NOWE GRANTY

Dorocznym już zwyczajem publikujemy listę nowych grantów jakie zgłosili (z pozytywnym rezultatem) nasi pracownicy w konkursach KBN w okresie minionego roku akademickiego. Warto zwrócić uwagę, że przed rokiem taka sama lista była skromniejsza liczbowo: były na niej 22 projekty badawcze - wobec 31 na liście obecnej.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

mgr Mariola Jabłońska - Badania substancji mineralnej w pyle zawieszonym i opadającym na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - 5000, - zł - 1. 07. 95 - 30. 06. 1996;

dr hab. Adam Idziak - Badania struktury seryjnej regionalnych wstrząsów górniczych z rejonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - 80000, - zł - 1. 07. 95 - 31. 12. 1997;

dr Bogdan Żogała - Podstawy fizyczne zjawiska pamięci maksymalnej temperatury w przebiegu emisji sejsmoakustycznej w skałach osadowych - 23300, - zł - 1. 10. 1995 - 1. 10. 1997;

mgr Hanna Rubin - Transformacje składu chemicznego wód strefy saturacji i aeracji w rejonie składowisk odpadów Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach - 4950, - zł - 1. 07. 1995 - 31. 10. 1996;

mgr Jarosław Badera - Wpływ tektoniki na rozwój mineralizacji polimetalicznej w rejonie złoża Myszków - 3000, - zł - 1. 09. 1995 - 31. 12. 1996;

dr Stanisław Ćmiel - Wpływ tektoniki dysjunktywnej na jakość pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym - 5000, - zł - 1. 05. 1995 - 30. 04. 1996;

Prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski - Zasoby wód podziemnych, ich ochrona i optymalizacja zagospodarowania w warunkach intensywnego drenażu górniczego (wybrane GZWP triasu śląsko-krakowskiego) - 200000, - zł - 1. 07. 1997 - 30. 06. 1998;

Prof. dr hab. Jacek Jania - Fizyczne procesy glacjalne w warunkach zmieniającego się klimatu, a ich zapis w osadach i formach na przykładzie Svalbardu - 197000, - zł - 1. 05. 1996 - 30. 04. 1999;

mgr Paweł Filipiak - Badania palinologiczne granicy dewonu z karbonem w Górach Świętokrzyskich - 9100, - zł - 1. 04. 1996 - 30. 09. 1998;

mgr Justyna Ciesielczuk - Hydrotermalne przeobrażenia granitów w masywie strzelińskim - 4900, - zł - 15. 07. 1996 - 14. 07. 1997;

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

prof. dr hab. Roman Ger - Stabilność równań funkcyjnych w sensie Hyersa - Ulama - 34600, - zł - 1. 07. 1995 - 30. 06. 1977;

dr hab. Jan Dec - Termooptyczno-polaryzacyjne badania przemian fazowych w kryształach typu KSc/Mo04/2 z niewspółmierną modulacją strukturalną - 5000, - zł - 1. 07. 1995 - 30. 06. 1996;

prof. dr hab. Janusz Zieliński - Silne korelacje i symetria parametru porządku w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych - 43ooo, - zł - 1. 07. 1995 - 31. 12. 1996;

dr Antoni Kocot - Badanie uporządkowania oraz dynamiki ferroelektrycznych ciekłych kryształów w próbce powierzchniowo stabilizowanej - 32000, - zł - 1. 01. 1996 - 31. 12. 1997;

prof. dr hab. Jerzy Łuczka - Procesy transportu, aktywacji i efektywnej dyfuzji indukowane nietermicznymi fluktuacjami - 62000, - zł - 1. 06. 1996 - 31. 05. 1998;

dr Bożena Klama - Badanie retencji w adsorpcyjnej chromatografii cienkowarstwowej z zastosowaniem tlenku glinu jako sorbentu - 4500, - zł - 1. 10. 1995 - 30. 09. 1996;

prof. dr hab. Stefan Ernst - Termodynamiczna charakterystyka mieszaniny n-heptan-etanol w obszarze wyższych ciśnień przy wykorzystaniu metod akustyki molekularnej (Promotorski) - 1. 01. 1996 - 31. 12. 1996;

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

dr hab. Wacław Wojciechowski - The Monograph of Palearctic Pterocommatinae (Aphididae, Aphihinea, Homoptera) - 30000, - zł - 1. 09. 1995 - 31. 03. 1999;

dr hab. Iwona Szarejko - Optymalizacja metody otrzymywania podwojonych haploidów pszenicy w krzyżówkach międzyrodzajowych z kukurydzą oraz ocena przydatności uzyskanych linii w hodowli pszenicy jarej w Polsce - 102400, - zł - 1. 09. 1995 - 30. 09. 1998;

prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski - Aphalaridae (Homoptera, Psylloidea) Środkowej Azji - 36700, - zł - 1. 01. 1996 - 30. 11. 1998;

prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska - Poliploidalność w kulturach in vitro Arabidapsis thaliana - 42000, - zł - 1. 01. 1996 - 30. 06. 1998;

dr Mirosław Nakonieczny - Przyczyny wymierania pienińskiej populacji niepylaka apollo (Parnassius apollo L. ) - analiza procesów biochemicznych i fizjologicznych - 44000, - zł - 1. 03. 1996 - 28. 02. 1998;

WYDZIAŁ TECHNIKI

dr Janusz Adamczewski - System pomiarowo- diagnostyczny dla oceny stanu silników elektrycznych małej mocy - 5750, - zł - 1. 07. 1995 - 31. 12. 1996;

dr hab. Marian Surowiec - Otrzymywanie, struktura i właściwości kwazikrystalicznych stopów metali - 98800, - zł - 1. 07. 1995 - 30. 06. 1997;

dr hab. Antoni Budniok - Elektroamorfizacja stopu Ni - P na monokryształach srebra i miedzi. Warstwy kompozytowe na osnowie amorficznego niklu z tlenkami metali przejściowych dla potrzeb elektroutleniania - 40000, - zł - 1. 10. 1995 - 31. 08. 1998;

dr hab. Antoni Budniok - Opracowanie podstaw technologii otrzymywania elektrolitycznych stopów metali dla celów katalizy - 140 000, - zł - 1. 04. 1996 - 31. 12. 1998;

dr Danuta Stróż - Analiza procesu wydzieleniowego w stopach NiTi wykazujących efekt pamięci kształtu - 102100, - zł - 1. 04. 1996 - 31. 03. 1998;

dr hab. inż. Dariusz Badura - Strategia testowania i samotestowania systemów procesowych - 10000, - zł - 1. 03. 1996 - 30. 05. 1997;

dr Dionizy Czekaj - Sensory piro- i piezoelektryczne na bazie cienkich warstw ferroelektrycznych typu PZT - 39900, - zł - 1. 05. 1996 - 30. 04. 1999;

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

mgr Bożena Cząstka-Szymon - Badanie sprawności językowej uczniów szkół polskich na Zaolziu - 4910, - zł - 1. 06. 1995 - 30. 05. 1996;

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

dr Bogdan Ogrodnik - Ontologia przedmiotu realnego - 18750, - zł - 1. 01. 1996 - 31. 12. 1997;