Nowa szansa na otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej

Projekty Partnerskie LLP Grundtvig

W 2007 roku edukacyjne programy Unii Europejskiej zostały połączone i rozwinięte pod szyldem Lifelong Learning Programme (LLP) czyli "Uczenie się przez całe życie". Ich podprogramy zostały zmodernizowane i również w tym roku powstały ich nowe odłamy.

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji dorosłych, a jego Projekty Partnerskie są otwarte dla organizacji, które zajmują się ogólną niezawodową edukacją dorosłych. Warto pamiętać, że projekty te mają skupiać się na procesie, nie na wypracowaniu innowacyjnego produktu i muszą być zaplanowane na niewielką skalę. Organizacje biorące w nim udział muszą mieć niewiele doświadczeń we współpracy europejskiej tak, aby tworzony przez nich projekt był nastawiony na uzyskanie właśnie nowych doświadczeń, metod i praktyk płynących z interakcji pomiędzy wszystkimi partnerami projektu. Mogą być to zarówno organizacje zajmujące się edukacją formalną, pozaformalną czy nieformalną. Oznacza to, że zarówno uniwersytety trzeciego wieku, biblioteki, muzea, domy kultury, organizacje sektora prywatnego prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych, domy pomocy społecznej, urzędy pracy itp., będą mogły złożyć wniosek o otrzymanie dofinansowania.

Program LLP Grundtvig określa osobę dorosłą jako tę, która zakończyła już edukację szkolną lub uniwersytecką bez względu na uzyskanie lub też nie dyplomu czy świadectwa. Osoby nadal uczące się lub studiujące również mogą skorzystać z jego akcji, o ile działanie programu Grundtvig, w którym taka osoba pragnie uczestniczyć dotyczy edukacji dorosłych a nie nauki w szkole lub na uniwersytecie. Dobrym przykładem są tutaj wieczorowe kursy językowe, kursy komputerowe itp.

Wracając jednak do Projektów Partnerskich warto podkreślić, iż organizacje zgłaszające wspólny projekt muszą pochodzić z co najmniej trzech krajów uprawnionych do udziału w programie "Uczenie się przez całe życie" (27 krajów UE wraz z Islandią, Lichtensteinem, Norwegią i Turcją), z czego co najmniej jeden musi być członkiem Unii Europejskiej. Nad projektem, a w razie akceptacji nad jego realizacją, wszystkie organizacje mają pracować wspólnie i muszą wybrać jednego z partnerów jako koordynatora projektu. Każda organizacja może poszukiwać partnerów indywidualnie lub poprzez stronę internetową Narodowej Agencji programu LLP Grundtvig, gdzie znajduje się baza danych organizacji poszukujących partnerów do projektów.

Pomysł na projekt ma dotyczyć edukacji dorosłych i nie ma dodatkowych wytycznych, ponieważ przy selekcji projektów do dofinansowania Narodowa Agencja LLP Grundtvig kieruje się przede wszystkim oryginalnością i rzetelnością aplikacji. Jednak w materiałach promocyjnych Projektów Partnerskich można przeczytać, iż przykładowym obszarem do podjęcia działań może być projekt dotyczący nauki języków obcych, technologii, edukacji rodziców czy sposobów motywowania osób dorosłych do podjęcia nauki.

Gdy partnerzy zakończą już pracę nad projektem, każdy z osobna musi złożyć wniosek do swojej Narodowej Agencji LLP Grundtvig. Najczęściej partnerzy ustalają plan działania między sobą przy użyciu technologii internetowej. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za mobilizowanie partnerów do tłumaczenia wniosków na swój język ojczysty, uzupełniania dokumentacji aplikacyjnej, dotrzymywania terminów składania dokumentów oraz informowania o wynikach selekcji w każdym z krajów.

