Fragmenty listów gratulacyjnych nadesłanych do JM Rektora uŚ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka

Najserdeczniejsze życzenia

XII Koncert Akademicki uświetniła obecność znakomitych gości, m.in. prof. Krzysztofa Zanussiego, który wygłosił wykład pt. „Prometejska powinność humanisty”. W uroczystości uczestniczyli też: rektorzy UŚ poprzednich kadencji prof. Maksymilian Pazdan oraz prof. Tadeusz Sławek, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Wojciech Zieliński, JE arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, delegat biskupa sosnowieckiego ks. dr Grzegorz Noszczyk, poseł Jan Rzymełka, prezydent Katowic Piotr Uszok, zastępcy prezydentów: Sosnowca – Zbigniew Jaskiernia, Chorzowa – Jan Michalik oraz Rybnika - Joanna Kryszczyszyn, przewodniczący Rady Miejskiej Katowic Jerzy Forajter, przewodniczący Rady Miejskiej Sosnowca Daniel Miklasiński, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Chorzowa Franciszek Prajs, dyrektor regionalny Oddziału ING Banku Śląskiego, Grażyna Zielińska, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego Robert Olesiński, dyrektor oddziału NBP dr Wiesław Gumuła, dyrektor naczelna Filharmonii Śląskiej Grażyna Szymborska, dyrektorzy Liceów Ogólnokształcących współpracujących z Uniwersytetem oraz prorektorzy, dziekani wydziałów, przedstawiciele administracji Uniwersytetu i studenci.

Podczas uroczystości JM Rektor UŚ prof. Janusz Janeczek wręczył przyznany przez Senat UŚ „Medal Uniwersytetu Śląskiego” prezydentowi Katowic Piotrowi Uszokowi. Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Józef Śliwiok i wiceprezes prof. Leonard Ogierman złożyli na ręce rektora Janusza Janeczka „Laur GTPN”. Zebrani mieli okazję wysłuchać utworów Johanna Sebastiana Bacha i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w świetnym wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Massimiliano Caldiego. Uniwersytet otrzymał też wiele gratulacji i ciepłych życzeń, których niektóre fragmenty publikujemy poniżej.

 

Prof. dr hab. Józef Śliwiok i prof. dr hab. Leonard Ogierman wręczyli JM Rektorowi UŚ Laur Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego
Prof. dr hab. Józef Śliwiok i prof. dr hab. Leonard Ogierman wręczyli JM Rektorowi UŚ Laur Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego

 

Od momentu powstania w 1968 r. Uniwersytet Śląski systematycznie rozwija swoją ofertę dydaktyczną. Przez minione czterdzieści lat rektorzy i wykładowcy wypracowali formułę uczelni, która bardzo dobrze przygotowuje absolwentów do stawienia czoła wymaganiom współczesnego rynku pracy. Dzięki temu Uniwersytet stał się jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków rozwoju nauk humanistycznych, znanym także poza granicami naszego kraju. Nie do przecenienia jest również rola, jaką odgrywał i odgrywa w życiu naukowym i kulturalnym Górnego Śląska. Życzę kadrze uniwersyteckiej i studentom, aby rozwój Waszego Uniwersytetu był równie pomyślny jak dotychczas, a praca i studia na Uniwersytecie Śląskim dawały wiele uzasadnionej satysfakcji.

BARBARA KUDRYCKA
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W imieniu rektorów-członków Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, pragnę złożyć na ręce Magnificencji wyrazy uznania i najserdeczniejsze gratulacje z okazji JUBILEUSZU 40. lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Proszę przyjąć, kierowane do senatu i całej rodziny akademickiej Alma Mater Pana Rektora, życzenia wielu dalszych sukcesów w wypełnianiu misji kształcenia i tworzenia wiedzy na Śląsku. Dziękuję Magnificencji za zaangażowanie i upór, z jakim przewodniczy Pan Rektor uczelni młodej, budującej swój prestiż w wyjątkowym miejscu Polski. Niech siła Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzrasta i umacnia się w dokonaniach Jej Absolwentów, na których opierać się będzie przyszłość Śląska i całego Kraju.

TADEUSZ LUTY
Przewodniczący KRASP

Wierzę, że społeczność uniwersytecka w dalszym ciągu będzie tworzyła niepowtarzalny akademicki klimat w Naszym Mieście oraz, że sięgając do najlepszych tradycji na nich będzie budować swoją tożsamość. Jestem przekonany, że czas studiów będzie dla wielu studentów najmilej wspominanym okresem w życiu. Ufam, że absolwenci będą zawsze dumni z tego, że ukończyli Uniwersytet Śląski oraz, że szybko przekonają się, jak dobre i solidne otrzymali wykształcenie.

