Kronika Uniwersytecka - Maj 1996

WSPÓLNYMI SIŁAMI

Jeden z cenniejszych budynków uniwersyteckich - siedziba Wydziału Techniki w Sosnowcu - będzie gruntownie remontowany i konserwowany wspólnymi siłami uczelni, miasta Sosnowca i wojewódzkich służb ochrony zabytków. Porozumienie w tej sprawie podpisali 11 kwietnia nasz rektor, prezydent Sosnowca i wojewódzki konserwator zabytków. 100-letni gmach przy ul. Żeromskiego 3 w Sosnowcu należy do najcenniejszych zabytków w mieście, ze względu na swe walory architektoniczne i bogaty wystrój wnętrz. Służył dobrze szkole, dla której ufundował go sosnowiecki przemysłowiec Henryk Dietl, dobrze też służy od 1970 roku Uniwersytetowi. Jednakże wymaga wielkich nakładów - rzędu kilkudziesięciu miliardów st. złotych - na remont kapitalny, którego już nie da się odkładać. Istnieje dokumentacja koniecznych prac, uwzględniająca wymogi konserwatorskie oraz zamiar rozpoczęcia prac w tym roku - od remontu dachu. W pierwszej kolejności trzeba będzie wymienić więźbę dachową - na stalową. Są duże nadzieje, że stal na ten cel otrzymamy od hut "Katowice" i "Bankowa". Dopiero po zabezpieczeniu budynku przed przeciekaniem dachu i w ogóle przed jego zawaleniem się, będzie można przystąpić do dalszych prac remontowych i konserwatorskich. Pewnie potrwa to kilka lat.

"Umawiające się strony" ustaliły, że w przyszłości budynek będzie służył także miastu - na szczególne okoliczności kulturalne i w celach reprezentacyjnych a także na tradycyjne zjazdy Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum im. St. Staszica. Umówiono się także, że uczestnicy porozumienia na wszelkie sposoby zabiegać będą o zewnętrzne środki na kosztowny remont.

Z BIBLIOTEKĄ ŚLĄSKĄ - ŚCIŚLEJ...

... będzie współpracować nasza uczelnia, a zwłaszcza nasz system biblioteczny. Tak postanowili dyrektor BŚ prof. Jan Malicki i rektor prof. Maksymilian Pazdan, podpisując nową umowę o współpracy obu instytucji. Zachowując dotychczasowe profile zbiorów i specjalizacji, BŚ i nasza BG będą miały na uwadze pogłębienie wzajemnej komplementarności przy uzyskiwaniu nowości zagranicznych, uzgadnianie listy prenumerowanych czasopism obcych, co pozwoli na racjonalniejsze gospodarowanie środkami finansowymi. Obie biblioteki będą dążyć do utworzenia jednolitego systemu informacji o zbiorach. Wzajemnie zapewniono sobie pierwszeństwo w wymianie międzybibliotecznej. Uczelnia nasza zobowiązała się przyjmować pracowników BŚ na zaoczne i podyplomowe studia w Instytucie Bibliotekoznawstwa na takich samych zasadach jak naszych pracowników bibliotecznych, będziemy też współpracować w doskonaleniu zespołów bibliotecznych przez organizację seminariów, praktyk i staży specjalistycznych.

EKOLOGIA W RYBNIKU

Nowo utworzony Zakład Etnologii w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze Filii w Cieszynie, wespół z Rybnickim Centrum Kultury oraz Komisją Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska przy PAN i Urzędem Miasta w Knurowie, był organizatorem konferencji naukowej nt. : "Ekologia przestrzeni kulturowej Śląska, przykład badawczy: Ziemia Rybnicka". Była to jubileuszowa, bo dziesiąta już konferencja z cyklu: "Tradycje kulturowe i historyczne Śląska". 18 kwietnia w Rybniku referaty wygłosili: prof. dr hab. I. Bukowska-Floreńska, prof. dr hab. W. Korzeniowska, dr T. Kania - z cieszyńskiej Filii, dr P. Wróblewski z Instytutu Socjologii, dr P. Górka z Politechniki Śląskiej i inż. I. Kułach z Urzędu Miasta Rybnik. Mówiono o m. in. czynnikach kulturowej tożasamości Górnego Śląska, formach edukacji środowiskowej na przykładzie Knurowa, mikrosferach życia w ROW-ie. Wreszcie - o działalności ekologicznej Miasta Rybnika.