Selekcja wniosków odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy, to ocena formalna gdzie wszystkie wnioski, które nie spełniają wyraźnych kryteriów narzuconych przez Komisję Europejską, zostają odrzucone. Drugi, to ocena merytoryczna projektu. Jest ona prowadzona przez zewnętrznych ekspertów, którzy oceniają go zgodnie z kartą merytoryczną, opracowywaną przez Komisję Europejską, dla wszystkich krajów taką samą. Bardzo dobre projekty od razu są kwalifikowane do dofinansowania i realizacji. Projekty posiadające poniżej 50% pozytywnej opinii merytorycznej zostają odrzucone, a te z oceną średnią podlegają dalszej ocenie pod względem spełniania priorytetów narodowych wyznaczanych na dany rok. Projekty wyznaczone do realizacji muszą być wcielone w życie przez co najmniej 3 organizacje z 3 krajów, które otrzymały dofinansowanie przez swoje Agencje Narodowe. Jeżeli początkowo projekt był przygotowywany przez 5 partnerów z 5 krajów, a tylko 4 przejdą selekcję i otrzymają grant na realizację, to projekt traci jednego z partnerów, ale przez resztę jest kontynuowany.

Finansowanie projektu zależy od selekcji Agencji Narodowych LLP Grundtvig, dlatego każdy partner, który przeszedł pomyślnie selekcję otrzymuje własny grant na realizację projektu, czyli na okres 2 lat. Warto pamiętać, że są to środki przeznaczone na działania na szczeblu lokalnym, ale również na wizyty w krajach partnerskich projektu. Nie jest wymagany wkład własny a dofinansowanie jest przyznawane w formie ryczałtu. Kwota dofinansowania jest określana przez Narodową Agencję w danym kraju każdego roku i zależy ona od zamierzonej ilości wyjazdów do krajów partnerskich itp. Jeżeli projekt będzie wymagał wielu wizyt i konsultacji między partnerami oraz dużego zaplecza dydaktycznego wtedy dofinansowanie będzie większe. Po podpisaniu umowy na realizację projektu przez partnerów z Narodową Agencją LLP Grundtvig, ważną przez 2 lata, organizacja otrzymuje 80% kwoty dofinansowania. Pozostałe 20% jest wypłacane w momencie zaakceptowania raportu końcowego, który będzie zgodny z pierwotnym planem projektu. Jeżeli raport nie będzie obejmował konkretnych działań zamierzonych w dokumentach aplikacyjnych, kwota końcowego dofinansowania będzie zredukowana.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wnioskowania i finansowania warto skontaktować się z Agencją Narodową programu LLP Gundtvig. Warto pytać o wszelkie kwestie, które nie są dla Państwa jasne, aby móc złożyć dobry wniosek, który zostanie wyznaczony do realizacji.

Jako przykład dobrej praktyki Programów Partnerskich LLP Grundtvig można wskazać program e-SPICES. Jest on kontynuacją SPICES, który w 2008 roku otrzymał srebrną nagrodę w konkursie na najlepszy program Gundtviga w latach 2001-2007. "E-SPICES" zajmuje się wymianą doświadczeń między partnerami w dziedzinie szkoleń dotyczących komunikacji interkulturowej w kontekście dyskursu biurokratyczno-instytucjonalnego z wykorzystaniem nowoczesnych mediów elektronicznych. Projekt obejmuje 7 krajów partnerskich: Włochy (koordynator), Niemcy, Grecja, Malta, Hiszpania, Turcja i Polska, gdzie jest realizowany przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego EST w Wadowicach.

Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową programu e-SPICES, aby zainspirować się do stworzenia projektu, który byłby wartościowy dla edukacji dorosłych. Takich działań nigdy nie jest za wiele a dobrą motywacją jest fakt, iż projekt zaakceptowany jest całkowicie finansowany przez Unię. Zrealizowanie takiego projektu łączy się nie tylko z nowymi doświadczeniami i kontaktami, ale również ze zdobyciem odwagi do stworzenia kolejnego projektu w innym dziale programu LLP Grundtvig.

Ważne strony:

Agencja Narodowa LLP Grundtvig: grundtvig.org.pl
Strona programu e-SPICES: www.e-spices.net
Strona Placówki Kształcenia Ustawicznego EST: www.est.iq.pl

 

Autorzy: Magdalena Moś