Kronika Uniwersytecka - Lipiec 2008

SUKCES PRACOWNIKA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

25 maja w hiszpańskiej miejscowości Victoria odbyły się Mistrzostwa Europy w karate kyokushin. W kategorii wagowej do 80 kg Polskę reprezentował pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ Michał Krzak, który zdobył brązowy medal.

UPRAWNIENIA DLA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

26 maja Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Teologicznemu UŚ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych. Jest to jedenasta jednostka na Uniwersytecie Śląskim posiadająca takie uprawnienia, stopień doktora habilitowanego można uzyskać na ośmiu wydziałach i w trzech instytutach UŚ.

MEDALE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Na posiedzeniu 27 maja Senat UŚ podjął uchwałę o przyznaniu po raz pierwszy Medali Uniwersytetu Śląskiego. Odznaczeniami za wkład w rozwój Uczelni uhonorowani zostali prezydenci: Katowic Piotr Uszok i Sosnowca Kazimierz Górski.

KONFERENCJA "UNIWERSYTET I JEGO ŚWIATY"

29 maja na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się konferencja popularnonaukowa "Uniwersytet i jego światy", zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. W ramach spotkania zaprezentowano wyniki badań projektu "Uniwersytet Śląski w opiniach mieszkańców województwa śląskiego", prowadzonego przez prof. dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza i zespół. W towarzyszącym konferencji panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, wzięli udział: Anna Sekudewicz, ks. dr Stanisław Puchała, Henryk Waniek, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz i prof. dr hab. Józef Olejniczak.

OTWARCIE CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO INSTYTUTÓW NEOFILOLOGICZNYCH UŚ

30 maja odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Naukowo-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego, mieszczącego się w Sosnowcu, przy ul. Grota Roweckiego 5.

KONFERENCJA Z OKAZJI 40-LECIA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

30-31 maja w Ostańcu odbyła się konferencja naukowa "Interpretacje tekstu prawnego", zorganizowana z okazji 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Obrady otworzył dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor. W obradach, które stanowiły centralną część konferencji, referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański z Zakładu Prawa Kanonicznego na temat "Kanoniczne dyrektywy interpretacji prawa", dr Ewa Rott-Pietrzyk z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na temat "Wzorzec rozsądnej osoby jako kryterium wykładni oświadczenia woli", mgr Agnieszka Bielska-Brodziak z Katedry Teorii i Filozofii Prawa na temat "Pułapka jednoznaczności", prof. dr hab. Zygmunt Tobor, dr Sławomir Tkacz z Katedry Teorii i Filozofii Prawa na temat "Interpretacja na korzyść oskarżonego", prof. dr hab. Czesław Martysz z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na temat "Pojęcie urzędu w prawie i postępowaniu administracyjnym", dr hab. Barbara Mikołajczyk z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na temat "Interpretacja pozytywnych przesłanek nadawania statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i wspólnotowym", prof. dr hab. Antoni Witosz z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na temat "Dylematy związane ze stosowaniem zasady równoważności praw w łączeniu się i podziale spółekÓ, prof. dr hab. Lidia Zacharko, dr Barbara Wartenberg-Kempka z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na temat "Stosowanie i wykładnia przepisów o świadczeniach rodzinnych a prawa obywatela-zagadnienia wybrane".

Konferencja stała się znakomitą okazją do interdyscyplinarnego dyskursu w przedmiocie interpretacji tekstów prawnych. Wygłoszone referaty opublikowane zostały w książce: Studia z wykładni prawa (Oficyna Wydawnicza Branta str. 162).

MAJÓWKA Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM

31 maja na terenach zielonych przy Szkole Zarządzania UŚ w Chorzowie odbyła się Majówka z Uniwersytetem Śląskim. Gośćmi byli m.in. wiceprezydent Chorzowa Joachim Otte i prezydent Katowic Piotr Uszok.

MSZA W INTENCJI PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

Arcybiskup dr Damian Zimoń, metropolita katowicki odprawił 1 czerwca w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach mszę św. w intencji pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego.

