Nowe książki - Październik 1998

P r a c e     n a u k o w e

HISTORIA. Andrzej K u n i s z: Wojny a pieniądz. Z badań nad obiegiem srebrnej monety na wschodnim pograniczu Imperium Rzymskiego w epoce Sewerów (193-235), bibliogr., aneks, mapy, plansze, summ., res., 10 zł

FILOZOFIA. Janusz C z e r n y, Wiktor Z i p p e r: Podstawy filozofii fizyki, bibliogr., summ., Zsfg., 6 zł

Andrzej Jan N o r a s: Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli, bibliogr., summ., Zsfg., 8 zł

POLITOLOGIA. Między realizmem a utopią. Świadomościowo-ideologiczne i polityczne przesłanki pokoju i demokracji na przełomie XX i XXI wieku oraz ich historyczne uwarunkowania. Red. Jerzy Ś w i e c a, summ., Zsfg., 6 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Forum. Vol. 1: Studies in Comparative Literature and Translation. Red. Piotr F a s t, Wacław M. O s a d n i k, tab., schem., streszcz., rez., 10 zł

Anna O p a c k a: Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności, summ., res., 6 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy. Red. Ewa J ę d r z e j k o, bibliogr., schem., res., summ., 16 zł

Małgorzata K i t a: Wywiad prasowy. Język - gatunek - interakcja, bibliogr., schem., res., summ., 10 zł

Mirosława S i u c i a k: Język śląskich utwrów scenicznych z lat 1864-1922, bibliogr., tab., summ., Zsfg., 8 zł

PEDAGOGIKA. Ewa J a r o s z: Przemoc wobec dzieci. reakcje środowisk szkolnych, bibliogr., aneks, rys., tab., schem., summ., Zsfg., 7 zł

Mirosław W ó j c i k: Kształtowanie się polskiej pedagogiki rodzinnej w latach 1918-1939. Podstawy teoretyczne - kierunki rozwoju - praktyka, bibliogr., schem., summ., Zsfg., 8 zł

PRAWO. Ernest K n o s a l a: Prawne układy sterowania w administracji publicznej, bibliogr., summ., Zsfg., 12 zł

NAUKA O MATERIAŁACH. "Fizyka i Chemia Metali". T. 15. Red. Jan B a r c i k, bibliogr., wklejka, rys., tab., rez., summ., 10 zł

Lucjan P a j ą k: Nanostruktura wybranych porowatych materiałów badana metodą małokątowego rozproszenia promieni rentgenowskich (SAXS), bibliogr., rys., tab., rez., summ., 7 zł

S k r y p t y

PSYCHOLOGIA. Krystyna B a l a w a j d e r: Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, bibliogr., rys., schem., tab., 8 zł

Barbara K o ż u s z n i k: Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności, bibliogr., ćwicz., rys., schem., tab., 10 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Małgorzata K i t a: Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1-2, bibliogr., indeks, ćwicz., definicje, tab., schem., 30 zł

C z a s o p i s m a

PEDAGOGIKA/PSYCHOLOGIA. "Chowanna" 1998, R. XL (LI), T. 1 (10). Red. nacz. Władysława Ł u s z c z u k, wklejka, schem., tab., summ., 7 zł (półrocznik)

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach" 1998, T. 19, nr 2. Kom. red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., rys., tab., fot., 6 zł (kwartalnik)

ZAPOWIEDZI

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z: Braterstwo i służba, czyli rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego

Bronisław Z y s k a: Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 4: Katastrofy w bibliotekach - przyczyny, zapobieganie, akcje ratunkowe (skrypt)

JĘZYKOZNAWSTWO. Lingwistyka stosowana w nauczaniu języka rosyjskiego. Red. Maja S z y m o n i u k

PRAWO. Zygmunt T o b o r: Teoretyczne problemy legalności

NAUKI O ZIEMI. Lesław T e p e r: Wpływ nieciągłości podłoża karbonu na sejsmotektonikę północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Poza Wydawnictwem UŚ ukazały się:

Modern theatre in different cultures. Styles and conventions, red. Eleonora Udalska , Wydawnictwo "Energeia", Warszawa 1997, s. 280.