Gratulując dotychczasowych osiągnięć życzę Uczelni, jej pracownikom, studentom i absolwentom dalszego rozwoju i sukcesów. Wierzę, że Uniwersytet Śląski utrzyma swoją wysoką pozycję naukową, dla dobra Katowic, Śląska i całej polskiej nauki oraz, że zapisze dalsze wspaniałe i piękne karty swojej historii.

PIOTR USZOK
Prezydent Katowic

W ciągu czterech dekad, jakie upłynęły od założenia Wszechnicy, zmieniło się niemal wszystko. Dzisiejszy Uniwersytet Śląski wyrósł na potężną instytucję naukową, która zatrudnia tysiące pracowników i działa w sześciu miastach naszego województwa. Dzięki Uczelni zmianie ulega również wizerunek regionu, który coraz rzadziej kojarzy się z przemysłem ciężkim, a coraz częściej postrzegany jest w Polsce i poza jej granicami jako ośrodek intelektualny.

Jedna rzecz nie uległa jednak zmianie. Kiedy w listopadzie ubiegłego roku spotkałam się z najlepszymi absolwentami Uczelni, w ich oczach widziałam tę samą pasję i ciekawość świata, jaka mnie i moim rówieśnikom towarzyszyła ponad trzydzieści lat temu.

KRYSTYNA BOCHENK
Wicemarszałek Senatu RP

Czterdziestoletnia działalność naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego przyczyniła się w znaczący sposób do zmiany wizerunku naszego miasta i regionu. Górniczo-hutnicza tradycja wytwórcza i kulturowa, stanowiąca o rozwoju Katowic w pierwszym okresie istnienia miasta, zastępowana jest materializującą się w szybkim tempie wizją „miasta nauki, kultury i finansów”. Działalność Uniwersytetu Śląskiego nobilituje i promuje miasto Katowice, stawiając je w pierwszym rzędzie krajowych ośrodków akademickich i centrów badań naukowych.

Rada Miasta Katowice składa na ręce Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla całej społeczności akademickiej uniwersytetu najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia uczelni. Wszystkim pracownikom naukowym, którzy w ciągu całej czterdziestoletniej historii Uniwersytetu przyczynili się do jego sukcesów i rozwoju, Rada Miasta Katowice składa wyraz najwyższego szacunku i uznania.

JERZY FORAJTER
Przewodniczący Rady Miasta Katowice

O znaczeniu wspólnoty akademickiej dla społeczeństwa tak mówił Sługa Boży Jan Paweł II podczas spotkania w Uniwersytecie w Dżakarcie w 1989 roku: „Uniwersytety stanowią (...) ważną część tego wielkiego systemu, złożonego z osób, instytucji i tradycji, w których nowe idee są formułowane, weryfikowane i przedstawiane całemu społeczeństwu. Badania, dyskusje i nauczanie prowadzone na uniwersytecie wywierają na ludzi głęboki wpływ, sięgający daleko poza środowisko akademickie. Ten ogromny, choć niewidoczny wpływ uniwersytetów czyni je potężną siła w łonie społeczeństwa”.

W tym duchu należy zatem widzieć dotychczasową historię Uniwersytetu Śląskiego i jego osiągnięcia. Choć początki jego działalności nie były łatwe, to jednak w miarę upływu lat stał się on i pozostaje ważnym ośrodkiem naukowym w Polsce. Wypełnił bowiem wielką pustkę, jaka była na Śląsku i Zagłębiu pod względem instytucji naukowych. Prężnie rozwijający się pod względem infrastruktury przemysłowej region, posiadający największe zagęszczenie demograficzne w kraju, zasługiwał na to, by posiadać Uniwersytet z licznymi wydziałami i kierunkami kształcenia.

Obecnie Uniwersytet Śląski, uwzględniając potrzeby XXI wieku, wychodzi do młodych ludzi z atrakcyjną ofertą edukacyjną. Systematycznie powiększa się też w nim grono wykładowców, ciągle przybywają nowi naukowcy, a ci, którzy znaleźli zatrudnienie wcześniej, awansują w strukturach macierzystego Uniwersytetu, zdobywając nowe stopnie i zaszczytne tytuły naukowe. Modernizuje się też i powiększa zaplecze socjalno-dydaktyczne uczelni.

Najważniejszą jednak sprawą pozostaje wykształcenie nowego pokolenia intelektualistów, do których należy tworzenie przyszłości we wszystkich jej wymiarach.

TADEUSZ RAKOCZY
Biskup Bielsko-Żywiecki

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora