APEL KLUBU POLONII "SILESIA-POLONIA" DO SPOŁECZEŃSTWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ W KATOWICACH
40 018 Katowice, ul. Graniczna 32, telefon/fax 256 19 38

KLUB PRZYJACIÓŁ POLONII "SILESIA-POLONIA"
APEL
Klubu Przyjaciół Polonii "SILESIA-POLONIA"
do SPOŁECZEŃSTWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Szanowni Państwo,

Klub Przyjaciół Polonii "SILESIA-POLONIA" przy Górnośląskim Oddziale Stowarzyszenia "WSPÓLNOTA POLSKA", wypełniając swą moralną powinność wobec naszych rodaków w świecie, w poczuciu współodpowiedzialności za kształtowanie stosunków społeczeństwa śląskiego z Polonią i Polakami za granicą

a p e l u j e

o zespolenie wysiłków w umacnianiu solidarności narodowej, w szczególności serdecznych więzi z Ojczyzną POLONII ŚLĄSKIEJ, rozproszonej po świecie i rozdzielonej z nimi granicą, śląskiej grupy etnicznej na Zaolziu.

W trosce o stworzenie oferty programowej dla polonii na miarę tradycji patriotycznych i rangi naszego regionu

a p e l u j e m y

do środowisk opiniotwórczych i społeczności samorządowych oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, którym bliska jest idea WSPÓLNOTY POLSKIEJ, o podjęcie debaty nad wizją stosunków śląsko - polonijnych.

Ważnym aspektem proponowanej debaty jest pogłębienie świadomości społecznej w kategoriach wspólnotowych, zrozumienia, że wspieranie naszych rodaków na obczyźnie, ich związków z narodowym dziedzictwem kulturowym jest powinnością ogólnonarodową rangi konstytucyjnej (art. 6 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej).

Kluczowe znaczenie dla łączności i współpracy z polonią będzie mieć pozycja tej problematyki w programach działania terenowych organów samorządowych i administracji państwowej, w programach instytucji i organizacji ds. dziedzictwa, rozwoju i promocji regionu w sferze edukacji, kultury, nauki i gospodarki.

Mamy nadzieję, że nasz apel wezmą do serca nowo wybrane władze samorządowe gmin, miast, powiatów i województwa, że traktować będą pomoc i współpracę z Polonią jako zadanie własne, służące dobru społeczeństwa.

Szanowni Państwo,

W dyskusji i pracy nad stworzeniem śląskiego modelu stosunków z Polonią i Polakami za granicą miejmy na uwadze to, co możemy wspólnie zrobić lepiej i skuteczniej niż dotychczas, aby bardziej celowo i racjonalnie spożytkować potencjał społeczny i intelektualny, aby pomoc trafiała w rzeczywiste potrzeby, uwzględniała dynamikę przemian w środowiskach polonijnych i polskich w świecie, specyfikę społeczną i kulturową regionu.

Zastanówmy się wspólnie nad kwestiami:

- jak pomagać, aby naszą pomocną dłoń i otwarte serce odczuli najbardziej potrzebujący z nadzieją na trwałość naszej pamięci i dobroczynności?

- jak pomagać, aby zbliżać ludzi, powiększać kręgi przyjaźni w społecznościach, wśród których żyją nasi rodacy?

- jak realizować pomoc i współpracę na płaszczyźnie więzi środowisk lokalnych, zawodowych, branżowych, środowisk i organizacji młodzieżowych, wspólnot religijnych i innych?

- jak wspierać Polaków na wschodzie w odradzaniu ich tożsamości narodowej, w przewartościowaniu mentalnościowym i duchowym, w ich codziennym egzystowaniu w biedzie i braku perspektyw dla młodzieży?

- Jak wprowadzić do polskiej świadomości i wykorzystać dla dobra regionu dorobek naukowy i kulturalny Polonii?

- Jak zapewnić obecność Śląska w świadomości i życiu Polonii oraz wykorzystać jej możliwości dla promocji regionu i środowisk, aby Śląsk stał się celem lokowania polonijnego kapitału wiedzy, doświadczeń i zainteresowań turystyczno- krajoznawczych?

Okazją do prezentacji poglądów, ofert i zobowiązań oraz do sformułowania głównych celów i priorytetowych zadań programowych, będzie ŚLĄSKIE FORUM INICJATYW POLONIJNYCH - Katowice`98, które planujemy na 20 listopada br. w nowym gmachu Biblioteki Śląskiej.

Serdecznie zapraszamy na FORUM wszystkich zainteresowanych dialogiem, porozumieniem i współpracą na platformie Klubu Przyjaciół Polonii "SILESIA-POLONIA".

Czekamy na Państwa głos i czyny!

Czekamy na opinie, sugestie i nowatorskie inicjatywy!

Czekamy na ludzi czynu, otwartych i kreatywnych!

Czekamy na ofiarnych darczyńców!

Czekamy na twórczy wkład w dzieło budowy ŚLĄSKIEJ WSPÓLNOTY POLSKIEJ

Katowice, wrzesień 1998r.