Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Tajemnice "Słowa i ciała". Szkice o powieści Teodora Parnickiego. Red. Krzysztof Uniłowski, 21 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Muzyka religijna - miedzy epokami i kulturami. T. 2. Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, aneksy, tab., nuty, summ., Zsfg., 35 zł

PSYCHOLOGIA. Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia. Red. Zofia Dołęga, Maria John-Borys, bibliogr., rys., załącznik, tab., 33 zł

NAUKI o ZIEMI. Małgorzata Nita: Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca w zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich, 48 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Sylwester Fertacz, Kazimierz Miroszewski: Marzec 1968 roku w województwie katowickim

Agata Aleksandra Kluczek: VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze, bibliogr., indeksy, wklejki, tab., fot., ilustr., rys., summ., res.

Dariusz Rolnik: Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, summ., res.

TEOLOGIA. Jan Słomka: Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu, indeksy: biblijny i autorów starożytnych oraz cytatów patrystycznych, summ., Zsfg., 23 zł

SOCJOLOGIA. Między socjologią polityki a antropologią polityki. Red. Jacek Wódz, tab., wykr., mapy, summ., res., 23 zł

LITERATUROZNAWSTWO. "Przekłady Literatur Słowiańskich". T. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Red. Bożena Tokarz, bibliogr., tab., summ., res.

Aleksandra Maria Grzybowska: La fugueuse et ses avators dans l'oeuvre romanesque de Suzanne Jacob

Ryszard Koziołek: Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy

Zdzisława Mokranowska: Młodość i starość. Szkice o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

Janusz Ryba: Oświeceniowe "tutti-frutti". Maskarady - konwersacja - literatura

Miłosz Piotrowiak: "Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł?" Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba, indeks osobowy

Joanna Warmuzińska-Rogóż: De langlois a tringlot. L'effet-personnage dans les "Chroniques romanesques" de Jean Giono, 21 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Język - styl - gatunek. Katowickie spotkania doktorantów. Red. Małgorzata Kita, współudz. Maria Czempka, Magdalena Sławska, Maria Wacławek, summ., Zsfg.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie + płyta CD. Red. Ewa Wąchocka, Violetta Sajkiewicz, indeks

PEDAGOGIKA. Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim (od Polskiego Seminarium Nauczycielskiego do Filii uniwersytetu Śląskiego). Studia, rozprawy, przyczynki. Red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej W. Mitas, A. Murzyn, Urszula Szuścik, aneks, tab., rys., summ., Zsfg.

Ewa Wysocka: Doświadczanie życia w młodości - problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, 67 zł

NAUKI o ZIEMI. Aleksandra Gawęda: Enklawy w granicie Tatr Wysokich, bibliogr., tab., ryc., fot., summ., rez.

Robert Krzysztofik: Układ lokalizacyjny miast typu system sieci na obszarze Polski

FIZYKA. Beata Kozłowska: Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski i jej wpływ na jakość użytkową wody

Anna Michnik: Mikrokalorymetryczne badania przemian konformacyjnych albuminy poddanej działaniu wybranych czynników fizykochemicznych