KONKURS "MÓJ UNIWERSYTET"

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza konkurs

"Mój Uniwersytet"

Regulamin konkursu:

1. Temat: "Mój Uniwersytet" - wizja uniwersytetu w oczach przyszłych i obecnych studentów.

Liczymy, że prace konkursowe będą omawiać między innymi nadzieje wiązane z chwilą wstąpienia w mury Uczelni oraz prezentować oczekiwania młodych ludzi wobec całej społeczności akademickiej, grona naukowców, badaczy, Mistrzów, Władz Uczelni oraz wszystkich mających wpływ na współczesne i przyszłe oblicze Uniwersytetu.

Liczymy, że prace konkursowe pozwolą stworzyć pewien obraz współczesnego Uniwersytetu, który - spełniając swe podstawowe funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne - stanie się również miejscem Wspaniałej Przygody.

2. Termin: prace prosimy nadsyłać do 15 grudnia 1998 roku na adres:

Uniwersytet Śląski - Biuro Rektora, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem "Konkurs"

3. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (kategoria 1) oraz do studentów Uniwersytetu Śląskiego (kategoria 2);

Uczestnicy proszeni są o podanie swoich danych osobowych:

w kategorii 1- imię i nazwisko, adres szkoły, klasa,

w kategorii 2 - imię i nazwisko, wydział, kierunek i rok studiów oraz adres domowy;

4. Prace konkursowe: prace konkursowe w 3 egzemplarzach prosimy nadsyłać w jednej z następujących form: wydruk komputerowy lub maszynopis, w kategorii 1 dopuszczalny również czytelny rękopis.

Objętość pracy nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na 1 stronie) lub w przypadku rękopisu i wydruku komputerowego ich równowartość.

5. Rozstrzygnięcie: ocenę prac w dwóch oddzielnych kategoriach przeprowadzi specjalnie powołana komisja rektorska, w skład której wejdą przedstawiciele: Rektora i władz uczelni, nauczycieli akademickich, studentów i inne zaproszone do udziału w jury osoby.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: luty 1999. O wynikach i dokładnym terminie wręczenia nagród laureatów konkursu powiadomimy listownie.

6. Nagrody: dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz trzy, miesięczne praktyki w redakcji "Gazety Wyborczej" w Katowicach. Dodatkowo fragmenty najciekawszych prac zostaną opublikowane w "Gazecie Wyborczej", wydaniu "Gazeta w Katowicach" oraz "Gazecie Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

7. Patronat prasowy : "Gazeta Wyborcza", wydanie w Katowicach; W prasie akademickiej: "Gazeta Uniwersytecka UŚ"