Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI 
 
Prace naukowe

TEOLOGIA. Andrzej Pastwa: „Przymierze miłości małżeńskiej”. Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego, 48 zł

FILOZOFIA. Grażyna Szumera: Myśl historiozoficzna i filozofia społeczna Jana Karola Kochanowskiego.

JĘZYKOZNAWSTWO. Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. T. 3: Współczesne języki słowiańskie. Red. Olga Wolińska, Mariola Szymczak-Rozlach, 27 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe. Red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka, Zdzisław Małecki, 38 zł

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4. Red. Maksymilian Pazdan, 22 zł

PEDAGOGIKA. Ewa Jarosz: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Wyd. 2., 70 zł

 
Podręczniki i skrypty

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1980. T. 2. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz.

PSYCHOLOGIA. Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach. Red. Jan M. Stanik, Agnieszka Roszkowska.

NAUKI o ZIEMI. Robert Krzysztofik, Krzysztof Odoj: Przewodnik do ćwiczeń z geografii ekonomicznej, 11 zł

 
ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 1 (5). Red. Idzi Panic, Jerzy Sperka.

„Wieki Stare i Nowe”. T. 1 (6). Red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz.

Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na wileńszczyźnie w latach 1920–1939.

TEOLOGIA. Piotr Ryguła: Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931–1992.

SOCJOLOGIA. Rodzina w sercu Europy. Rybnik – Nitra – Hradec Kralove – Szeged. Socjologiczne studium rodziny współczesnej. Red. Wojciech Świątkiewicz.

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 4–5. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, wspólpr. Olga Szura-Olesińska

Mediatyzacja kampanii politycznych. Red. Stanisław Michalczyk, Mariusz Kolczyński, Marek Mazur

LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana”. No 4: Les jeux litteraires. Ed. Krzysztof Jarosz

Mapping Literary Spaces: Memory, Place, Locality. Red. Wojciech Kalaga, Jacek Mydla.

Anna Czarnowus: Inscription on the Body: Monstrous Children i Middle English Literature.

Krzysztof Kowalczyk-Twarowski: „This isthmus of a middle state”. The Suburban Fiction of John Cheever, John Updike and Richard Ford

Krzysztof Krasuski: Na obrzeżach arcydzieł.

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Tadeusz Sławek: Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata.

FILOLOGIA KLASYCZNA. Przemysław Marciniak: Ikona dekadencji. Wybrane problemy europejskiej recepcji Bizancjum od XVII do XX wieku.

JĘZYKOZNAWSTWO. „Neophilologica”. Vol. 21. Ed. Wiesław Banyś

Ałła Łuczyk: Прислівникові еквіваленти слова в українській мові. [Przysłówkowe ekwiwalenty wyrazu w języku ukraińskim].

Bożena Witosz: Dyskurs i stylistyka

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 2 (10). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak.

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2009, R. 52(66), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Red. Agnieszka Stopińska-Pająk.

Maciej Bernasiewicz: Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór.

Katarzyna Krasoń, Andrzej Czerkawski: Skłonność emergencyjna dzieci i adolescentów. Utopia socjoempatycznej podmiotowości, zachowania ryzykowne a potencjał ekspresyjny spotkania.

Eugenia Rostańska: Dziecko i dorosły w rozmowie. Doświadczenie komunikacji. Odniesienia edukacyjne.

Teresa Wilk: Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha

NAUKI o ZIEMI. Jerzy Cabała: Metale ciężkie w środowisku glebowym olkuskiego rejonu eksploatacji rud Zn-Pb

 

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 2: Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Wyd. 3. Red. Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, Romuald Cudak.

Czytaj po polsku. Edycja dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. T. 7: Stanisław Lem: „Jak ocalał świat” (B1), „Maszyna Trurla” (B2), „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla” (C1). Red. Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, Romuald Cudak; oprac. Jolanta Tambor

Małgorzata Kita: Wybieram gramatykę!. Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1–2. Wyd. 2.