Rozmowa z dr Anną Dobrowolską, sekretarz kapituły Konkursu im. prof. Piotra Dobrowolskiego

„Tak” dla badań niemcoznawczych

Z początkiem roku ruszyła druga edycja Konkursu im. prof. Piotra Dobrowolskiego na najlepszy doktorat z zakresu stosunków polsko–niemieckich.

Jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas wielkiego Kongresu Politologii, który odbędzie się 22–24 września w Warszawie. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną oraz możliwość wydania doktoratu w formie książki.

 
Dr Anna Dobrowolska, sekretarz kapituły Konkursu im. prof. Piotra Dobrowolskiego
Dr Anna Dobrowolska, sekretarz kapituły Konkursu im. prof. Piotra Dobrowolskiego

– Jak zrodził się pomysł na konkurs?

– Inicjatywa wyszła od uczonych – przyjaciół mojego męża. Po jego śmierci uznali, że nie można zaprzepaścić tak wielkiego dorobku i należy kontynuować jego idee badawcze. W ten sposób uhonorowanoby również jego pamięć. Z dyskusji wynikało, że najlepiej będzie ustanowić nagrodę z zakresu dziedzin, którymi się zajmował. Poproszono mnie, abym podjęła się realizacji tego pomysłu. Byłam tym zaszczycona i oczywiście się zgodziłam. Po wielu rozmowach i konsultacjach uznano, że najlepiej będzie zwrócić się do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

– Dużo czasu upłynęło od koncepcji do realizacji?

– Około pół roku. Po wstępnym opracowaniu założeń konkursu przedstawiłam projekt prezes PTNP prof. Teresie Sasińskiej–Klas. W styczniu 2007 r. odbyło się posiedzenie zarządu, na którym po wnikliwej analizie i wniesieniu uwag, zaakceptowano konkurs w takiej formie, jaką ma dziś. Od tej pory rozpoczęto prace nad realizacją.

 

– Wiele osób się w nią zaangażowało?

– Konkurs realizowany jest społecznie, pozyskano do współpracy wielu wolontariuszy. Cennej pomocy udzieliły również władze Uniwersytetu Śląskiego. Podkreślić należy ogrom pracy, który mimo licznych obowiązków dydaktycznych, włożył ówczesny prezes PTNP w Katowicach dr hab. Zbigniew Oniszczuk. Jego wielką zasługą jest doprowadzenie do pierwszej, bardzo uroczystej edycji konkursu.

 

– Właśnie trwa jego druga edycja. Napłynęło więcej doktoratów niż rok temu?

– Zainteresowanie stale rośnie, zarówno wśród uczelni, jak i organizacji współpracy polsko–niemieckiej. Dzięki staraniom katowickiego oddziału PTNP konkurs pozyskał nowych patronów medialnych, co owocuje coraz liczniejszymi informacjami.

 

– Strona niemiecka bierze udział w organizacji?

– Tak. Chcemy wspólnie realizować takie przedsięwzięcia, dlatego ciągle dążymy do zacieśnienia stosunków z niemieckimi instytucjami oraz pokrewnymi PTNP towarzystwami naukowymi.

 

– W planach jest rozszerzenie zasięgu konkursu o zagraniczne uczelnie. Czy w Niemczech problematyka polska jest często podejmowana?

– W witrynach księgarskich w Niemczech znajduje się wiele opracowań naukowych o Polsce. Mąż często zresztą otrzymywał od przyjaciół z Niemiec publikacje na ten temat. Wydaje mi się, że nauka polska powinna wzorować się na tym dobrym przykładzie. Chciałabym, aby u nas było równie dużo pozycji niemcoznawczych. Jest to jeden z celów konkursu.

 

– Szykują się jeszcze jakieś innowacje?

– W założeniach konkursu przewidziane jest drukowanie i tłumaczenie nagrodzonych prac na język niemiecki i nie tylko. Doktoratowi poświęca się wiele lat, ważne jest więc, aby nagrody pieniężne były adekwatne do włożonego wysiłku. Umożliwi to doktorantom dalszy rozwój naukowy: opracowywanie kolejnych publikacji i wyjazdy badawcze.

Rozmawiał

Przemysław Kawalec

 


Piotr Dobrowolski (26.04.1938 – 06.08.2005) – profesor zwyczajny nauk politycznych, jeden z pionierów badań niemcoznawczych na Uniwersytecie Śląskim. Zajmował się historią najnowszą Górnego Śląska, teorią polityki oraz współpracą euroregionów. Studia ukończył w 1961 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 1972 r. rozwijał karierę naukową w Katowicach. Był prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych i wieloletnim dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Należał do Polskiej Akademii Nauk. Za swoją działalność odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Był wychowawcą naukowym wielu wybitnych osobistości naszego życia społecznego.

Coroczny konkurs im. prof. Dobrowolskiego został ustanowiony przez PTNP w 2007 r. Nad jego przebiegiem czuwa Oddział w Katowicach, ponieważ tutaj – na UŚ – profesor pracował przez 33 lata (od 1972 r.). Aktualnie udział w konkursie mogą brać doktoranci wszystkich polskich uczelni, ale w planach jest rozszerzenie zasięgu o zagraniczne wszechnice. Nagrodę przyznaje kapituła, w której zasiadają naukowcy oraz wybitni praktycy.

Organizatorzy konkursu stawiają sobie za cel popularyzację idei przyjaznego sąsiedztwa, wskazywanie kierunków współpracy, a także wzajemne poznawanie kultury, obyczajów i historii. Młodym badaczom pozostawiono dużą swobodę w wyborze tematu. Nauka, ekonomia, polityka czy turystyka to tylko kilka z nich. – Prace zgłaszane do konkursu prezentują wysoki poziom merytoryczny, ale też, co szczególnie cenne, nowatorskie podejście do problematyki stosunków polsko-niemieckich. Poprzez organizację konkursu chcemy wspierać i umożliwiać rozwój tychże badań. Mamy nadzieję, że będą one inspiracją dla podjęcia szerszej współpracy między politologami z Polski i Niemiec – mówi dr Waldemar Wojtasik, prezes PTNP w Katowicach.

Więcej informacji na stronie www.pdobrowolski.us.edu.pl

Autorzy: Przemysław Kawalec
Fotografie: Łukasz Adamczyk