Z Senatu - Październik 1998

23 czerwca 1998 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Przedstawiono następujące sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Pawła Miguli,

- wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Eulalii Skawińskiej.

- wniosek Wydziału Mat. Fiz. Chem. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Aleksandra Bródkę,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Teresy Pyzik,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Krzysztofa Kłosińskiego,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Dionizjusza Czubali,

- wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Danuty Dryndy,

- wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Doroty Ekiert-Grabowskiej.

Wszystkie wnioski uzyskały akceptację Senatu UŚ.

JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek powiedział, iż z wielkim żalem informuje, że został zobligowany do wprowadzenia dwóch wniosków kadrowych. Żal ten wynika z faktu, że dwoje wybitnych uczonych, w związku z wygranymi konkursami w innych uczelniach postanowiło rozwiązać umowę o pracę. Ponieważ są to pracownicy samodzielni wymagana jest zgoda Senatu. Rektor przedstawił dwa wnioski (oba z Wydziału Prawa i Administracji):

- wniosek prof. dr. hab. Zbigniewa Gostyńskiego w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Uniwersytetem Śląskim,

- wniosek dr hab. Ireny Lipowicz w sprawie rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron.

W tajnym głosowaniu Senat zgodził się na rozwiązanie stosunków pracy.

Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie przez Senat sprawozdania finansowego Uczelni za 1997 rok.

Sprawozdanie finansowe, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, zostało poddane badaniu przez biegłych rewidentów, którzy gospodarkę Uczelni ocenili pozytywnie i wydali opinię dla Senatu i Rektora. Zweryfikowane sprawozdanie zostało przedłożone Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów z prośbą o wydanie opinii. Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie. Również Senat przyjął sprawozdanie finansowe UŚ za 1997 rok.

Następny punkt programu obrad Senatu obejmował przyjęcie przez Senat sprawozdania z działalności Uczelni za rok 1997. W jawnym głosowaniu przyjęto sprawozdanie. Tradycyjnie już wyciąg z niego prezentujemu Czytelnikom "Gazety Uniwersyteckiej" w formie specjalnego dodatku.

Senat zaakceptował także dokument "Zasady polityki kadrowej wobec kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego, a także przyjął uchwałę w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego dotyczącej utworzenia Archiwum.

JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek zwrócił się do Senatu z prośbą o aprobatę wniosków dotyczących przyznania złotej lub srebrnej odznaki "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego", proponując, aby w związku z trzydziestoleciem Uniwersytetu Śląskiego, a także w związku z zakończeniem kadencji władz samorządowych uhonorować złotymi odznakami następujące osoby: inż. Henryka Dziewiora Prezydenta Miasta Katowice, mgr Franciszka Kotulskiego Przewodniczącego Rady, Urzędu Miejskiego w Katowicach, mgr inż. Janusza Ogiegło Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, mgr Władysława Fudalę Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Jastrzębia Zdrój, mgr inż. Marka Kopela Prezydenta Miasta Chorzowa, Floriana Lesika Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Chorzowa, mgr Michała Czarskiego Prezydenta Miasta Sosnowca, mgr Bogusława Kabałę Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Sosnowca, dr Jana Olbrychta Burmistrza Cieszyna, Wojciecha Brachaczka Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Cieszyna, a srebrną odznaką inż Jacka Kurzydło Naczelnika Wydziału Lokalowego UM Katowice.

Następnie JM Rektor przedstawił o przyznanie złotej odznaki "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"prof. dr. hab. Janowi Pilchowi Kierownikowi Katedry Laryngologii, który od wielu lat z niezwykłą pieczołowitością zajmuje się pracownikami Uniwersytetu.

Zgłoszony został także wniosek o przyznanie złotej odznaki dla doktora Ricardo Salmeri, człowieka związanego z Uniwersytetem od 1977 roku oraz kończącego swą misję konsularną w Katowicach Konsula Czeskiego - dr. Josefa Byrtusa.

