Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 5 (9). Red. Jerzy S p e r k a , Bożena C z wo j d r a k

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. Bożena To k a r z

Staropolskie teksty i konteksty. T. 7: Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem. Red. Jan M a l i c k i , Teresa B a n a ś -K o r n i a k

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 10. Ed. Anna Kucz

JĘZYKOZNAWSTWO. „Linguarum Silva”. T. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście. Red. Barbara M i t r e n g a

Agnieszka P a s t u c h a - B l i n : La concettualizzazione del „corpo umano” nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile. L’approccio cognitivo

DYDAKTYKA. Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka. Red. Helena S y n ow i e c , współudz. Marta K u b a r e k

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Remigiusz K o p o c z e k : Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych

PEDAGOGIKA. Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie. Red. Robert M r ó z e k , Urszula S z u ś c i k

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2013, No. 1: Marriage covenant – paradigm of encounter of the „de matrimonio” thought of the East and West. Ed. Andrzej P a s t w a

LITERATUROZNAWSTWO. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 23: Pejzaż w kalejdoskopie. Obrazy przestrzeni w literaturach wschodniosłowiańskich. Red. Halina Ma z u r e k , Jadwiga Gr a c l a

Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. Ewa B a r - t o s , Marta Tomc z o k

Spotkania międzykulturowe. T. 1: Literaturoznawstwo. Kultura. Red. Krystyna J a r z ą b e k , Anna R u t t a r , Sylwia S o j d a

JĘZYKOZNAWSTWO. Jadwiga S t a w n i c k a : Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej policji

Dariusz T k a c z e w s k i : „Ottův slovník naučný” na tle czeskiej tradycji leksykograficznej: encyklopedia – twórcy – język

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Karol Ma k l e s : Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej + płyta CD

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Aleksandra Dę b s k a -K o s s a k ow s k a , Paweł P a s z e k , Leszek Zw i e r z y ń s k i

Aleksandra Dę b s k a -K o s s a k ow s k a , Beata Go n t a r z , Monika Wi s z n i ow s k a : Literackie reprezentacje historii: świadectwa – mediatyzacje – eksploracje