NAGRODA PREZYDENTA SOSNOWCA

Tegoroczną Nagrodę Prezydenta Sosnowca w dziedzinie nauki i upowszechniania wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim otrzymał doc. dr Adam Jarosz, emerytowany pracownik Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Doc. Jarosz jest badaczem piśmiennictwa dawnej Polski, zwłaszcza twórczości Walentego Roździeńskiego, a także autorem licznych szkiców dotyczących kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Pod jego redakcją ukazały się dotychczas cztery tomy "Materiałów do księgi życiorysów ludzi kultury Zagłębia Dąbrowskiego".

DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

28 marca Wydział Techniki wspólnie ze swymi Szkołami Patronackimi rozpoczął II cykl wykładów popularno-naukowych swych pracowników naukowych dla szkół średnich Zagłębia o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Tytuł cyklu: "Kształcenie dla przyszłości". Pierwszy cykl wykładów wygłoszony w roku ubiegłym, wzbudził duże zainteresowanie młodzieży i stąd postanowiono zorganizować II cykl, znacznie rozszerzony. Wykłady odbywać się będą dwa razy w miesiącu, do końca roku 1996 (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych). Zostanie wygłoszonych 14 wykładów. Organizacją zajęć (przyjmowanie zgłoszeń młodzieży i przygotowanie sal) zajmą się średnie szkoły, które z Wydziałem mają szczególne więzi współpracy. Zasady uczestnictwa i miejsca wygłaszania wykładów zostały podane w specjalnie opracowanym afiszu, który został rozesłany do wszystkich szkół.

Pierwszy wykład inauguracyjny z nowego cyklu nt. "Techniki multimedialne składu komputerowego" został wygłoszony przez mgr inż. Andrzeja Przybylskiego 28 marca w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie władz Dąbrowy Górniczej, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, dyrektorów szkół i zakładów przemysłowych z władzami Uniwersytetu i Wydziału. Z naszej strony uczestniczyli w nim panowie prorektor Andrzej Jankowski i dziekan WT Eugeniusz Łągiewka.

FILIA TEATRALNA

Film Wojciecha Hasa "Sanatorium pod klepsydrą" z roku 1973, spektakl "Samotność" w wykonaniu Państwowego Teatru Lalek "Banialuka" w Bielsku Białej (w wersji video) z roku 1988 i przedstawienie "Kometa" w realizacji amatorskiego Teatru im. Mjra Szmauza z Czeskiego Cieszyna z roku 1995, złożyły się na program imprezy: "Obszary Wyobraźni", przygotowanej przez dr Aleksandrę Humel i Mirosławę Pindór z Zakładu Animacji Społeczno-Kulturalnej Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze Filii UŚ w Cieszynie. Spotkaniem tym, tradycyjnie już Zakład kształcący animatorów kultury uczcił Międzynarodowy Dzień Teatru. Imprezie patronował tym razem skromny nauczyciel rysunków z Drohobycza, obdarzony potęgą wyobraźni - Bruno Schulz.

Trzy różne propozycje artystyczne, jakie przedstawiono, realizowane odmiennymi środkami i technikami (film pełnometrażowy, film video, spektakl), przygotowane przez profesjonalistów i amatorów, oddzielone upływem czasu, jednakowo jednak żywe i w pełni oddające wizjonerskie, kreatywne pisarstwo Schulza.

O pracy nad tworzeniem spektakli mówili sami ich twórcy - reżyser Janusz Klimsza i aktorzy Teatru im. Mjra Szmauza podczas wieczornego pospektaklowego spotkania, Władysława Cader z PTL "Banialuka" komentując "na gorąco" pokaz video. Spotkania (w których uczestniczyła spora liczba studentów, i to różnych specjalności) odbyły się w - specjalnie "po schulzowsku" zaadaptowanej - Sali Baletowej (zrekonstruowano tam m. in. dzięki elementom dekoracji udostępnionym przez "Banialukę", scenografię do "Samotności"). Projekcja filmu poprzedzona została natomiast interesującym wykładem dr Agnieszki Ćwikiel, przygotowującym, nieobeznanego w większości z prozą Schulza widza, do odbioru trudnego, wizyjnego dzieła Hasa.

Prezentacjom filmu i spektakli towarzyszyła wystawa plakatu teatralnego przygotowana przez mgr Mariana Żyromskiego.