Kronika Uniwersytecka

Polska i Litwa w Unii Europejskiej

22 stycznia w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbył się wykład otwarty pt. „Polska i Litwa w Unii Europejskiej. Kontekst historyczny”, który wygłosił konsul honorowy Litwy w Polce Jerzy Wcisło. Spotkanie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych. Wydarzenie patronatem objęli dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz oraz dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dr hab. prof. UŚ Mariusz Kolczyński.

Koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…”

24 stycznia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…”. Podczas imprezy wystąpili Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli Zieleckiej-Panek oraz chór „Capella Vartiensis” pod dyrekcją Barbary Czajkowskiej i Leopolda Stawarza z gościnnym udziałem ks. dr. hab. Pawła Sobierajskiego (tenor).

Wynalazki UŚ w konkursie „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”

„Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” to konkurs zorganizowany przez „Dziennik. Gazetę Prawną”, którego celem jest promocja polskiej nauki między innymi poprzez prezentację wynalazków powstałych na polskich uczelniach w latach 2011 i 2012. Do udziału zaproszono uczelnie, które zgłosiły do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej swoje wynalazki z następujących dziedzin: informatyka; inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne; nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki; nauki o Ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne. Na konkurs wpłynęło łącznie 58 zgłoszeń. Wśród nich znajdują się cztery wynalazki zgłoszone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach: Sposób równoczesnego lub pojedynczego oznaczania zawartości znacznika Solvent Yellov 124 i barwnika Solvent Red 19 lub Solvent Red 164 lub Solvent Blue 35 w oleju napędowym (zespół: dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, mgr Joanna Orzeł), Układ oraz sposób do monitorowania częstotliwości oddechu (zespół: prof. dr hab. Zygmunt Wróbel, dr Paweł Janik, Małgorzata Janik), Sposób uszczelniania powłok tlenowych na aluminium i jego stopach (dr Grzegorz Służałek, dr Henryk Wistuba), Sposób oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME) w paliwach (zespół: dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, dr lvana Stanimirova- Daszykowska, dr Beata Zawisza).

Ruszył kolejny projekt badawczy w ramach 7. Programu Ramowego

1 lutego ruszył kolejny projekt badawczy w ramach 7. Programu Ramowego pt. „ISS-EWATUS – Integrated support system for efficient water usage and resources management”. Projekt realizowany jest w konsorcjum międzynarodowym złożonym z dziesięciu instytucji. Uniwersytet Śląski (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach) pełni rolę koordynatora projektu. Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagania efektywnego wykorzystywania wody w UE.

Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

4 lutego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki konkursu w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Do konkursu zgłoszono 139 wniosków. Z 19 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania dwa zostały złożone przez Uniwersytet Śląski. Projekty mają na celu opracowanie i wdrożenie nowych programów nauczania na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Artystycznym. Wartość dofinansowania wynosi 1 057 492,80 PLN.

Uroczyste rozdanie certyfikatów studentom WBiOŚ

6 lutego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów dla pierwszej grupy studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, która ukończyła szkolenie audytora zarządzania środowiskowego. Rok temu, 8 lutego 2013 roku, zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Quality Austria–Polska sp. z o.o. Firma działa na rynku europejskim i światowym, specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów certyfikacji i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanych systemów zarządzania. Zgodnie z zawartym porozumieniem współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmuje między innymi współdziałanie przy organizacji zakresu kształcenia realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, przeprowadzanie prelekcji, wykładów, kursów i szkoleń w zakresie systemów zarządzania oraz standardów i norm w zakresie zarządzania i problematyki z tym związanej.

Medal „Za Zasługi dla Policji” dla JM Rektora UŚ

10 lutego JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś odebrał z rąk śląskiego komendanta wojewódzkiego policji nadinsp. Krzysztofa Jarosza medal „Za Zasługi dla Policji”. Medal został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań policji. Może być nadany obywatelowi, który inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi, swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnosił sprawność działań policji.

Konferencja pt. „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi”

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) to strategiczny projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu 12 lutego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi”. W ramach konferencji miały miejsce cztery sesje dotyczące efektów projektu, elementów środowiskowych w zarządzaniu zbiornikiem zaporowym oraz narzędzi kontroli i prognozowania stanu zbiorników zaporowych. Ostatnia sesja poświęcona została doświadczeniom i perspektywom w zarządzaniu zbiornikiem zaporowym. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, osoby reprezentujące instytucje oraz przedsiębiorstwa związane z gospodarką wodną, przedstawicieli jednostek nadzorujących i kontrolujących gospodarkę wodną, reprezentantów uczelni, jednostek badawczo- -naukowych, organizacji pozarządowych, jak również nauczycieli i studentów. Organizatorem konferencji było Konsorcjum Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

„Nowoczesne komputerowe metody kształcenia nauk przyrodniczych…”

13 lutego w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach konferencja pt. „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia nauk przyrodniczych – iCSE: Śląski Kongres Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych”. Sesja miała przybliżyć możliwości zastosowania nowoczesnych metod komputerowych w nauczaniu takich przedmiotów, jak fizyka, chemia czy przyroda. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w specjalnie opracowanych warsztatach oraz odwiedzić wystawę „Zagadki Optyki”. Wydarzenie objęli patronatem: prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber.

Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”

15 lutego w Dworku pod Lipami w Katowicach odbył się uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”, którego gospodarzami byli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Sweet Combo. Podczas balu przeprowadzona została aukcja charytatywna. Dochód z balu został przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”.