Z Senatu - Maj 1996

W punkcie "sprawy kadrowe" Senat, obradujący 23 kwietnia, rozpatrzył (pozytywnie) jeden wniosek o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚ oraz dwa wnioski o profesury nadzwyczajne na czas nie określony. Ale zarazem uszczuplił grono samodzielnych pracowników naukowych, udzielając zgody na odejście z naszej uczelni profesora UŚ Michała Mrozowickiego, którego Uniwersytet Gdański zaprosił do zorganizowania w tamtej uczelni romanistyki. Jest pewnego rodzaju "osłodą" owego faktu to, iż odchodzi z taką właśnie misją naukowiec będący absolwentem naszej romanistyki..

Senat zaaprobował wszczęcie procedur o nadanie tytułów doctora honoris causa naszej uczelni dwóm osobistościom: Panu Jacques'owi de Chalendar - prezesowi Fundacji France - Pologne oraz Panu Profesorowi Adamowi Strzałkowskiemu, fizykowi jądrowemu z UJ, niegdyś - w czasach Filii UJ w Katowicach organizatorowi naszej fizyki. Z wnioskami wystąpiły - w pierwszej sprawie - Rada Wydziału Nauk Społecznych, w drugiej - RW Matematyki, Fizyki i Chemii.

Na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Pana Profesora Kazimierza Zgryzka, Senat uściślił, a jeszcze ściślej rzecz biorąc - skorygował Regulamin Wyborczy, oddzielając zebranie elektorów na którym zostanie dokonana prezentacja kandydatów na rektora od właściwego zebrania wyborczego. Tak więc kalendarium najważniejszych dla całej uczelni wydarzeń wyborczych jest następujące: 13 maja o godz. 10 odbędzie się zebranie kolegium elektorskiego w Auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie - prezentacja kandydatów na rektora. Następnego dnia, w tym samym miejscu o tej samej porze - wybór rektora. Natomiast wybory prorektorów - także w tym samym miejscu, o tej samej godzinie - 21 maja.

Także prof. Zgryzek przedstawił Senatowi do zatwierdzenia regulamin wyborów w naszej uczelni elektorów wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Mamy wybrać elektorów, którzy później, na ogólnopolskich zebraniach wybiorą członków RGSzW. Rada Główna składa się z 35 przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych, 10 przedstawicieli innych nauczycieli ze stopniem doktora oraz 5 studentów (wybieranych wedle odrębnej procedury określonej przez ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów studenckich). Na naszą uczelnię przypada do obsadzenia 6 lub 7 mandatów elektorskich w grupie profesorów i doktorów habilitowanych oraz 7 lub 6 mandatów w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora. 6 lub 7 oraz 7 lub 6 - w zależności od stanu zatrudnienia (na pełnych etatach) w dniu wyboru elektorów. A że w obu grupach mamy liczby zatrudnionych oscylujące w pobliżu "momentów granicznych" - stąd w odniesieniu do obu grup możliwe jest owo "albo - albo". Pan Rektor zaapelował do Senatu, a za jego pośrednictwem do wszystkich nauczycieli akademickich o uczestnictwo w tej procedurze wyłaniania składu ważnej reprezentacji społeczności akademickiej. Wybory elektorów odbędą się w ostatniej dekadzie maja.

Nie bez dyskusji Senat pozytywnie zaopiniował tegoroczny plan remontów uniwersyteckich. Zapoczątkowało ją pytanie Pani Dziekan Grabowskiej o cel środków ( w wys. 160 mln st. zł) przeznaczonych na "opracowanie projektu rozbudowy" ośrodka w Bornym Sulinowie. Dyr. Jelonek wyjaśnił, iż chodzi o opracowanie projektu zagospodarowania terenu na którym - jest szansa - może powstać stacja klimatologiczna o charakterze naukowym i dydaktycznym, a także o opracowanie wariantów zagospodarowania strychów na duże pomieszczenie, które będzie mogło spełniać rolę klubu czy świetlicy oraz sali dydaktycznej dla studentów odbywających tam zajęcia terenowe (WBiOŚ oraz WNoZ). Wyjaśnienie chyba nie całkiem zadowoliło, ponieważ wsparł je Pan Dziekan Jania, optując za trzymaniem się Bornego i rozwijaniem go w jego wielorakiej funkcji, gdyż jest to miejsce i obiekt, którego wielu nam zazdrości; jeśli zaś chodzi o jego walory rekreacyjne to z pewnością - zdaniem prof. Janii - znacznie przewyższa Sąpłaty, które przecież także wymagają nakładów na utrzymanie. Innym wątkiem na marginesie akceptowania planu remontów był problem, raczej pytanie, postawione przez Pana Dziekana Zioło: skoro większość zadań remontowych wynika z konieczności narzuconej przez różnego rodzaju "policje" - budowlaną, gazową, elektryczną, bhp i wreszcie straż pożarną - to nad czym tu dyskutować - na Senacie, po co pytać poszczególne wydziały o ustalenie priorytetów remontowych. Pytanie było tak dramatyczne, że dopiero po chwili ciszy Pan Rektor odpowiedział mniej więcej tak: nie pytając o opinie Senatu czy wydziałów, rektorowi pozostaje tylko jedno wyjście: pozamykać poszczególne zagrożone czy też zakwestionowane przez właściwe zewnętrzne organy kontroli obiekty, zawiesić w nich zajęcia albo ( i ) podać się do dymisji. Zdaniem Rektora kolektywnie jednak łatwiej z wszelkich konieczności wybrać do realizacji te najkonieczniejsze, skoro na wszystkie na raz brak środków. Pan prof. Zioło - jak się wydaje - przyjął ze zrozumieniem tę odpowiedź i również głosował za przyjęciem planu, tym ochotniej, iż Pan Rektor dodał, że ostatecznie chodzi o to aby Rektor... wraz z Dziekanem nie wylądowali w więzieniu, we wspólnej lub osobnych celach.

W "sprawach różnych" Pan Rektor poinformował iż:

1. Uczelnia nasza wchodzi w porozumienie z jednym z trzech kurdyjskich uniwersytetów w Iraku. Strona kurdyjska zabiegała o to gdyż chodzi jej o kształcenie u nas swych przyszłych kadr akademickich na dwóch ostatnich latach studiów magisterskich i studiach doktoranckich, liczy także w przyszłości na przyjęcie zaproszenia do siebie przez naszych profesorów. Za wszystkie te "usługi" strona kurdyjska gotowa jest płacić.

2. Przyszło zawiadomienie o przyznanych nowych kategoriach dla poszczególnych wydziałów i instytutów. Jest lepiej - napiszemy o tym w czerwcu.

Pan Prorektor Jankowski przedstawił Senatowi do zatwierdzenia dewizowe stawki dla obcokrajowców za studia w naszej uczelni. Opłata roczna na wszystkich licencjackich i magisterskich kierunkach wynosi 3000 USD, z wyjątkiem kierunku operatorskiego i reżyserskiego gdzie opłata wynosi 4000 USD. Na wszystkich studiach doktoranckich, podyplomowych, na stażach habilitacyjnych i innych naukowych - wszędzie jednakowo - 4000 USD.

Autorzy: F.S.