Ogłoszenie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność o zbieraniu wspomnień

 

Z okazji XXX-lecia NSZZ Solidarność i XX-lecia wznowienia legalnej działalności w 1989 roku, Krajowa Sekcja Nauki przystępuje do zbierania wspomnień o początkach tworzenia „Solidarności” w nauce i w szkolnictwie wyższym. Teksty powinny dotyczyć okresu lat 1980-81, w tym tworzenia takich struktur jak np. Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza Nauki (OKPN) i podobne komisje regionalne, działań w okresie stanu wojennego i później (podziemny Społeczny Komitet Nauki, Komitet Solidarności Nauki i inne) oraz wznowienia działalności na przełomie lat 80. i 90. (do połowy lat 90.). Wspomnienia powinny być oryginalne. Autorzy we własnym zakresie są zobowiązani uzyskać ewentualne zezwolenia od osób trzecich na wykorzystanie ilustracji, fotografii oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim. Tekst należy zapisać w edytorze WORD. Liczba znaków ze spacjami nie powinna przekroczyć 32.000, a liczba dołączonych dokumentów archiwalnych (zdjęcia, skany) - sześciu. Prezydium KSN powoła zespół do oceny i kwalifikacji nadesłanych tekstów do druku. Będzie on miał prawo dostosowania wspomnień do druku, w tym ich skracania. Przewiduje się nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych wspomnień, pula nagród wyniesie 10.000 zł i będzie rozdzielona na podstawie decyzji Prezydium KSN. Wspomnienia nagrodzone, a także wspomnienia nienagrodzone, ale zakwalifikowane do druku, zostaną wydane w formie jubileuszowej publikacji w „Wiadomościach KSN” i na stronie internetowej.

Honorarium autorskie za każdy opublikowany tekst wyniesie 200 zł. Wspomnienia należy nadsyłać do Biura KSN (adres: 00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12, lok. A 221) w terminie do 28 lutego 2010 roku w formie przesyłek zawierających:

- 2 egz. wydrukowanego tekstu,

- 1 płytkę CD-ROM z tekstem elektronicznym i załącznikami w formacie pdf lub jpg,

- dane o autorze (imię i nazwisko oraz nr PESEL, informację o przynależności do NSZZ Solidarność, adres zamieszkania i ewentualny adres do korespondencji, jeśli są różne, adres e-mail i tel. kontaktowy).