Współpraca i wymiana doświadczeń

Chemia analityczna i jej osiągnięcia

22 maja już po raz trzeci odbyło się seminarium naukowe pt. Aktualne problemy chemii analitycznej. Jego organizatorami były: Komisja Nauk Chemicznych przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Było to spotkanie środowiskowe chemików analityków. W konferencji wzięli także udział pracownicy innych Zakładów Instytutu Chemii UŚ, pracownicy śląskich uczelni: Politechniki Śląskiej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także: Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska oraz Izby Celnej w Katowicach.

Seminarium, które odbyło się w auli Instytutu Chemii UŚ, przyświecały dwa cele – nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń naukowych pomiędzy chemikami analitykami śląskiego środowiska naukowego i prezentacja podczas sesji posterowej wyników prac magisterskich osób kończących w bieżącym roku studia.

Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono trzy ciekawe wykłady. O Mikro-obrazowaniu chemicznym tkanek mózgu człowieka z wykorzystaniem metod opartych na promieniowaniu synchrotronowym mówił prof. dr hab. inż. Marek Lankosz z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedstawił on wyniki badań dotyczących procesów biochemicznych, biorących udział w patogenezie chorób centralnego układu nerwowego człowieka, takich jak glejowe nowotwory mózgu, choroba Parkinsona czy stwardnienie zanikowe boczne. Drugi wykład wygłosił dr Tadeusz Paździorek z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tematem jego wystąpienia była Identyfikacja i analiza nadtlenków organicznych stosowanych w zamachach terrorystycznych. W ostatnich latach zorganizowane grupy przestępcze wielokrotnie stosowały silne materiały wybuchowe, takie jak nadtlenki acetonu oraz urotropiny. Substancje te można w prosty sposób zsyntezować z łatwo dostępnych surowców. Podczas wykładu została przedstawiona charakterystyka fizyko-chemiczna tych nadtlenków oraz metody analityczne stosowane do ich wykrywania w nielegalnych laboratoriach i w materiałach zabezpieczonych z miejsca eksplozji. Tematem trzeciego wykładu, wygłoszonego przez dr. Andrzeja Kitę z Zakładu Chemii Analitycznej Instytutu Chemii UŚ było Wykorzystanie techniki ICP-OES w analizie wody i osadów dennych ze Zbiornika Goczałkowice. Zbiornik ten zaopatruje w wodę pitną znaczną część aglomeracji górnośląskiej, stąd wynika konieczność ciągłego monitoringu ewentualnych zanieczyszczeń. Osady denne, które były przedmiotem badań, stanowią ośrodek ich kumulacji, m.in. metali ciężkich, które stosunkowo łatwo migrują z otoczenia do jeziora i dlatego można przyjąć, że poziom ich stężenia w osadach dennych jest czułym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi.

Druga część seminarium składała się z dwóch sesji posterowych, na których zaprezentowano ponad 50 komunikatów naukowych. Godny uwagi jest fakt, że autorami tych prezentacji, poza pracownikami naukowymi, byli także magistranci wykonujący prace dyplomowe z zakresu chemii analitycznej. Tematyka seminarium związana była m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych w analizie zarówno organicznej, jak i nieorganicznej próbek rzeczywistych różnego rodzaju, np. tkanek ludzkich, środków spożywczych, wód, gleb, osadów. W seminarium wzięło udział około 100 osób. Streszczenia przedstawionych prac zostały opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.

Głównym organizatorem seminarium był prof. zw. dr hab. Józef Śliwiok, od kilkudziesięciu lat przewodniczący Komisji Nauk Chemicznych oddziału PAN w Katowicach. Jego udział w pracach Komisji, m.in. w organizacji licznych seminariów naukowych został doceniony przez Prezydium oddziału PAN, które przekazało profesorowi wyrazy uznania i podziękowania.

 

Autorzy: Barbara Feist
Fotografie: Przemysław Suchocki