Sylwetka naukowa prof. zw. dr. hab. Kazimierza Polańskiego

Kazimierz Polański urodził się 6 kwietnia 1929 roku w Brzozdowcach w województwie lwowskim. Do szkoły średniej uczęszczał w Tarnowie w latach 1945-1950. Wyższe studia slawistyczne ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1955 roku. Tam też doktoryzował się w 1961 roku na podstawie pracy Morfologia zapożyczeń niemieckich w języku połabskim, która ukazała się drukiem w 1962 roku w Ossolineum. W roku 1967, również w Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitował się na podstawie rozprawy Składnia zdania złożonego w języku górnołużyckim (Wrocław, Ossolineum 1967).

Od maja 1957 roku do początku roku akademickiego 1967/1968 był związany z Pracownią Słownika Prasłowiańskiego Zakładu Słowianoznawstwa PAN w Krakowie. Od jesieni 1957 roku do końca roku akademickiego 1966/1967 prowadził zajęcia w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.

prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański
prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański
W latach 1968-1973 pracował w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie objął stanowisko wicedyrektora Instytutu Filologii Angielskiej, a następnie - w latach 1973-1990 - w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Najpierw pełnił funkcję dyrektora zorganizowanego przez siebie Instytutu Filologii Obcych, a później - po rozpadzie Instytutu w 1975 roku na kilka odrębnych jednostek - dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej i Językoznawstwa Ogólnego. W tym samym czasie prowadził zajęcia ze studentami anglistyki, slawistyki i germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpierw w ramach półetatu, a następnie - w latach 1988-1990 - pełnego drugiego etatu.

Od roku akademickiego 1989/1990 do 1994/1995 pracował na pierwszym etacie w Uniwersytecie Jagiellońskim - pełnił funkcję kierownika Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego. Od roku akademickiego 1995/1996 do 2004/2005 był zatrudniony na pierwszym etacie w Uniwersytecie Śląskim. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Czterokrotnie był zapraszany przez Uniwersytet Yale w USA na roczne (1969-1970) lub semestralne (1980/1981, 1986/1987, 1989/1990) kontrakty jako tzw. visiting professor. Prowadził tam zajęcia z językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego. Był wówczas zapraszany także z wykładami do innych uniwersytetów amerykańskich: Harvard University w Cambridge, University of California w Los Angeles i w Berkeley, University of Chicago, University of Pennsylvania w Filadelfii, Columbia University w Nowym Jorku, University of Massachussets w Amherst, University of Illinois w Urbana.

Od 1974 roku wchodzi w skład Komitetu Językoznawstwa PAN, natomiast od 1975 roku jest delegatem Polski do Międzynarodowego Stałego Komitetu Lingwistów z siedzibą w Lejdzie. W Komitecie Językoznawstwa jest nieprzerwanie wybierany na członka Prezydium od 1978 roku, a od 1990 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję jego przewodniczącego. Od wielu lat należy do Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

Przez wiele lat był członkiem rad naukowych Instytutu Języka Polskiego PAN oraz Instytutu Słowianoznawstwa PAN. Tej ostatniej Radzie przewodniczył przez kilka kadencji.

Od 1974 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma językoznawczego Linguistica Silesiana, organu Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Katowicach, któremu przewodniczy.

Od 1974 roku wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, a od 1986 do 2005 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, honorowym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, polskim delegatem do Permanent International Committee of Linguists. Profesor Kazimierz Polański jest wybitnym organizatorem nauki i wychowawcą pokoleń polskich językoznawców.

Przedruk z publikacji:
Kazimierz Polański. Doctor honoris causa
Universitatis Silesiae. WUŚ 2008.


Fotografie: Agnieszka Sikora