Profesor Johann Gasteiger gościem Instytutu Chemii UŚ

Pionier chemoinformatyki

Instytut Chemii UŚ w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (UPGOW) uruchomia nowe specjalności studiów: chemia leków i chemia informatyczna. Jednym z elementów kształcenia są wykłady i zajęcia praktyczne, prowadzone przez ekspertów z renomowanych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Pierwszym gościem, który rozpoczął cykl specjalistycznych wykładów, jako profesor wizytujący, był Johann Gasteiger, profesor Uniwersytetu Erlangen-Norymberga. Wykład inauguracyjny pt. „Chemoinformatics - Making Chemistry more Efficient”, który odbył się 19 października 2009 roku cieszył się dużą frekwencją studentów, doktorantów i pracowników Instytutu, co świadczy o zainteresowaniu tematyką badawczą, związaną z wykorzystaniem metod informatycznych w chemii.

Profesor Johann Gasteiger jest wybitnym specjalistą z zakresu chemoinformatyki, projektowania leków, sieci neuronowych, modelowania molekularnego oraz modelowania zależności struktura – aktywność (QSAR). Metoda Gasteigera PEOE wykorzystywana jest praktycznie we wszystkich systemach modelowania molekularnego do obliczania cząstkowych ładunków atomowych. W jego zespole powstało wiele programów komputerowych: CACTVS, CORA, CORINA, EROS, PETRA, WODCA, MOSES, stosowanych przy projektowaniu nowych molekuł oraz metod ich syntezy, obliczeniach parametrów fizykochemicznych i prognozowaniu aktywności biologicznej nowych leków. Profesor jest także autorem podstawowego wielotomowego podręcznika, poświeconego chemoinformatyce, Handbook of Chemoinformatics: From Data to Knowledge, Weinheim, VCH-Wiley, 2003. W 2006 roku został uhonorowany przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne nagrodą za szczególne osiągnięcia naukowe i edukacyjne w zakresie chemoinformatyki (ACS Award for Computers in Chemical and Pharmaceutical Research).

Profesor od wielu lat współpracuje naukowo z zespołem prof. Jarosława Polańskiego z Zakładu Chemii Organicznej, czego owocem jest szereg wspólnych publikacji (http://www.chemoinformatyka.us.edu.pl/publikacje.htm). Współpraca w zakresie zastosowań sieci neuronowych w chemii organicznej pozwoliła między innymi na nowe spojrzenie na problemy syntezy związków biologicznie aktywnych. Nowoczesna synteza organiczna, w tym także synteza leków, jest dzisiaj nauką interdyscyplinarną, która wymaga wykorzystania wiedzy z pogranicza chemii, biologii, medycyny, farmakologii, fizjologii i fizyki. Wymaga także umiejętności wykorzystania metod i systemów informatycznych. Wykłady Gasteigera – pioniera chemoinformatki – pozwalają studentom Instytutu Chemii nie tylko wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności, lecz także umożliwiają im nawiązanie osobistego kontaktu z ekspertem światowej sławy oraz uzyskanie oczywistych korzyści na interdyscyplinarnym i konkurencyjnym rynku pracy.

Autorzy: Violetta Kozik
Fotografie: Dominik Tabak