytet Śląski uruchomił na Facebooku nowy fanpage – Błędy i owędy. Jest to strona dla tych, którzy kochają polszczyznę i chcą, żeby język, którym się posługują, był piękny i poprawny, bo przecież im sprawniejszy język, tym kontakty z innymi są łatwiejsze i skuteczniejsze.

Refleksja nad kulturą języka jest dziś szczególnie ważna nie tylko z powodu przemian społecznych i cywilizacyjno- -kulturowych we współczesnej Polsce oraz przemian edukacyjnych, ale przede wszystkim w związku z problemami globalizacji. Wszak język ojczysty to istotny wyznacznik tożsamości narodowej. Niestety, jak zauważają językoznawcy, Polacy popełniają wiele błędów językowych. Niepokojące zjawiska (agresja językowa, wulgaryzacja i brutalizacja języka, nadmierna amerykanizacja, nieprzestrzeganie zasad grzeczności językowej, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne oraz językowo-stylistyczne w różnego typu wypowiedziach, bylejakość mówienia, moda na luz językowy) są widoczne przede wszystkim w języku młodego pokolenia. Z jednej strony wynikają one z braku wiedzy i umiejętności, z drugiej – z braku troski o to, jak się mówi i pisze, ze społecznego przyzwolenia na bylejakość kontaktów językowych. Istnieje jednak spora grupa osób, której zależy na języku ojczystym, na tym, by mówić i pisać poprawnie, korygować własne błędy, by poszerzać swoją wiedzę o polszczyźnie i doskonalić umiejętność posługiwania się nią. Do nich właśnie adresowana jest nowa strona Uniwersytetu Śląskiego na portalu Facebook – Błędy i owędy, którą opieką merytoryczną objęła dr hab. Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej.

Zamieszczane na fanpage’u Błędy i owędy materiały (wiadomości, ciekawostki, przykłady błędów i niezręczności, kwizy) mają pomagać odwiedzającym stronę w rozstrzyganiu różnych wątpliwości językowych, wzbudzać zainteresowanie zarówno polszczyzną współczesną, jak i historią naszego języka, także sprawdzać ich kompetencje językowe. Nowe posty na stronie będą się pojawiały regularnie we wszystkie dni robocze. W piątki publikowane będą pytania kwizowe dla obserwatorów fanpage’a: będzie to okazja, żeby zweryfikować swoją znajomość języka polskiego i samodzielnie rozstrzygnąć językowe dylematy. Poza tym na stronie znajdą się grafiki, które utrwalą pisownię trudnych wyrazów, postać związków frazeologicznych. Zamieszczane będą także zdjęcia różnego typu szyldów, reklam, etykiet towarów, ogłoszeń z błędami językowymi, fragmenty niefortunnych wypowiedzi dziennikarzy, uczniów.

Biuro Promocji i Imprez Akademickich