SPOTKANIE JM REKTORA UŚ Z PREZYDENTAMI POLSKI I SŁOWACJI

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek został zaproszony do udziału w uroczystym obiedzie wydanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na cześć Prezydenta Słowacji Ivana Gasparovica, który gościł w Polsce z oficjalną wizytą. Spotkanie odbyło się 6 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

JUBILEUSZ 40-LECIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

8 czerwca Uniwersytet Śląski obchodził 40. rocznicę swego powołania. W ramach obchodów jubileuszu przez cały rok odbywały się koncerty, konferencje, imprezy sportowe, popularnonaukowe i kulturalne. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w roku jubileuszowym otrzymali: aktor i reżyser prof. Jerzy Stuhr, abp Damian Zimoń, metropolita katowicki i norweski glacjolog prof. Jon Ove Hagen.

XII KONCERT AKADEMICKI

8 czerwca w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się uroczysty XII Koncert Akademicki z okazji jubileuszu 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

SPOTKANIE Z MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

9 czerwca na Uniwersytecie odbyło się spotkanie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej z przedstawicielami śląskiego środowiska akademickiego. Tematem był projekt założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

NOWY ZARZĄD UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

10 czerwca wybrano nowy zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ. Przewodniczącym samorządu studenckiego został Jacek Szymik-Kozaczko.

SPOTKANIE ZE SPORTOWCAMI

17 czerwca JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek spotkał się ze studentami, którzy w mijającym roku akademickim odnosili sukcesy sportowe i zdobywali medale reprezentując Uczelnię podczas Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Polski Szkół Wyższych.

NOWE WŁADZE REGIONALNEJ KONFERENCJI REKTORÓW UCZELNI AKADEMICKICH

Na spotkaniu członków Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, które odbyło się 18 czerwca w Kozłowie, dokonano wyborów nowych władz Konferencji na kadencję 2008-2012. Funkcję przewodniczącej objęła rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, wiceprzewodniczącym został rektor-elekt Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, a sekretarzem rektor-elekt Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. dr hab. Jan Pyka.

PROF. WIESŁAW BANYŚ PRZEWODNICZĄCYM KRUP

W trakcie spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbyło się 21 i 22 czerwca w Szczecinie, przeprowadzono wybory władz KRUP na kadencję 2008-2012. Nowym przewodniczącym został prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor-elekt Uniwersytetu Śląskiego.

REKRUTACJA NA STUDIA

Dwa kierunki studiów na rok akademicki 2008/2009: matematyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) i biotechnologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) zostały zgłoszone przez Uczelnię do konkursu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pilotażowego programu na prowadzenie tzw. kierunków zamawianych.

WYSTAWA Z OKAZJI 40-LECIA UŚ

23 czerwca w Muzeum Historii Katowic otwarto wystawę pt. "40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów". Wernisaż uświetnił koncert Katowice/Lalka - esej na głos i kontrabas - o Hansie Bellmerze w wykonaniu T. Sławka i B. Mizerskiego.

POMNIK STUDENTA

Odsłonięcie pomnika studenta

Z inicjatywy władz miasta i władz Uniwersytetu Śląskiego w kampusie uczelni w Katowicach stanął pomnik studenta, zaprojektowany przez artystów z cieszyńskiego Instytutu Sztuki UŚ - prof. Jerzego Fobera i prof. Andrzeja Szarka. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 24 czerwca przed rektoratem UŚ. Docelową jego lokalizacją jest fronton Biblioteki Akademickiej, która zostanie zbudowana do roku 2011.

PROMOCJA KSIĄŻKI O UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka Mądrość zbudowała sobie dom... Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacje, źródła pod redakcją Antoniego Barciaka. Zawiera ona informacje dotyczące historii Uczelni, jej struktury i władz, ponadto kalendarium oraz ważniejsze uchwały. Promocja książki odbyła się 24 czerwca.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

24 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Po raz pierwszy Senat nadał tytuł Honorowego Profesora UŚ. W ten prestiżowy sposób wyróżniono prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana. W porządku obrad znalazły się m.in. wnioski o nadanie pośmiertnie Orderu Orła Białego prof. dr. hab. Augustowi Chełkowskiemu, o przyznanie 13 osobom Złotych i 6 osobom Srebrnych Odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego", uchwała w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów UŚ za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2008 oraz sprawozdanie JM Rektora z działalności Uczelni za lata 2002-2007.

OPRACOWAŁA
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC