Z Senatu - Lipiec 1999

9 marca 1999 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ.

Porządek posiedzenia obejmował m. in. sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Mat.. Fiz. Chem. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Karola Pasternego,

- wniosek Wydziału Mat.. Fiz. Chem. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie ograniczony prof. dr. hab. Krystiana Roledera.

Oba wnioski uzyskały akceptację Senatu.

Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek zapoznał członków Senatu z wnioskami o nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla następujących osób:

dr hab. Bożeny Tokarz z Wydziału Filologicznego za monografię pt. : "Wzorzec, podobieństwo, przypominanie",

prof. dr. hab. Andrzeja Radziewicz-Winnickiego z Wydziału Pedagogiki i Psychologii za książkę pt. "Tradition and Reality in educational ethnography of post-communist Poland (Essays in Sociology of Education and Social Pedagogy)",

dr. hab. Mariana Mikołajczyka z Wydziału Prawa i Administracji za pracę habilitacyjną pt. "Przestępstwo i kara w prawie miast Polski Południowej XVI-XVIII wieku",

dr hab. Krystyny Wokulskiej z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii za pracę habilitacyjną pt. : "Precyzyjny pomiar parametrów sieciowych i jego zastosowanie do badania struktury kryształów roztworów stałych",

dr. hab. Grzegorza Haneczoka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii za pracę habilitacyjną pt. : "Wzajemne oddziaływanie atomów roztworu międzywęzłowego w metalach o strukturze bcc. "

Senat zaakceptował wszystkie wnioski.

Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek zapoznał członków Senatu z recenzją dorobku Wojciecha Kilara przygotowaną przez prof. Krzysztofa Zanussiego w związku z nadaniem godności doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Senat zaakceptował opinię.

Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek poinformował także o bieżących pracach związanych z przyszłością i obecnością Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Zwrócił się także z prośbą o aprobatę dwóch projektów umów o współpracy z Uniwersytetem Ludwika Pasteura w Strasbourgu oraz Politechniką Savo w Finlandii. Senat zaakceptował propozycje umów.

Kontynuowano także dyskusję nad projektem Statutu UŚ.

Kolejne posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 27 kwietnia 1999 r.

Senat zaakceptował następujące sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Tadeusza Miczki,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Marii Wysockiej,
- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Krzysztofa Krasuskiego,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Bożeny Pikala-Tokarz,

- wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Mirosława Fazana,

- wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Marii Kubicy-Skarbowskiej,

- wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony doc. Halinę Goniewicz-Urbaś,

- wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Adama Jonkisza.

Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek poinformował, że Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zwróciła się z prośbą o przygotowanie opinii dorobku naukowego Pana profesora Adama Dziewońskiego w związku z nadaniem mu tytułu doktora honoris causa tej Uczelni. Taką opinię przygotował Pan prof. dr hab. Wacław Zuberek z Wydziału Nauk o Ziemi.

Senat zaakceptował tę opinię.

JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek zwrócił się do członków Senatu z prośbą, aby wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego pkt. dotyczącego wniosku Wydziału Prawa i Administracji o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu profesorowi Franzowi Bydlinskiemu z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Senat wyraził zgodę.

Profesor Franz Bydlinski urodził się 20 listopada 1931 roku w Rybniku. Ojciec był Polakiem, matka Niemką. Studia prawnicze odbył na Wydziale Prawa w Grazu. Po studiach podjął pracę jako asystent na macierzystym Wydziale. Przez pewien czas pracował również w Sądzie. Habilitował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Grazu. Na Wydziale tym zajmował po habilitacji stanowisko docenta, a w latach 1957- 1963 profesora nadzwyczajnego. W latach 1963-1967 był profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bonn. W 1967 roku został powołany na stanowisko profesora w Uniwersytecie Wiedeńskim, obejmując początkowo katedrę a następnie Instytut Prawa Cywilnego.

Profesor Franz Bydlinski jest niewątpliwie najwybitniejszym prawnikiem austriackim współczesnej doby, związanym licznymi więzami z Polską i Uniwersytetem Śląskim.

Główną jego specjalizację stanowi prawo cywilne. Liczący się dorobek uzyskał jednak również w zakresie filozofii prawa.

Jego koncepcje dotyczące autonomii woli w prawie prywatnym czynności prawnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej są wysoce cenione w nauce światowej.

Na podkreślenie zasługują bliskie związki Kandydata z nauką polską. Od lat współpracuje on między innymi z ośrodkami cywilistycznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Śląskiego. W swoich publikacjach uwzględnia dorobek nauki polskiej. Wspierał skutecznie starania o staże naukowe w Uniwersytecie Wiedeńskim polskich młodych uczonych oraz chętnie podejmował się opieki nad stypendystami. Publikował w wydawanych w Polsce księgach pamiątkowych poświęconych wybitnym polskim uczonym. Od bardzo wielu lat utrzymuje bliskie kontakty z katedrą Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Opiekował się stażystami z Uniwersytetu Śląskiego.

W ubiegłym roku złożył wizytę w naszym Uniwersytecie i na posiedzeniu naukowym wygłosił referat w języku polskim na temat pojęcia błędu w prawie cywilnym austiackim. Referat ten ukaże się w "Kwartalniku Prawa Prywatnego".

Od 26 czerwca 1993 roku Profesor Franz Bydlinski jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Genowefa Grabowska na recenzentów zaproponowała: prof. dr hab. Stanisławę Kalus z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Józefa Nowackiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Zbigniewa Radwańskiego z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

Autorzy: K.B.