JM Rektor poinformował, że jest również propozycja przyznania dwóch odznak pośmiertnie dla osób, których już nie ma wśród pracowników Uczelni, a są to: prof. dr hab. Walerian Pańko i dr Adam Kasprzyk.

Senat zaakceptował wszystkie wnioski.

JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek powiedział, że w związku z tym, iż docierały do niego głosy niepokoju dotyczące akademickiej służby zdrowia w związku z reformą służby zdrowia, chce poinformować, że była groźba likwidacji akademickiej służby zdrowia, jednak wspólnymi siłami różnych Uczelni udało się temu zapobiec i będzie ona funkcjonować do 31 grudnia tego roku.

Prorektor UŚ ds. nauczania prof. dr hab. Zofia Ratajczakowa poinformowała o przebiegu rekrutacji. Zasygnalizowała zmiany, które nastąpiły w stosunku do roku ubiegłego. W tym roku jest wyjątkowo dużo zgłoszeń na biologię 5, 6 na jedno miejsce, drugim takim kierunkiem jest filologia angielska 7, 5 na jedno miejsce. Przedstawiła także informacje jak kształtuje się ilość kandydatów na niektórych kierunkach, a mianowicie: filologia germańska 4, 0, filologia hiszpańska 5, 1, fizyka medyczna 4, 6, fizyka informatyczna 3, 1, geografia 4, 7, geofizyka 4, 2, politologia i nauki społeczne 4, 8, informatyka na Wydziale Techniki 6, 0, kulturoznawstwo 4, 5, prawo 6, 0, pedagogika 4, 3, psychologia 11, 8 - jest to swoisty rekord, ale na przykład na psychologię na UMCS zgłosiło się 24 kandydatów na jedno miejsce.

Łącznie z Filią w Cieszynie zgłosiło się 13140 kandydatów, co w skali Uczelni daje troje kandydatów na jedno miejsce.

Profesor Ratajczakowa poinformowała o wynikach wizytacji Ministerstwa, która odbyła się na początku czerwca. Zgodnie z przekazanym protokołem wizytacja wypadła bardzo pozytywnie, a praca działu nauczania została wyróżniona, okazało się bowiem, że wzorowo jest prowadzona dokumentacja związana z rekrutacją na studia.

Prorektor ds. nauczania przedstawiła także wnioski w sprawie specjalnych nagród dydaktycznych rektora dla osób wyróżniających się w danym roku akademickim osiągnięciami w pracy dydaktycznej. Komisja ds. dydaktyki w tajnym głosowaniu, po uwzględnieniu wszystkich wniosków przegłosowała dwie nagrody, jedną dla prof. dr hab. Danuty Skrzypek z Wydziału Mat. Fiz. Chem. za pracę związaną z systemem punktowym, drugą dla dr. Romualda Cudaka i dla dr Jolanty Tambor za pracę na rzecz Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Ponadto Prorektor ds. nauczania poinformowała o pracach komisji Ministerstwa nad ustawą o szkolnictwie wyższym.

W ramach wolnych wniosków prof. dr hab. Genowefa Grabowska, dziekan Wydziału Prawa i Administracji poruszyła osób niepełnosprawnych, proponując pewne działania systemowe w tej sprawie (m. in. wydzielenie odpowiedniej kwoty ze środków wypracowanych przez Wydziały, a przekazywanych w postaci 50% do gestii władz Uczelni, puli na potrzeby niepełnosprawnych, co umożliwi stworzenie większych ułatwień dla tej grupy osób). Do tego ważnego zagadnienia wrócimy w jednym z najbliższych numerów "Gazety Uniwersyteckiej".

JM Rektor, na zakończenie posiedzenia podzękował senatorom za cały rok współpracy i życzył miłych i spokojnych wakacji. Kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się 29 września, a relację z niego przedstawimy w numerze listopadowym "Gazety".

Autorzy: Dariusz Rott