Indywidualne Studia Międzyobszarowe to nowa propozycja dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2014/2015

MISH + MISMP = ISM

Co to jest ISM?

Indywidualne Studia Międzyobszarowe są efektem połączenia i rozwinięcia istniejących na Uniwersytecie Śląskim jednostek prowadzących kształcenie interdyscyplinarne: Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMP). Jest to zupełnie nowa forma studiów, łącząca dotychczasowe doświadczenia obu jednostek naukowych. Studenci ISM mają możliwość skorzystania z całej oferty dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego (w ramach studiów stacjonarnych, z wyjątkiem kierunków praktycznych na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego). Kolegium będzie kierowane przez dyrektora ISM przy pomocy zastępcy oraz Rady ISM.

Połączenie MISH i MISMP

Studia w ramach ISM są przeznaczone dla studentów, którzy pragną indywidualnie przygotowywać i realizować interdyscyplinarne programy nauczania. Wybierają oni jeden lub dwa kierunki wiodące, z których otrzymają dyplom. Mimo wielu zmian nadal obowiązywać będą minima programowe związane z wybranymi kierunkami wiodącymi. Każdy student ISM przez cały okres studiów objęty zostanie również opieką nauczyciela akademickiego, zwanego opiekunem lub tutorem. Dzięki współpracy student będzie mógł liczyć na pomoc nauczyciela przy układaniu planu semestralnego, przygotowywanego pod kątem swoich naukowych zainteresowań, konsultacje i opiekę merytoryczną oraz ocenę i recenzję przygotowanej pracy rocznej.

Rekrutacja

O przyjęciu na studia w ramach ISM decydować będzie konkurs dyplomów oraz rozmowa kompetencyjna, podczas której kandydat na studia przygotuje dwie propozycje tematów, które odzwierciedlają jego zainteresowania naukowe. Celem rozmowy, ocenianej przez grono specjalistów reprezentujących różne dyscypliny, będzie sprawdzenie umiejętności przygotowania tematu, racjonalnego argumentowania, samodzielnego myślenia i wielostronnego spojrzenia na dane zagadnienie.

Wzbogacenie oferty

Dzięki połączeniu jednostek naukowych MISH i MISMP właściwego znaczenia nabiera słowo-klucz, którym jest interdyscyplinarność. Student ISM będzie mógł bowiem wybrać dowolny kierunek (bądź kierunki) studiów oraz specjalności z całej oferty programowej Uniwersytetu Śląskiego. Mogą to być kierunki z różnych obszarów wiedzy (np. prawo i biologia; informatyka i filologia; geografia i historia; fizyka i teologia; psychologia i kulturoznawstwo). Jedna z najważniejszych zmian zakłada także możliwość uczestnictwa w zajęciach i wykładach odbywających się na wszystkich wydziałach uniwersytetu, jak również znajdujących się w ofercie programowej innych uczelni. Przestaje tym samym obowiązywać nieprzekraczalna granica między obszarami humanistycznymi i matematyczno- przyrodniczymi. Jednym z założeń jest interdyscyplinarność planu studiów, zawierającego moduły z co najmniej dwóch obszarów kształcenia.

Wiedza i praktyka

Kształcenie w ramach II stopnia studiów ISM będzie nakierowane przede wszystkim na zdobywanie praktycznych umiejętności. Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015 zostanie przygotowana specjalna oferta zajęć dla studentów w ramach tak zwanego modułu ISM. Będą one prowadzone przez wybitnych specjalistów, pracowników uniwersytetu, którzy nie tylko chętnie podzielą się swoją wiedzą, lecz również zapoznają studentów z możliwościami połączenia uniwersyteckich doświadczeń z praktyką naukową, społeczną, gospodarczą czy polityczną. Studia II stopnia ISM będą oferowały między innymi możliwość współpracy z małymi i dużymi przedsiębiorstwami, przedstawicielami kultury i nauki, administracją publiczną i samorządową. Dzięki tej propozycji studenci zmierzą się, indywidualnie lub zespołowo, z zadaniami budowanymi na podstawie rzeczywistych doświadczeń firm i instytucji, w ramach działania tak zwanego Zespołu do Opracowywania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych (a zatem takich, których rozwiązanie wymaga wiedzy z więcej niż jednej dziedziny naukowej). Efektem końcowym pracy zespołu będzie wspólny pisemny raport członków grupy, zawierający projekt rozwiązania wybranego problemu. Raport zostanie oceniony przez opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz przedstawiciela firmy lub instytucji partnerskiej

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do osób, które pragną spojrzeć na swoje zainteresowania z wielu różnych perspektyw, potrafią wychodzić poza schematy oraz chcą czerpać z bogactwa całej oferty programowej Uniwersytetu Śląskiego. Nowa forma studiów z pewnością zainteresuje również studentów chcących podjąć kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów. Studia w ramach ISM uczą nie tylko samodzielnego i nieszablonowego myślenia, lecz pozwalają także zdobyć umiejętność rozumienia i używania języków i metod wielu dyscyplin naukowych. Student ISM może także skupić się na wybranej, szczegółowej problematyce, poznając ją z perspektywy różnych obszarów nauki. Zdobywa tę samą wiedzę i umiejętności, co student jednego kierunku, ale znacznie lepiej uczy się samodzielnego myślenia, współpracy i wielostronnego spojrzenia na każdy problem. Jest to również ciekawa propozycja dla osób zainteresowanych pracą naukową. Studia drugiego stopnia mogą być kontynuacją studiów pierwszego stopnia na ISM, ale rekrutacja jest otwarta dla wszystkich osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia.

Absolwent studiów ISM...

...w założeniach łączy profesjonalizm z naukową rzetelnością. Będzie specjalistą, który posiądzie unikatowe doświadczenia i kontakty oraz będzie potrafił pracować samodzielnie i zespołowo. Ma być też bardzo dobrym kandydatem na studia doktoranckie. Nowa forma studiów to odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno polskiego, jak i zagranicznego rynku pracy. Absolwent studiów ISM dzięki zdobytym doświadczeniom, wszechstronnej wiedzy, licznym kontaktom i ponadspecjalistycznym umiejętnościom będzie mógł podjąć współpracę przy rozwiązywaniu problemów wykraczających poza granice jednej, ściśle określonej specjalności.

Siedziba Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych mieści się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 w pokoju 141. Więcej informacji na temat ISM jest dostępnych na stronie: http://ism.us.edu.pl