POŻYCZKI I KREDYTY DLA STUDENTÓW

Ministerstwo Edukacji Narodowej przesyła w załączeniu tekst ustawy z 17 lipca 1998 r. w sprawie pożyczek i kredytów studenckich. Obecnie Ministerstwo pracuje w trybie pilnym nad przygotowaniem aktów wykonawczych do ustawy. Równocześnie, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej podjęte są prace nad wdrożeniem systemu kredytów w nowym roku akademickim.

Ustawa wprowadza preferencyjne kredyty dla studentów. Kredyty studenckie będą udzielane przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Fundusz będzie utworzony ze środków budżetowych i ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego. O tym które banki podejmą się udzielania kredytów, Ministerstwo będzie mogło poinformować po podpisaniu umów między tymi bankami komercyjnymi a BGK.

W oparciu o przepisy ustawy i projektowane rozwiązania w aktach wykonawczych, przedstawiono poniżej podstawowe warunki otrzymywania i spłaty kredytu studenckiego:

1. O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, szkół wyższych państwowych i niepaństwowych, akademickich i zawodowych, pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. .

2. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego będą mieli studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. Zasady liczenia dochodu określi rozporządzenie, a decyzja o wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania kredytu zapadnie po złożeniu przez studentów wstępnych wniosków o kredyt:

3. Kredyt studencki udzielony jest na okres studiów, jednak nie dłużej niż na okres 6 lat.

4. Kredyt będzie wypłacany przez 10 miesięcy w roku akademickim.

5. Przewidywana wysokość miesięcznej transzy kredytu w roku akademickim 199899 wynosi 400  zł.

6. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi nie mniej niż połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

7. Rozpoczęcie spłaty kredytu przewiduje się po roku od daty ukończenia studiów.

8. Spłata kredytu trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu.

9. Wysokość raty spłaty pożyczki nie może przekroczyć 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

10. Ustawa przewiduje możliwość umorzenia kredytu. Podstawą umorzenia są w szczególności: dobre wyniki ukończenia studiów, trudna sytuacja życiowa kredytobiorcy, trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań.

11. Środki zarezerwowane w budżecie państwa na uruchomienie nowego systemu kredytów studenckich pozwolą na udzielenie w roku akademickim 1998/99 około 100 tysięcy kredytów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdaje sobie sprawę, że wejście w życie ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich nałoży na szkoły wyższe nowe zadania polegające przede wszystkim na masowej akcji wystawiania w październiku zaświadczeń potwierdzających status studenta (wzór druku określi rozporządzenie). Uruchomienie systemu będzie w dużej mierze zależało od sprawnego działania systemu informacji o kredytach studenckich w uczelniach i współpracy z samorządami studenckimi. Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie na bieżąco informowało uczelnie o zakończeniu kolejnych etapów prac legislacyjnych i wdrożeniowych.

USTAWA
z dnia 17 lipca 1998 r.
o pożyczkach i kredytach studenckich

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich...

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów...